Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Trutnov (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Rozvoj regionu, turismu, ochrany přírody, podpora místních produktů
Právní forma občanské sdružení
27005844
Datum registrace 5.8.2005
Sídlo Vrchlabí
Ulice a č. popisné/č. orientační Dobrovského 3
Obec/Pošta Vrchlabí
PSČ 543 01
Telefon 608 520 063
Fax
Mobil
E-mail kovacikova@mas-krkonose.cz
Vlastní www stránky www.mas-krkonose.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Návštěva; Vybavenost obcí; Firma; Vzdělávání, Ekologické podnikání, Krajina, Značka
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano
Hlavní kontaktní osoba Eva Trýznová, manažerka MAS
Telefon (mobil) 608 050 063
E-mail tryznova@mas-krkonose.cz
Další kontaktní osoba Bc. Erika Kováčiková, projektový manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Daniela Roudná 773 631 133 roudna@mas-krkonose.cz
DE
EN
Eva Říhová 732 494 146 rihova@mas-krkonose.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Hlavním cílem sdružení je všestranná podpora rozvoje regionu Krkonoše a krkonošského podhůří činnostmi uskutečňovanými ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v regionu. Hlavními aktivitami MAS jsou: a) zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v regionu, včetně podpory malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, veřejné dopravy, cestovního ruchu, péče o kulturní hodnoty regionu, využití informačních a komunikačních technologií aj. b) informování o soustavě Natura 2000 a ochrana přírodních hodnot c) naplňování principu partnerství (dlouhodobá spolupráce mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi a dalšími subjekty) d) rozvoj spolupráce subjektů uvnitř regionu i mezi regiony e)příprava podmínek pro účast v rozvojových programech, zejména LEADER ČR, LEADER+, operačních programech ČR, mezinárodních programech aj. f) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, g) uskutečňování dalších činností, které jsou v souladu s hlavním cílem sdružení a přinášejí výnosy; případný zisk z těchto činností bude použit na zajištění hlavního cíle sdružení. h) řízení dalších prací, které jsou v souladu s hlavním cílem sdružení a se zájmy členů, a zajišťovat k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, informační a další zdroje. Region: MAS Krkonoše působí na území 48 525 ha a má 39 855 stálých obyvatel. Region je součástí Královéhradeckého kraje a NUTS II Severovýchod. Jde o širší pohraniční pás od Dolní Brané na západě, po Žacléř a Bernartice na východě. Nachází se v 5 správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Sídlo Místní akční skupiny je ve Vrchlabí. Území v působnosti MAS je územně souvislé, ekonomicky propojené, administrativně jednotné, s významným potenciálem pro další rozvoj cestovního ruchu. Celé území patří podle kategorizace MMR do turistické oblasti Krkonoše. Přírodní podmínky jsou hlavním pojítkem celého území. Místní akční skupina působí v oblasti, která se vyznačuje atraktivním potenciálem zejména přírodních hodnot, a to v nadregionálním i mezinárodním významu. Horská oblast je třetím nejnavštěvovanějším regionem v ČR. Historie MAS: Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005 s původním názvem „Sdružení pro krkonošské produkty“ za účelem vytváření projektů, které jsou prospěšné celému regionu Krkonoš. Dlouhodobým projektem MAS Krkonoše je značení místních výrobků a udělování značky „Krkonoše – originální produkt®“ pro výrobky z celého turistického regionu Krkonoše (tzn. s přesahem mimo hranice samotné MAS). Více informací o tomto projektu je k dispozici na internetových stránkách www.domaci-vyrobky.cz Členská schůze odhlasovala na svém řádném zasedání změnu názvu organizace. Od října 2006 sdružení používá oficiální název „Místní akční skupina Krkonoše, o.s.“. Důvodem bylo jasné odlišení činnosti MAS od projektu značení místních produktů, zjednodušení a zkrácení předchozího názvu a zvýšení zájmu obcí o činnost MAS. Datum vzniku MAS: 5.8.2005 Zapojení partnerů do přípravy SPL: Hlavní odpovědnost za zpracování SPL nesla sama MAS, shromážděné materiály pomáhala vyhodnocovat firma Tima Liberec, podnikatelské subjekty a obce jsme se snažili oslovit přímo, nepodnikatelé byli informováni prostřednictvím volně dostupných letáčků a pořádaných akcí. Za partnera jsme považovali každého aktivního občana, který měl zájem přispět svojí myšlenkou, vyplněným dotazníkem, účastí na projednávání SPL, sděleným podnikatelským záměrem. Vzhledem k tomu, že činnost MAS není závislá pouze na finančních prostředcích z PRV, ale pomáháme rozvíjet spolupráci soukromého a veřejného sektoru a hledat i jiné vhodné dotační tituly pro členy MAS i subjekty působící na území MAS např. z nadací, předpokládáme, že se spolupráce v budoucím období bude vyvíjet pozitivním směrem, samozřejmostí však je, že s větším objemem financí, s kterými lze disponovat lze i lépe spolupracovat. Vztah k obyvatelstvu: Do přípravy SPL bylo zapojeno mnoho podnikatelských subjektů, zemědělců, i jednotlivců – aktivních občanů, prostřednictvím seminářů jsme získali hodně nových kontaktů, které nám pomohli získat nové náměty a myšlenky. Seminářů se zúčastnili zástupci zemědělců, hospodářské i agrární komory, podnikatelé i zástupci KRNAP a Svazku měst a obcí Krkonoše. Hojná účast a zájem občanů nás mile překvapil. Na projednávíní SPL se účastnili jak starostové, zástupci obcí, běžní občané, podnikatelé z různých odvětví, zemědělci, podnikatelé v cestovním ruchu, drobní živnostníci, výrobci tradičních krkonošských výrobků, tak i zástupci neziskových společností a zájmových svazků. Do budoucna předpokládáme spolupráci se subjekty v regionu, a to jak s podnikately, tak NNO a různými svazky, např. hasiči, sportovci, apod., kterým budeme pomáhat vyhledávat vhodné dotační tituly k financování jejich projektů, které povedou ke zlepšení života v našem regionu. Otevřenost MAS: MAS Krkonoše je otevřené sdružení a vítá všechny nové členy, kteří mají zájem spolupracovat. Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby – výrobci, sdružení a neziskové organizace, subjekty státní správy, zástupci místní samosprávy apod. Přihláška ke členství je k dispozici na webových stránkách MAS, nebo na požádání u manažerky MAS, o přijetí nového člena rozhoduje Rada MAS. Struktura a organizace MAS: Místní akční skupina Krkonoše je tvořena následujícími orgány: • Členská schůze • Rada sdružení • Předseda • Kontrolní komise • Programový výbor • Výběrová komise • Monitorovací výbor Dalšími orgány jsou: • Certifikační komise • Pracovní skupiny • Manažer • Účetní Priority a opatření rozvojové strategie: 1) CESTOVNÍ RUCH: Rozvoj regionu pro udržitelný cestovní ruch NÁVŠTĚVA - specifické směry rozvoje CR: a) údržba a využití kulturních a technických památek pro CR, b) obnova a rozvoj turistických tras - pěších, lyžařských, cyklistických a koňských - s využitím zajímavostí nadmístního významu, c) infrastruktura pro CR (vč. sportovišť, kempů), d) využití místních atraktivit, agroturistiky a zážitkové turistiky, e) skupinová turistika vč. vzdělávání, fitness a wellness pobytů 2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ochrana životního prostředí a krajiny, využití obnovitelných zdrojů KRAJINA - ochrana životního prostředí a údržba krajiny a území NATURA 2000 (obnova lesů, erozní pásy, ochrana vod, fauny a flóry, nákup techniky na údržbu krajiny a komunikací) EKOLOGICKÉ PODNIKÁNÍ - ekologické podnikání v regionu Krkonoš: a) podpora ekologicky orientovaného zemědělství a šetrného hospodaření v krajině, b) produkce a využití biomasy (zejména pro výrobu bioplynu) a dalších obnovitelných zdrojů energie (např. využití odpadního tepla), c) tvorba projektů a realizace ekologických technologií za účelem minimalizace produkce odpadů a šetrného využívání zdrojů 3) PODNIKÁNÍ: Podpora a rozvoj podnikání, zakládání malých firem, nové technologie FIRMA - investice do rozvoje podnikání: a) zakládání malých firem do 10 zaměstnanců, b) modernizace výroby a využití nových technologií v podnicích do 25 zaměstnanců, c) revitalizace nyní nevyužitých zemědělských a jiných objektů ZNAČKA - podpora odbytu místních produktů: a) certifikace produktů, b) společná propagace a prodejní akce, c) získávání zkušeností 4) ŽIVOT V OBCÍCH: Vybavenost a služby v obcích (přednostně do 500 obyvatel a vzdělávání obyvatel venkova VYBAVENOST OBCÍ - investice do vybavenosti a rozvoje služeb v obcích: a) rozvoj služeb pro obyvatele a návštěvníky (hromadná doprava, obchody, zdravotní služby, internet, knihovny aj.), b) podpora sportovních, volnočasových (dětská hřiště apod.) a kulturních zařízení, c) zlepšování vzhledu obcí zejména obnovou a údržbou veřejných prostranství a zeleně, drobných staveb a památek VZDĚLÁVÁNÍ - vzdělávání a veřejně prospěšné aktivity v komunitách: a) podpora veřejně prospěšných aktivit místních občanských organizací, b) podpora zaměstnanosti prostřednictvím vzdělávání a rozšiřování veřejných služeb v obcích Účast MAS na programech založených na principech LEADER: MAS Krkonoše (původní název Sdružení pro krkonošské produkty) získala dotaci na osvojování schopností v programu Leader+, tyto finance byly řádně profinancovány a použity na budování mezisektorového partnerství, které vedlo k zahájení spolupráce MAS s mnoha subjekty. Tato partnerství byla následně využita při spolupráci s dalšími subjekty, MAS začala fungovat v určitých ohledech jako rozvojová agentura a ve spolupráci s dalšími subjekty byly podány i projektové žádosti např. na projekt Stromy do Krakonošovy zahrady do Nadace partnerství, na Zvýšení povědomí o značce Krkonoše – originální produkt do Nadace Via, Nadace Auxilia a na Ministerstvo životního prostředí, jejichž prostřednictvím docházelo k využívání metody Leader v praxi, přestože jsme nebyli v mnoha případech jako žadatelé úspěšní. Spolupráce: MAS Krkonoše spolupracuje se sousední MAS Přiďte pobejt v rámci projektu značení místních výrobků na území turistického regionu Krkonoše. Dále spolupracujeme s ostatními regiony, které využívají systému značení místních výrobků, dochází k výměnám zkušeností a určité soudržnosti těchto regionů. Určitou formou spolupracujeme s dalšími MAS v Královéhradeckém kraji, pravidelně se setkáváme a společně řešíme problematiku MAS v rámci Královéhradeckého kraje. Finanční prostředky MAS: MAS Krkonoše má určité finanční zdroje z členských příspěvků, z poplatků za užívání značky „KRKONOŠE originální produkt®“, v současné době využíváme dotaci na podporu MAS z Královéhradeckého kraje, vyhledáváme vhodné dotační tituly, do kterých příležitostně podáváme žádosti např. na tisk propagačních materiálů, podporu značení místních výrobků, apod. Poradenská činnost je poskytována bezplatně.