Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Zlín (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti a rozvinutí služeb pro obyvatele. Zlepšení vzhledu obcí s cílem přispět ke spokojenosti obyvatel. Zatraktivnění území pro přilákání nových obyvatel. Vytvoření atrakcí v mikroregionech pro přilákání turistů.
Právní forma občanské sdružení
27056660
Datum registrace 8.2.2007
Sídlo Vizovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám. 1007
Obec/Pošta Vizovice
PSČ 763 12
Telefon 577 599 104
Fax 577 599 112
Mobil 724 182 885
E-mail jaroslav.burkart@mestovizovice.cz
Vlastní www stránky www.masvas.cz
Fiše strategického plánu LEADER
FICHE 1:Udržitelný rozvoj venkova
FICHE 2:Kvalita života
FICHE 3:Podpora zvyšování zaměstnanosti
FICHE 4:Cestovní ruch
FICHE 5: Zemědělství
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení 04.10.2007
Rozvojová strategie www.masvas.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jaroslav Burkart, předseda MAS
Telefon (mobil) 724 182 885
E-mail jaroslav.burkart@mestovizovice.cz
Další kontaktní osoba Blanka Lisovská, místopředseda MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Burkart Jaroslav 577599104 577599112 jaroslav.burkart@mestovizovice.cz
DE Burkart Jaroslav 577599104 577599112 jaroslav.burkart@mestovizovice.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
- Partnerství MAS Vizovicko a Slušovicko s Mikroregiónem Zdroje Bielych Karpát (26.10.2007) - Partnerství MAS Vizovicko a Slušovicko s Mikroregiónem SKALICKO (30.10.2007)
Podrobné informace
1. Zájmové území MAS Vizovicko a Slušovicko se rozkládá ve východní části České republiky, ve Zlínském kraji, na přechodu Hostýnských a Vizovických vrchů, jež náleží ke karpatské soustavě. Administrativně oblast spadá pod okres Zlín, na nižší úrovní do správních obvodů obcí s rozšířenou působností Vizovice nebo Zlín (pouze obce Hvozdná a Ostrata). Z hlediska evropských statistických jednotek region náleží do NUTS II Střední Morava. Území MAS Vizovicko a Slušovicko zahrnuje dva mikroregiony (mikroregion Vizovicko a mikroregion Slušovicko), které tvoří katastry těchto 18 obcí: Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-Raková (ležící v mikroregionu Vizovicko), Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina (ležící v mikroregionu Slušovicko). Na vymezeném území o rozloze 157 km2 žije dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 celkem 17 435 obyvatel, hustota osídlení představuje 111 obyvatel/ km2 (průměr ZK činí 150 obyvatel/ km2, průměr ČR pak 131,38 obyvatel/ km2). Území MAS Vizovicko a Slušovicko je shodné s územím mikroregionu Vizovicko a mikroregionu Slušovicko. Důvodem výběru daného území pro MAS Vizovicko a Slušovicko je několikaletá spolupráce jednotlivých obcí daného území, většina z nich spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice, dvě obce pak do správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín. Obce sdružené v MAS splňují podmínku soudržnosti lidských zdrojů, jednotnosti a celistvosti území. Mezi shodné a styčné charakteristiky území patří poloha řešeného území, kterou prochází tzv. Valašská urbanistická osa Zlín - Vsetín integrovaná úseky silnic I. třídy č. I49 a I69, prochází ji také hlavní silniční spojení zlínské a ostravské aglomerace. Mezi nejvýznamnější shodné charakteristiky území patří poloha území v pahorkovitém a kopcovitém terénu na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů (existence dvou přírodních parků – Přírodní park Hostýnské Vrchy, Přírodní park Vizovické vrchy). Dané území spojuje podobná historie, hospodářský vývoj, lidové zvyky a tradice, aj. Spádová oblast daného území zahrnuje obce obdobné velikosti, jejichž problémy jsou velmi podobné. Obdobná je taktéž sounáležitost obyvatel s územím, spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací při řešení společných problémů. 2. Dne 15.1.2007 proběhl informační seminář – iniciativa LEADER a fungování MAS. Závěr semináře vyústil ve snahu založit Místní akční skupinu Vizovicko a Slušovicko. Dne 23.1.2007 se uskutečnila ustavující schůze MAS, na níž proběhlo schválení stanov a volba orgánů sdružení (statutární zástupci, programový výbor, výběrová komise). Registrace občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR proběhla ke dni 8.2.2007. Hlavními orgány MAS Vizovicko a Slušovicko jsou: - Valná hromada MAS je vrcholným orgánem, který je tvořen všemi členy MAS. Do působnosti valné hromady patří: schvalování stanov MAS, jejich doplňků a změn, schvalování výběru projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování státní dotací, předložených valné hromadě Programovým výborem, volba a odvolání orgánů sdružení, jmenování manažera a účetní, projednání zprávy o hospodaření a činnosti MAS za uplynulý rok, schvalování rozpočtu a plánu činnosti na další období, rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena z MAS, rozhodnutí o zrušení MAS a způsobu likvidace jejího majetku, další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy nebo která se zásadním způsobem týkají činnosti MAS. - Programový výbor tvoří předseda MAS a 4 členové MAS. V programovém výboru musí být členové představující zástupce soukromého sektoru s min. 50 % všech rozhodujících hlasů a zástupci veřejného sektoru s max. 50 % všech rozhodujících