Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Holicko, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Pardubice (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny 5 P Holicka; Pohodové - Přitažlivé - Pohostinné - Podnikavé - Prosperující
Právní forma obecně prospěšná společnost
27511448
Datum registrace 22.3.2007
Sídlo Holice
Ulice a č. popisné/č. orientační Holubova 1
Obec/Pošta Holice
PSČ 534 14
Telefon
Fax 466 741 201
Mobil 775 302 057
E-mail effenberk@mestoholice.cz
mas.holicko@seznam.cz
Vlastní www stránky http://www.holicko.cz/index.php?nid=848&lid=CS&oid=434833
Fiše strategického plánu LEADER
1. Volný čas aktivně
2. Zelená pro mikropodnikatele
3. Holicko - kraj cest a Emila Holuba
4. Venkov - balzám pro města
5. Les a příroda pro lidi
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Správní rada MAS Holicko o.p.s.
Datum schválení 5.12.2007
Rozvojová strategie www.holicko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Ladislav Effenberk, předseda správní rady
Telefon (mobil) 606 660 204
E-mail effenberk@mestoholice.cz,
Další kontaktní osoba Ing. Michaela Kovářová, ředitelka MAS
Telefon (mobil) 775 302 057
E-mail mas.holicko@seznam.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS zatím nemá zahraniční partnery region a obce mají zahraniční partnery (viz. web)
Podrobné informace
Území MAS Holicka je součástí Pardubického kraje. Na rozloze 216,01 km2 žije více jak 17 tis. obyvatel. Region má oproti ČR (130 obyvatel/km2) podprůměrnou hustotu osídlení (79,5 obyvatel/km2). Holicko má velmi dobrou polohu v blízkosti dvou velkých krajských měst Hradce Králové a Pardubic, které tvoří z regionu jedinečné místo pro bydlení, drobné podnikání a příměstskou rekreaci. Krajina je mírně členitá, pahorkatinného rázu s průměrnou nadmořskou výškou 300 m n.m. Jedná se o klimatickou oblast mírně teplou, mírně vlhkou s intenzivním využíváním zemědělských půd. Pro velké množství lesů (8 480 ha což je 40 %, ČSÚ 2004) je oblast využívána jako rekreační zázemí pro aglomerace Hradce Králové a Pardubice (např. pro turistiku, houbaření, jízdu na kole a další rekreační aktivity). • Velké % lesů je ve vlastnictví obcí (společný postup - založení Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o., 1995). Významná plocha je zařazena jako genová základna borovice lesní. • Kromě velkého množství lesů, se zde nachází historické, kulturní a přírodní památky, které jsou sice místního významu, ale svým charakterem přispívají k rekreační přitažlivosti regionu. Územím vedou dále různé značené stezky pro pěší i cyklistické výlety s nenáročným terénem. Holicko je především spojováno se světoznámým cestovatelem Dr. Emilem Holubem, který přiblížil světu a Evropě život na Černém kontinentu – Africké muzeum v Holicích. Místní akční skupina Holicko, o.p.s. (MAS Holicko) byla založena v květnu 2006 za účelem rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů regionu, jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů místních žadatelů (obcí, spolků, zemědělských a nezemědělských podnikatelů, aj.), které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, znají jej a vědí, co region potřebuje. MAS Holicko má v současné době 19 členů, z toho je 7 obcí, 2 podnikatelé zemědělci, 2 podnikatelé nezemědělci, 7 ne-podnikajících fyzických osob a 1 nezisková organizace. MAS Holicko svou činností usiluje o naplnění Strategie rozvoje území Holicka. Tato strategie je koncentrovanou výsečí prioritních cílů veřejné správy a podnikatelů nejen v zemědělství, které by měly nastartovat udržitelný rozvoj a image holického venkova. Jeho cíle a priority jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů z programu LEADER v rámci následujících 5 Fichí: 1. Volný čas aktivně Fiche je určena pro veřejný sektor za účelem obnovy, modernizace, vybavení, výjimečně i novostaveb zařízení (ideálně vícefunkčních) pro kulturu, společenské využití, spolkovou činnost a sport. Cílem je zvýšit možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití a spolkovou