Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Sedlčansko, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Příbram (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Poskytování obecně prospěšných služeb,Koordinace rozvoje regionu Sedlčansko, vytvářeni nových forem ekonomického, ekologckého a turistického využití regionu
Právní forma obecně prospěšná společnost
27408116
Datum registrace 19.12.2005
Sídlo Krásná Hora nad Vltavou
Ulice a č. popisné/č. orientační Krásná Hora nad Vltavou 188
Obec/Pošta Krásná Hora nad Vltavou
PSČ 26256
Telefon 318 862 483
Fax
Mobil 731 402 831
E-mail mas.sedlcansko@email.cz
Vlastní www stránky http://massedlcansko.eu/
Fiše strategického plánu LEADER
1.1 Podpora a vznik mikropodniků
1.2 Zvýšení kokurenceschopnosti zemědělských podniků
2.1 Vzděkávání a informace
3.1 Kulturní dědictví Sedlčanska
3.2 Kvalitní venkov
4.1 Oprava místních a dopovodných komunikací
4.2 Životní prostředí v obcích
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma bez podpory
Cílová skupina
bez podpory
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Programový výbor
Datum schválení 30.01.2008
Rozvojová strategie www.massedlcansko.eu
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Polsko - cestovní ruch
Hlavní kontaktní osoba Jiří Kužel, ředitel MAS
Telefon (mobil) 604 216 781
E-mail kuzel.jiri@tiscali.cz
Další kontaktní osoba Zdenka Fořtová, manažerka MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Hana Máchová 737321556
DE Pavlína Kuželová 737780238
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Miasto a Gmina Golancz
Podrobné informace
- koordinace rozvoje regionu Sedlčanska - rozvoj a popularizace regionu - vytváření nových forem ekonomického, ekologického, turistického využití regionu - ochrana krajiny, ochrana jednotlivých prvků a staveb umístněných v krajině - podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí - služby spojené s financováním projektů k rozvoji regionu - posouzení projektů k rozvoji regionu - koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu - tvorba informační základny k soustřeďování informací prospěšných k rozvoji regionu - spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu - příprava a realizace informačních a metodických materiálů a školících pomůcek se vztahem na region - výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže - spolupráce na rozvoji lidských zdrojů - podílení se na zvyšování vzdělanosti a osvěty - provoz IC – koordinace a rozvoj - komunikace s orgány státní správy a samosprávy regionu - poradenská činnost - činnost spojená se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Analýza území MAS Analýza území zde vychází z dále uvedeného popisu oblasti, v níž se plánuje daná strategie realizovat. MAS Sedlčansko, o.p.s. má vytvořeny samostatné dokumenty, které podrobně charakterizují oblast působnosti. Konkrétně se jedná o Studii lokální oblasti, Analýzu území, Marketingovou studii či Studii proveditelnosti. Tyto rozsáhlé dokumenty pak byly pokladem ke zpracování SPL. Území je dáno polohou 23 obcí pravého břehu Vltavy, východní části okresu Příbram. Jedná se o oblast Sedlčanska, kde je překrásná rozmanitá krajina a kvalitní lidský potenciál. Na těchto dvou základních hodnotách je pak postavena existence celé oblasti. Jde o malebný kout středního Povltaví, o místo rozhraní střední a jižní části Čech. Archeologické nálezy dokládají zalidňování území od doby bronzové. U obcí Milešov, Krásná Hora, Sedlčany a Příčovy se ve středověku těžilo zlato. Z husitské doby se zachovala lidová tradice, která dodnes spojuje řadu míst s pobytem Mistra Jana Husa. Průmyslový rozvoj v 19. století byl zanedbatelný, byl však zaznamenán obrovský společenský rozmach, vznikla řada spolků a organizací - přes divadelní ochotníky, knihovny, muzea, pěvecké spolky k hasičům a mnoha dalším. Výchozí situaci vymezeného strategického mikroregionu nejlépe popisují dále uvedené grafy charakterizující dané skutečnosti týkající se shrnutí současného stavu v tomto venkovském území Partnerství MAS Popisují se zde základní charakteristiky činnosti organizace a partnerství tvořeného nejméně z 50 % zástupci místních nezávislých subjektů a nejvíce z 50 % zástupci veřejného sektoru. 