hlasů. Kompetence programového výboru jsou dány stanovami. - Výběrovou komisi tvoří místopředseda MAS a 4 členové MAS. Ve výběrové komisi musí být členové představující zástupce soukromého sektoru s min. 50 % všech rozhodujících hlasů a zástupci veřejného sektoru s max. 50 % všech rozhodujících hlasů. Kompetence výběrové komise jsou dány stanovami. - Statutární zástupci sdružení jsou předseda a místopředseda. Statutární zástupci jsou voleni valnou hromadou. Statutární zástupci jednají a podepisují jménem sdružení navenek. Každý z nich je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně. Předseda sdružení je zároveň členem Programového výboru, místopředseda sdružení je zároveň členem Výběrové komise. Přípravou SPL se zabývali – manažer MAS, programový výbor a externí poradce – RRA VM. Schvalování SPL proběhlo na úrovni valné hromady. Hodnocení projektů probíhá na úrovni manažera MAS a výběrové komice, výběr projektů pak na úrovni výběrové komise. 3. SPL si klade za cíl zvýšit kvalitu života, podpořit udržitelný rozvoj mikroregionů Vizovicka a Slušovicka, život v nich, podpořit rozvoj drobného podnikání a zemědělství na území MAS. Základní vize MAS Vizovicko a Slušovicko je definována: - atraktivním územím nabízející alternativu plnohodnotného venkovského života k městskému životu s bohatým kulturním, společenským a sportovním programem vycházející z historie, dlouholetých tradic a specifických podmínek území, - atraktivním územím, kde návštěvníci a turisté budou moci spokojeně odpočívat, aktivně trávit volný čas a následně se rádi vracet, - území s příznivým podnikatelským prostředím umožňující podnikatelům podnikání s využitím místních zdrojů a dlouholeté tradice zemědělství, - území s řadou inovativních produktů v oblasti cestovního ruchu, zemědělství a drobného podnikání. Strategie SPL je založena na 4 pilířích – místní obyvatelé, místní podnikatelé, návštěvníci, životní prostředí. Vytváří prostředí pro tvorbu a realizaci nových inovativních projektů a produktů využívajících tradiční potenciál a charakteristiku území. Přispívá k dlouhodobému udržitelnému rozvoji daného regionu. - první prioritou MAS Vizovicka a Slušovicka je vytvářet pro místní obyvatele kvalitní podmínky venkovského života tak, aby se zamezilo odchodu mladých lidí z obcí do větších měst a naopak přilákat do regionu nové a mladé lidi, - druhou prioritou je podpořit vznik nových pracovních příležitostí v regionu a umožnit tak místním obyvatelům zaměstnání v místě bydliště, neboť slabou stránkou a ohrožením regionu je vysoké procento dojíždějících lidí za prací a tím následný odchod lidí z regionu do měst, - třetí prioritou je podpora zemědělství, které má na území MAS Vizovicka a Slušovicka dlouholetou tradici a nepostradatelný význam, jak při údržbě krajiny podhorské oblasti, tak ve zpracování zemědělských surovin, - čtvrtou prioritou je údržba a obnova lesů, která má v rámci životního prostředí na území MAS Vizovicka a Slušovicka velký význam. Cílem priority je zejména zlepšení stavu infrastruktury v lesích. 4. Vize MAS Vizovicko a Slušovicko bude řešena prostřednictvím 5 fichí: - I. Udržitelný rozvoj venkova (Hlavní opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, Vedlejší opatření: I.1.2.3 Lesnická infrastruktura) - II. Kvalita života (Hlavní opatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, Vedlejší opatření: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) - III. Podpora zvyšování zaměstnanosti (Hlavní opatření: IIII.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje) - IV. Cestovní ruch (Hlavní opatření: III.1.3 Podpora cestovního ruchu) - V. Zemědělství (Hlavní opatření: I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků) 5. Za dobu existence MAS byly připraveny tyto projekty: - Poskytnutí přímé dotace na zajištění činnosti MAS ve Zlínském kraji – dotace z prostředků Zlínského kraje byla MAS Vizovicko a Slušovicko poskytnuta na výdaje týkající se zajištění činnosti MAS – mzda manažera MAS, zpracování rozvojové strategie MAS ve výši 300 000,- Kč, - ,,Zlepšení kvality života na Vizovicku a Slušovicku“ – dotace z programu LEADER ČR 2007 - nepodpořeno, - ,,Rozvoj regionu cestou inovací“ – dotace z Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.1 – Místní akční skupiny - nepodpořeno, - ,,Společně cestou rozvoje Vizovicka a Slušovicka“ - dotace z programu LEADER ČR 2008 – doposud nerozhodnuto. 6. MAS pro realizaci SPL předpokládala finanční prostředky z programu LEADER+, po oznámení o neúspěchu žádosti v rámci I. kola příjmu žádosti je v současné době odkázána na finanční zdroje z vlastních příspěvků či jiných dotačních titulů. 7. Dosavadní výsledky konkrétních aktivit MAS: - Memorandum o spolupráci MAS Zlínského kraje - Rámcová smlouva o spolupráci MAS Vizovicko a Slušovicko s Technologickým inovačním centrem - Partnerství MAS Vizovicko a Slušovicko s Mikroregiónem Zdroje Bielych Karpát - Partnerství MAS Vizovicko a Slušovicko s Mikroregiónem SKALICKO - Odborný seminář MAS Vizovicko a Slušovicko - Meziregionální spolupráce MAS v regionu NUTS II (ZK) a programy LEADER aktuálně - Pracovní setkání MAS Vizovicko a Slušovicko navazující na setkání konané 21.11.2007 k podpisu Memoranda - Smlouva o spolupráci MAS Vizovicko a Slušovicko a Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko