Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres České Budějovice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny Podpora rozvoje regionu MAS
Právní forma obecně prospěšná společnost
26098296
Datum registrace 13.12.2005
Sídlo Velešín
Ulice a č. popisné/č. orientační Družstevní 596
Obec/Pošta Velešín
PSČ 382 32
Telefon
Fax
Mobil 602 132 812
E-mail a.michal@svjan.cz
Vlastní www stránky www.maspomalsi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Programový výbor MAS Pomalší, o.p.s
Datum schválení 23.01.2007
Rozvojová strategie www.maspomalsi.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jaroslav Chmelař, předseda správní rady
Telefon (mobil) 602 116 848
E-mail jarda.chmelar@volny.cz
Další kontaktní osoba Antonín Michal, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Waldviertel Kernland - Dolní Rakousko
Podrobné informace
Region: Území MAS Pomalší tvoří katastrální území obcí sdružených ve Svazku měst a obcí regionu Pomalší a ve Sdružení vesnických obcí Poluška. Nachází se jižně od krajského města České Budějovice a východně od Českého Krumlova, mezi Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les a Chráněnou krajinnou oblastí Novohradské hory. Převážná část území MAS Pomalší leží v povodí řeky Malše. Na více než 200 km2, ve 20 obcích, žije 17 530 obyvatel, s průměrnou hustotou 86 obyv./km2. Severní část území v okruhu 15 km od krajského města lze charakterizovat jako příměstskou oblast, ve které zejména v posledních letech dochází ke zvyšování počtu obyvatel díky rostoucí bytové výstavbě a k dalšímu rozvoji služeb, dalších podnikatelských aktivit a k postupnému zlepšování stavu technické infrastruktury. Další, vzdálenější část regionu, již mírně za tímto trendem zaostává. Celé území MAS Pomalší, i přes toto „rozdělení“ je typické zachovalou hodnotnou krajinou. Území je charakteristické svou estetickou a přírodní hodnotou. Na území MAS Pomalší se nachází celá řada více či méně zachovalých hradních zřícenin a dalších historicky významných kulturních a přírodních objektů. Přes svoji malebnost a přírodní zachovalost však nepatří některé lokality k turisticky významným lokalitám, a to především díky své menší přístupnosti. Jedná se především o chráněná území a přírodní rezervace. Tato situace je dána jednak málo vyvinutou strukturou turistických služeb a jednak blízkostí známějších a vyhledávanějších oblastí jihovýchodní Šumavy, zejména Lipenského jezera. Vybudování odpovídajícího zázemí pro turistický ruch a pohyb turistů v těchto lokalitách spolu se zaměřením na ekologickou osvětu je možné i do těchto míst přilákat návštěvníky a zachovat přitom nerušený ráz krajiny. Území MAS Pomalší vzhledem ke své poloze plní i nezanedbatelnou rekreační funkci pro obyvatele krajského města České Budějovice. Rozvojová Strategie: Předmětem a cílem činnosti MAS Pomalší je v rámci přijaté strategie rozvoje podporovat projekty zvláště z následujících oblastí: a. péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti b. spoluúčast na projektech evropské spolupráce c. péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí d. meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma e. podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí f. péče o rozvoj cestovního ruchu Tato činnost se v souladu s pravidly pro získávání prostředků ze státního rozpočtu České republiky a rozvojových fondů Evropské unie řídí těmito kroky: 1. Vypisování výzev pro předkládání projektů 2. Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kriterií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje mikroregionu 3. Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER a podobných iniciativ a dotačních programů. 4. Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti působení Pomalší 5. Evidence a monitorování realizace projektů 6. Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti Plné znění Pilotní strategie je možné nalézt na webu MAS Pomalší, o.p.s