Informace o místní akční skupině a regionu

Občanské sdružení Aktivios
Název místní akční skupiny
Okres Plzeň-jih (Kraj Plzeňský)
Účel místní akční skupiny Trvalý rozvoj venkovského regionu
Právní forma občanské sdružení
27007090
Datum registrace 25.8.2005
Sídlo Palackého 460, 334 01 Přeštice
Ulice a č. popisné/č. orientační Nezdice 46
Obec/Pošta Přeštice
PSČ 33401
Telefon 376 382 312
Fax 376 382 312
Mobil 724 526 008
E-mail info@mas-aktivios.cz
Vlastní www stránky www.mas-aktivios.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
1. Podmínky pro výchovu a vzdělávání
2. Podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život v obcích
3. Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj
4. Úprava veřejných prostranství, rekonstrukce místních komunikací
5. Vodohospodářská infrastruktura
6. Programy záchrany a využití kulturního dědictví
7. Záchrana a oživení staveb a prostor, které jsou součástí kulturního dědictví venkova
8. Rozvoj služeb cestovního ruchu
9. Turistické trasy
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada MAS
Datum schválení 19.12.2006
Rozvojová strategie www.mas-aktivios.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano, SRN, Rakousko, Slovenská republika
Hlavní kontaktní osoba Ing. Petr Brandl, předseda MAS
Telefon (mobil) 721 747 966
E-mail info@mas-aktivios.cz
Další kontaktní osoba Ing.Hana Bouchnerová, manažerka MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Martina Hanzlíková projektový manažer info@mas-aktivios.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Z hlediska přeshraniční spolupráce je dlouhodobě realizováno aktivní partnerství mikroregionů Úslava i Přešticko s německými městy. Tato spolupráce je postupně rozšiřována na další místní aktéry, především NNO a díky přenosu dobré praxe také na další územ
Podrobné informace
Stručný popis území Místní akční skupina Aktivios (MAS) se rozkládá na významné části území bývalých okresů Plzeň-jih a částečně Rokycany v Plzeňském kraji. Členskou základu MAS tvoři obce, podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace (NNO) z mikroregionů: Přešticko, Úslava ( Blovicko), Radyně ( Staroplzenecko) a oblasti Mirošovska. Rozloha: 560 km2 Počet obyvatel: 47 826 Hustota obyv/km2 : 85,37 MAS byla založena na bázi místního partnerství v srpnu 2005 a je složena z vyvážené skupiny partnerů z různých socioekonomických sektorů. Charakteristickým rysem tohoto území je existence řek Úhlava a Úslava a členitý přírodní reliéf, region protínají hlavní silniční a železniční tahy Plzeň – České Budějovice a Plzeň – Klatovy. Důležitým faktorem ovlivňujícím ekonomiku celého regionu je existence Plzeňské aglomerace, kde Plzeň plní důležitou roli zejména v nabídce pracovních míst, služeb, středního a vyššího školství, kulturního a sportovního vyžití. Nezaměstnanost v regionu je dlouhodobě pod celostátním průměrem v průměru na úrovni 4,5 – 5,0 %. Regionální míra nezaměstnanosti sleduje celospolečenské trendy ( pokles), významný podíl pracovních sil absorbuje centrum - Plzeň; tento efekt má svá pozitiva ( nízkou míru nezaměstnanosti), ale i negativa ( např. odliv spotřeby do centra, odchod „ mozků“, úpadek periferie). Celkově lze v rámci regionu pozorovat pomalý rozvoj podnikatelských aktivit, přestože existuje dostatečná nabídka rozvojových lokalit pro podnikání, popř. brownfields ( další „ mínus efekt Plzně“). Ekonomická výkonnost regionu okresu Plzeň-jih je na nízké úrovni, okres patří v tomto pohledu mezi nejhorší v ČR. Pozitivem, které bychom chtěli využít pro budoucnost regionu, je jeho minulost a přírodní dispozice. Region se může pochlubit množstvím historických a kulturních památek, chybí však další infrastruktura cestovního ruchu co do kvantity i kvality – existuje reálný nedostatek ubytovacích a stravovacích kapacit, informačních míst, veřejně přístupných sportovišť a dalších služeb (půjčovny, rychlá občerstvení apod.). K přírodním předpokladům regionu vhodným pro rozvoj cestovního ruchu patří příznivé klimatické podmínky, atraktivní členitá krajina vhodná pro cyklo, pěší a hipoturistiku. Životní prostředí v zájmovém území regionu MAS patří k silným stránkám regionu. V regionu MAS není žádný zdroj nebezpečného průmyslového odpadu ani zdroj znečišťování, který by měl rozhodující vliv na kvalitu životního prostředí. Území regionu je pokryto hnědozemím typem půd, který spolu s klimatem vytváří relativně vhodné podmínky pro zemědělství, menší část území pak pokrývají lesy. Podle zaměstnanosti obyvatel v jednotlivých odvětvích národního hospodářství je okres Plzeň-jih oblastí, ve které má téměř trojnásobný podíl zemědělství ve srovnání s Českou republikou. V rámci Plzeňského regionu má okres Plzeň - jih nejvyšší zaměstnanost v zemědělství, naopak zaměstnanost v průmyslu je nejnižší. Ačkoli v první polovině 90. let došlo právě v okrese Plzeň-jih (vzhledem k ČR) k nejvyššímu nárůstu zaměstnanosti v průmyslu a terciární sféře, zůstává zde zemědělství důležitým odvětvím. Partnerství: Místní akční skupina Aktivios (MAS) - založena v srpnu 2005 - složena z vyvážené skupiny partnerů z různých socioekonomických sektorů významné části území bývalého okresu Plzeň-jih Současná členská základna OS Aktivios: 40 členů • NNO: 7 členů • Zemědělské podniky a drobní soukromí zemědělci: 14 členů • Nezemědělské podniky, drobní živnostníci: 4 členové • Obce: 2 mikroregiony a 12 obcí • OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Plzeň - jih Popis historie partnerství: - 1.9.2005 – Valná hromada Mikroregionu Úslava – vstup mikroregionu Úslava do MAS společně s mikroregionem Přešticko - 29.9.2005 – Mimořádná valná hromada Mikroregionu Přešticko - 29.9.2005 – Ustavující valná hromada občanského sdružení Aktivios (MAS) - 20.10.-22.10.2005 – účast na veletrhu cestovního ruchu v Domě kultury Inwest v Plzni – reprezentace území jižního Plzeňska. - V rámci MAS jsme podali žádost o dotaci „Šance pro jižní Plzeňsko“ (Příprava území na realizaci společných aktivit a projektů, osvojení schopnosti pro činnost administrátora, podpora zapojení veřejnosti do spolupráce). - 23.2.2006 – setkání zástupců obcí, sdružení mikroregionů, a zemědělských podnikatelů pořádané MAS AKTIVIOS a Příkosické zemědělské a.s. - 28.2.2006 – Druhé koordinační setkání mikroregionů, místních akčních skupin a zemědělských nevládních organizací působících v Plzeňském kraji. - březen 2006 - žádost o poskytnutí podpory záměru místní akční skupiny - červenec 2006 – Dotazníkové šetření pro obce tzv. zájmového území MAS - vytvoření a vyhodnocení DOTAZNÍKU 1 pro obce i podnikatele a NNO – „Dotazník na finanční podpory/dotace„ - strategický plán Leader MAS Aktivios 2007-2013 – projektový námět – sběr projektových záměrů na období let 2007 – 2013 Již od začátku byl při budování MAS uplatňován tzv. „zdola – nahoru“, kdy se po celém území sbíraly náměty a podklady při stanovování strategie rozvoje MAS, určování silných a slabých stránek území, příležitostí a hrozeb dalšího možného rozvoje. Byla prováděna rozsáhlá dotazníková šetření. Spolupráce Z hlediska přeshraniční spolupráce je dlouhodobě realizováno aktivní partnerství mikroregionů Úslava i Přešticko s německými městy. Tato spolupráce je postupně rozšiřována na další místní aktéry, především NNO a díky přenosu dobré praxe také na další území MAS. Samotná MAS spolupracuje s dalšími MASkami v rámci Plzeňského kraje, úzce spolupracuje s bezprostředně sousedící MAS Sv. Jana z Nepomuku. S touto MAS je uzavřena rámcová smlouva o spolupráci. Zahraniční kooperaci soukromých subjektů lze chápat především na komerční bázi. MAS je členem Národní sítě MAS ČR, o.s. Priority strategie MAS 1. Lidské zdroje Cíle: • Koncepčně zlepšovat materiálně technické podmínky v jednotlivých obcích pro výchovu a vzdělávání dětí a mladých lidí do 30 let • Rozšiřovat a modernizovat podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život v obcích a efektivizovat provoz zařízení, ve kterých jsou tyto podmínky poskytovány • Vytvářet takové podmínky (materiálně technické, marketingové a podmínky pro rozvoj speciálních podnikatelských dovedností), aby docházelo k snadnějšímu zakládání mikropodniků a k jejich rozvoji a tím rozšířit podnikatelskou základnu v území MAS a stabilizovat ji. • Zvýšit konkurenceschopnost nezemědělských mikropodniků prostřednictvím modernizace jejich technologických a prostorových kapacit. • Dosáhnout zvýšení zaměstnanosti v území MAS a současně i zaměstnavatelsnosti vymezených cílových skupin (ženy, mladí lidé do 30 let bez praxe) 2. Životní prostředí Cíle: • Kultivovat životní prostředí v intravilánech obcí a zvyšovat jejich estetickou úroveň současně s důrazem na funkčnost navrhnutých opatření. • Modernizovat a rozšiřovat vodohospodářskou infrastrukturu v obcích a tím zvyšovat kvalitu života jejich obyvatel. • Zlepšit estetický vzhled a stav veřejných prostranství v obcích a zvýšit míru jejich využití jako míst setkávání pro občany a návštěvníky obcí 3. Kulturní dědictví Cíle: • Identifikovat kulturní dědictví venkova a připravit programy pro jeho využití k dalším aktivitám např. v cestovním ruchu. • Rekonstruovat a oživit stavby a prostory, které jsou součástí kulturního dědictví venkova 4. Cestovní ruch Cíle: • Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích zařízení pro účely cestovního ruchu v území MAS • Zvýšit diverzifikaci zemědělských subjektů a zvýšit procento jejich příjmů z nezemědělských podnikatelských aktivit • Zvýšit úroveň poskytování doplňkových služeb pro návštěvníky v oblasti • Rozvinout a rozšiřovat turistické produkty v území MAS se zaměřením na aktivní a šetrnou turistiku 5. Spolupráce Cíle: • Zvýšit úroveň a míru zapojení více subjektů do návrhů a řešení rozvojových projektů a následně do zajišťování jejich udržitelnosti • Zlepšit propojování socio-ekonomických sektorů, tedy veřejného, podnikatelského a neziskového uvnitř území MAS • Zvýšit provázanost a propojenost jednotlivých rozvojových projektů a aktivit uskutečňovaných v území MAS • Zvyšovat míru spolupráce mezi subjekty v území MAS a subjekty mimo toto území, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni mezinárodní • Vytvořit systém pro koordinaci cestovního ruchu a pro spolupráci subjektů zapojených do služeb v cestovním ruchu Finanční zabezpečení: MAS pro rok 2008 byla přidělena podpora v rámci osy LEADER ve výši 9 512 159,- Kč. Další finanční zdroj je dotace Plzeňského kraje v roce 2008 ve výši 200 000,- Kč na krytí nezpůsobilých výdajů MAS a především finanční podpora od mikroregionů Přešticko a Úslava. MAS v tuto chvíli nevybírá členské příspěvky. Dosavadní výsledky: Zkušenost ve vztahu k programu LEADER lze odvíjet z projektu Osvojování a rovněž z neúspěšné žádosti do LEADER ČR. MAS jako taková realizovala v uplynulém období Osvojování schopností, díky kterému získala zkušenosti při budování partnerství v rámci území. V rámci ex-post zhodnocení realizace bychom zdůraznili především zvýšení aktivity obyvatelstva, rozvoj principu partnerství a posílení finančních možností obcí. Přestože MAS jako taková realizovala zatím jen Osvojování schopností, má manažerka hodně zkušeností s výše uvedenými projekty, a to z toho důvodu, že se podílela na zpracování a následné administraci několika projektů v rámci mikroregionů Přešticko a Úslava. LEADER + MAS AKTIVIOS získala v roce 2006 dotaci z LEADER+. Manažerka shromáždila řadu podkladů potřebných pro provedení Strategie území a k proškolení zájemců o dotace. Díky této dotaci bylo také možné vybavit dvě kanceláře. Kancelář v Nezdicích a kancelář v Chocenicích, jež lze považovat za odloučené pracoviště. Celkem MAS získala 3 notebooky, 2 multi kopírky, jednu tiskárnu na fotografie a fotoaparát v celkové hodnotě ve výši cca 200 000,- Kč. Všechno vybavení je majetkem MAS AKTIVIOS a je využíváno pro její činnost. Projekt BAK Vybudování struktury pro předávání informací v našem regionu, příprava území pro podávání projektů a proškolení zájemců o podávání projektů. Jako územní partneři v projektu Budování absorpční kapacity PK (BAK) mikroregiony Přešticko a Úslava zorganizovaly pro zájemce z území mikroregionů Úslava, Radyně a Přešticko aktivity převážně vzdělávacího rázu. Průběžně probíhal sběr námětů do zásobníku projektů Plzeňského kraje. Běžná činnost manažerky MAS informovanost území o projektu BAK, plnění zásobníku projektů PK, příprava projektů do projektových karet, spolupráce se subjekty při vyplňování projektových karet, apod. MAS Aktivios má bohaté zkušenosti s realizací projektů z minulého programovacího období v rámci obou mikroregionů. Členové MAS se zapojili a vyzkoušeli v minulosti nejen investiční projekty (SROP), stejně tak jako mikroregionální podporu POV pro tvorbu koncepčních dokumentů a jiné drobnější akce. V roce 2008 MAS získala finanční podporu od Plzeňského kraje v rámci Ekologických projektů na vybudování Naučné stezky Čertovo břemeno.