Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Uničovsko, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Olomouc (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu,zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany
Právní forma Obecně prospěšná společnost
27784401
Datum registrace 15.12.2006
Sídlo Troubelice č.p. 352, 783 83
Ulice a č. popisné/č. orientační č.p. 194
Obec/Pošta Medlov
PSČ 783 91
Telefon 585 031 030
Fax 585 031 030
Mobil 721 416 624
E-mail mas.unicovsko@email.cz
Vlastní www stránky www.ops.unicovsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Podpora rozvoje zemědělských podniků
2. Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
3. Rozvoj cestovního ruchu
4. Zvýšení atraktivity venkova
5. Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova
6. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Uničovsko, o.p.s.
Datum schválení 12.11.2007
Rozvojová strategie www.mas.unicovsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Jitka Chudá, manažerka
Telefon (mobil) 721 416 624
E-mail mas.unicovsko@email.cz
Další kontaktní osoba Bohumír Berger, předseda
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jitka Chudá +420 721 416 624 +420 585 031 030 mas.unicovsko@email.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Zástupci MAS navštívili MAS Region Eferding v Rakouskou,aby se inspirovali jejími aktivitami a zkušenostmi při využívání finančních prostředků s programů Leader a Leader+,zejména v oblasti turistiky,ekologického zemědělství,kultury či územního plánování.
Podrobné informace
1. Uničovsko leží na střední Moravě mezi dvěmi jejími historickými centry, Olomoucí a Šumperkem.Jedná se o typický venkovský region. Na vzhledu současné krajiny Uničovska měla výrazný podíl zemědělská činnost.MAS Uničovsko sdružuje 7 obcí s více než 10-ti tisící obyvateli, které jsou součástí Mikroregionu Uničovsko. Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou Troubelice (1 861 obyv.), Dlouhá Loučka (1 817 obyv.) a Šumvald (1 745 obyv.). Naopak nejmenší je Nová Hradečná (760 obyv.).MAS Uničovsko je díky silniční dopravě, která má nejvyšší podíl na rozvoji zdejší dopravní infrastruktury, velmi dobře dopravně dostupný.Pro region je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých, případně středních. Toto může být hodnoceno jako pozitivní skutečnost, kdy neexistuje silná závislost na jediném zaměstnavateli. Region má v současné době zemědělsko - průmyslový charakter.Na hospodářství se primární sektor podílí 12,3%, sekundární sektor 31,9 % a terciární sektor 55,8 %. 2. MAS Uničovsko byla založena v roce 2006, právní formou je obecně prospěšná společnost. Členové i partneři MAS se aktivně účastní při tvorbě SPL v orgánech MAS. Očekávaným výsledkem úspěšné spolupráce je naplnění zvolených cílů a indikátorů a posílení partnerství subjektů veřejného i soukromého sektoru. Nejvyšším orgánem MAS je Valná hromada, statutárním orgánem je Správní rada a kontrolním orgánem je Dozorčí rada. MAS řídí ředitel, dalšími orgány jsou programový výbor (koordinace přípravy strategie, zpracování a schválení výběrových kritérií, schválení výběru projektů atd.), výběrová komise (třídění, hodnocení a výběr projektů atd.), a monitorovací výbor (monitorování realizovaných projektů atd.). 3. Region MAS Uničovsko: - může a chce být místem stabilních a kvalitních životních podmínek pro vlastní obyvatele – příležitostí pro zaměstnání a drobné podnikání s využitím místních přírodních a kulturních zdrojů, volnočasové aktivity, sociální a zdravotní služby, sport i kulturu - může a chce být místem nového trvalého bydlení (trend vystěhovávání střední třídy z velkých měst do sousedních obcí s možností dojíždění, avšak s fungujícími místními službami) - může a chce být místem krátkodobé rekreace pro obyvatele Olomouce i pro vzdálenější návštěvníky Olomoucka. Priority MAS: 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků 2 - Podpora rozvoje podnikání a zvyšování zaměstnanosti s důrazem na rozvoj cestovního ruchu a diversifikaci zemědělských podnikatelských aktivit 3 – Zlepšování stavu životního prostředí, technické a dopravní infrastruktury, vzhledu obcí 4 - Rozvoj lidských zdrojů, společenského a sportovního života v obcích 5 - Zhodnocování kulturního dědictví regionu K dosahování cílů a priorit SPL by měly přispět úspěšně realizované projekty v rámci jednotlivých fichí. 4. Fiche: č.1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků č.2 – Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků č.3 – Rozvoj cestovního ruchu č.4 – Zvýšení atraktivity venkova č.5 – Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova č.6 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 5.-7. V roce 2005 získala obec Medlov dotaci ve výši 580 tis. Kč na akci „Podpora adaptace a trvale udržitelný rozvoj Mikroregionu Uničovsko“ v rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, Podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu Leader+), investiční záměr c) osvojování schopností. Obec Medlov žádala za MAS Uničovsko, neboť v dané době místní akční skupina neměla právní subjektivitu. Projekt byl realizován v roce 2006. MAS Uničovsko získala v roce 2007 jednorázový příspěvek ve výši 200 tis. Kč z programu „Poskytnutí jednorázového příspěvku na činnost MAS v Olomouckém kraji v roce 2007“, který slouží k personálnímu zajištění funkcí manažerů MAS. Místní akční skupinou byl vybrán projektový manažer, který mimo jiné pro členy MAS zpracovává projekty v rámci různých dotačních titulů.