činnost pro rostoucí počet obyvatel regionu a zvýšit tak jejich kvalitu života a udržet je zde. 2. Zelená pro mikropodnikatele Jedná se o pobídku nezemědělským podnikatelům, včetně začínajících, kteří budou upřednostněni. Předmětem fiche jsou investice na přebudování stávajících objektů (rekonstrukce, modernizace, přístavba), event. i novostavby, dále investice do modernizace a pořízení nového vybavení a technologií provozoven mikropodniků. Cílem je zvýšit rozvoj mikropodniků v oblasti drobné výroby a služeb a snížit tak podíl obyvatel dojíždějících za prací do měst mimo region. Drobné podniky na venkově představují většinou zaměstnání pro celé rodiny a Holicko je díky své poloze výjimečné i zajímavým odbytem výrobků a služeb nejen pro místní obyvatele, ale také pro okolní města. 3. Holicko – kraj cest a Emila Holuba Fiche je určena pro veřejný sektor k doplnění sítě cest, cyklotras a hipostezek, které cíleně propojí místa přírodních zajímavostí, památek a kuriozit a zejména místa agroturistické nabídky. Síť bude doprovázena cílenou drobnou turistickou architekturou a značením tohoto druhu nabídky (odpočívadla, informační tabule, směrovky, dětské prolézačky), v jejímž podtextu bude génius loci Holicka - cestovatel Dr. Emil Holub a také přírodní zajímavosti a památky. Součástí fiche je také obnova a turistické dovybavení památek a turistických zajímavostí regionu. Cílem je zlepšit infrastrukturu pro příměstskou rekreaci a cestovní ruch a v synergii s fichí agroturistických podnikatelských služeb „Venkov - balzám pro města“ přivést do regionu více návštěvníků. 4. Venkov – balzám pro města Jedná se o pobídku zemědělským podnikatelům za účelem vybudování zařízení pro nabídku agroturistických služeb (ubytování v soukromí, agropenzion, práce na statku, občerstvení, ukázka výroby a prodej místních produktů, jízda na koni, rodinný pivovar apod.). Cílem je rozšířit nabídku agroturistických služeb v regionu na síti cíleně propagovaných venkovských tras a přilákat tak do území více návštěvníků, kteří rozšíří příjmy zejména zemědělských podnikatelů a vytvoří nové pracovní příležitosti nejen pro jejich rodiny. 5. Les a příroda pro lidi Předmětem fiche je umožnit vlastníkům a subjektům hospodařícím v lese a přírodních chráněných lokalitách a zajímavých územích, usměrnění a zatraktivnění jeho rekreačního využití v koordinaci s hospodářským využitím lesa. Podporováno bude značení a úprava cest a výstavba doplňkové architektury a odpočívadel (tělocvičny v přírodě, informační a naučné tabule, rozvoj arboreta, farmářský koutek atd.). To vše v návaznosti na fiche Holicko - kraj cest a Emila Holuba a na síť agroturistikách služeb Venkov - balzám pro města. Cílem je zpřístupnit a zatraktivnit obrovskou lesní plochu na území regionu návštěvníkům jako cíl výletů, procházek, regenerace sil a poučení. MAS Holicko byla vybrána k podpoře Ministerstvem Zemědělství v roce 2009 ve skupině dodatečně schválených MAS 32+, tzn. že v období od 2009 do 2013 v rámci programu LEADER bude přerozdělovat finanční prostředky (dotace) konečným žadatelům na území MAS. Celková výše rozdělovaných prostředků činí cca 3 mil. Kč/rok. Výše dotace je stanovena v souladu s pravidly programu a ohybuje se mezi 40 — 90 % způsobilých výdajů projektu, v závislosti na typu žadatele. Žadatelem nemusí být jen člen MAS, ale jakýkoli podnikatel, zemědělec, nezisková organizace, církev nebo obec. Podmínkou je, že projekt musí být realizován na území MAS. V období 2009 — 2012 proběhla každoročně jedna výzva pro předkládání žádostí o dotaci. V první výzvě bylo přijato 5 projektů, z nichž byly 3 podpořeny. Ve druhé výzvě byly přijaty 4 projekty, z toho byly 3 podpořeny. Ve třetí výzvě bylo podáno 8 projektů, z toho 7 bylo podpořeno. Projekty z těchto výzev jsou již dokončeny. Ve čtvrté výzvě bylo přijato 5 projektů a všechny byly vybrány k podpoře. Tyto projekty se teprve realizují. V roce 2013 byla realizována 5. a 6. Výzva, přičemž bylo podpořeno 11 projektů. Tyto projekty budou teprve realizovány.