7.1. Historie MAS MAS Sedlčansko vznikla 14. listopadu 2005 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána 19. prosince 2005. Partnery (myšleno členy) MAS Sedlčansko se stali obce regionu Sedlčansko, a to prostřednictvím partnerství Sdružení obcí Sedlčanska MAS Sedlčansko. MAS nabízela spolupráci všem potenciálním partnerům, kteří se zajímají o rozvoj regionu Sedlčansko a směřují svou činnost do tohoto regionu. Dále pak MAS navazovala partnerství s okolními regiony, s kterými plánuje do budoucnosti vzájemnou spolupráci (realizace společných projektů), oslovila a uzavřela spolupráci s organizacemi a subjekty, které mají zájem na rozvoji tohoto regionu. 7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL Na zpracování SPL se podíleli všichni členové MAS Sedlčansko, kde hlavní úlohy plnil programový výbor, který poté stanovil pravidla monitoringu a hodnocení. Partneři (členové) MAS Sedlčansko byli seznámeni se strategií rozvoje regionu Sedlčansko a byla jim poskytnuta možnost se k této strategii vyjádřit. Předpokládaná spolupráce je přímo úměrně poskytnuté výši dotace. V případě přijetí MAS Sedlčansko,o.p.s. do programu leader, plánuje MAS realizaci projektů na meziregionální úrovni a spolupráci s partnery MAS. Dále MAS předpokládá uzavření spolupráce s dalšími subjekty jak z veřejného sektoru, tak ze sektoru soukromého (počítá se i s navázání spolupráce s neziskovými organizacemi). 7.3. Vztah k obyvatelstvu Obyvatelstvo bylo informováno místním tiskem a byla mu poskytnuta možnost vyjádřit se k SPL. Dále byla obyvatelstvu nabídnuta možnost předložit předpokládané projekty (projektové myšlenky), jimž byly přizpůsobeny strategické cíle a fiche. Proběhla prezentace MAS, kde se mohli přítomni seznámit s SPL a pokládat dotazy týkající se MAS a její činnosti. Obyvatelstvo má možnost navštívit webové stránky MAS Sedlčansko a případně položit dotaz, na který mu v co nejkratší době poskytne ředitel společnosti nebo manager MAS adekvátní a plnohodnotnou odpověď. Výběrová komise Výběrová komise je pomocným orgánem společnosti. Její složení by mělo být složeno jen ze zástupců společnosti, výběr však musí potvrdit správní rada dle aktuálních pravidel a její počet nesmí být nižší ne pět. Členové komise ze svého středu volí předsedu, který připravuje jednání komise. To je veřejné a mohou být k němu přizváni kvalifikovaní odborníci. Výběrová komise se schází dle potřeby nebo na základě rozhodnutí správní rady či ředitele společnosti. Výběrová komise provádí výběr projektů ke schválení dle stanovených výběrových kritérií, určuje náhradní projekty, vede dokumentaci projektů, respektuje požadavek, aby při poskytování dotací nedocházelo k diskriminaci podnikatelských subjektů. Programový výbor Programový výbor je odborným orgánem společnosti a pomocným orgánem výběrové komise. Výbor by měl být tvořen jen zástupci členů společnosti, výběr však musí potvrdit správní rada dle aktuálních pravidel a jejich počet nesmí být nižší než pět. Členové programového výboru ze svého středu volí předsedu, který připravuje a řídí jednání výboru. Programový výbor se schází dle potřeby nebo na základě rozhodnutí správní rady či ředitele společnosti a je usnášeníschopný pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a o jednotlivých usneseních rozhoduje nadpoloviční polovina hlasů přítomných. Výbor připravuje a kontroluje záměr a strategii rozvoje regionu, navrhuje výběrová kritéria a schvaluje výběr projektů prováděný výběrovou komisí. Výchozí skutečností k vymezení základních prioritních opatření bylo stanovení těchto následujících obecněji specifikovaných cílů: · Zajištění kvality života obyvatelstva vytvářením dobrého a stabilního zázemí venkovského prostředí. · Zajištění kvality života poskytnutím kvalitních služeb a kulturního vyžití · Posílení důležitosti základní technické infrastruktury především v dopravní a komunální oblasti. · Rozvoj zemědělské výroby a trvale udržitelného venkova. · Podpora začínajícím zemědělcům a mikropodnikům. · Zlepšení všech možných podmínek pro celkový rozvoj životního prostředí a s tím také související atraktivity vymezeného území. · Zabezpečení meziregionální i mezistátní spolupráce a provozuschopnosti místní akční skupiny a všech jejích činností. 1. Sedlčansko atraktivní: 1.1. Kulturní dědictví v území 1.2. Kvalitní občanské vybavení a služby – pro domácí i návštěvníky 2. Sedlčansko přívětivé 2.1. Oprava místních a doprovodných komunikací 2.2. Životní prostředí v obcích 3. Sedlčansko silné (soběstačné) 3.1. Podpora a vznik mikropodniků 3.2. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků 3.3. Vzdělávání a spolupráce Způsob dosahování cílů a priorit Strategie vychází z vymezených cílů orientovaných především na zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech východní části okresu Příbram oblasti Sedlčanska. Výsledný dopad představuje naplňování vymezených cílů pro zvýšení atraktivity oblasti, pro udržení i přilákání obyvatelstva či zákazníků. Předpokládá se zhodnocení místních zdrojů pro posilování přitažlivosti lokality a především zlepšení kvality života místního obyvatelstva (nová pracovní místa). Cíle a priority strategie jsou v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Dosáhnout naplnění cílů a priorit hodláme několika možnými způsoby: Podpora projektů spadajících do jednotlivých fichívyhlašování přijímání žádostí podle již stanovených fichí, tak, že předkládat projekty mohou žadatelé, kteří jsou v jednotlivých fichích určeni jako příjemci dotací. Pořádání seminářů a vzdělávacích akcísemináře a vzdělávací nebo reprezentační akce budeme pořádat několikrát ročně. Semináře a vzdělávací akce se budou zaměřovat převážně na seznámení potenciálních žadatelů s fondy a programy, z kterých lze čerpat dotace. Dále se budou tyto semináře a akce zaměřovat na 24 poskytování informací týkající se možnosti získávání dotací a povinnosti žadatele. Reprezentační akce poté budou představovat činnost MAS a reprezentovat ji. Meziregionální a mezinárodní spoluprácese zaměřuje na spolupráci s jinými regiony, případně na mezinárodní spolupráci. Této spolupráce hodláme dosáhnout projekty, jako jsou například cyklostezky přesahující území mikroregionu, vzdělávací semináře založené na předávání informace jednotlivých regionů, případně jednotlivých států Evropské unie. Těmito třemi základními body chceme dosáhnout naplnění strategických cílů a rozvoje venkova. Všechny strategické cíle jsou vytvořeny tak, aby se jimi naplnila podstata trvalé udržitelnosti venkova. Cíle jsou zaměřeny na kvalitní život na venkově (občanská vybavenost, kulturní vyžití, vzdělanost, technická infrastruktura atd.), tak aby se zamezilo odchodu obyvatel do měst kvůli nekvalitnímu životu na venkově. Dále jsou strategické cíle zaměřeny na podporu zemědělství a mikropodniků, aby nadále nestoupala míra nezaměstnanosti a naopak tato míra postupně klesala. Strategické cíle jsou v neposlední řadě zaměřeny na skupinu obyvatel, která je pro budoucnost venkova tou nejdůležitější- a to na mladé lidi do 30 let. Strategie dbá na to, aby tato skupina obyvatel byla podporována ve značné míře z důvodu zamezení odchodu mladých lidí z venkova Vlastní projekty MAS nerealizovala, pouze její členové realizují projekty v rámci PSERS SEZNAM PROJEKTŮ Označení projektu NÁZEV PROJEKTU Charakter změn při aktualizaci roku 2007 P Region moderního průmyslu p1 P1 Vytvoření systému podpory drobného a středního podnikání Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace p2 P2 Projekt podpory tradičních místních průmyslových výrob Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace p7 P3 Soutěž podnikatelských nápadů drobných a středních podnikatelů Projekt přejat z PSER 1999 - se změnou obsahu P4 Podpora výstavby výrobního areálu v Petrovicích Projekt nově zařazen p11 P5 Zvýšení všestranné flexibility a pružnosti sítě učňovských zařízení v regionu Projekt přejat z PSER 1999 - se změnou obsahu p12 P6 Rekvalifikační a doškolovací kurzy pro dospělé Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace d2 P7 Zpracování analýzy kvality a kvantity dopravní obslužnosti regionu Projekt přejat z PSER 1999 - se změnou obsahu P8 Zřízení kyvadlové dopravy pro zaměstnance místních firem Projekt nově zařazen P9 Rekonstrukce autobusového nádraží Sedlčany Projekt nově zařazen d1 P10 Jednání na podporu východní varianty dálnice D3 Praha - Č.Budějovice Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace P11 Program obnovy místních komunikací (Jesenice, Kamýk, Kňovice, Krásná Hora, Milešov, Nalžovice, Nechvalice, Počepice, Sv. Jan, Štětkovice, Petrovice, Vysoký Chlumec) Projekt nově zařazen d3 P12 Projekt koordinace výstavby kanalizace a ČOV v obcích Sedlčanska (Kamýk, Kosova Hora, Krásná Hora, Křepenice, Milešov, Nechvalice, Osečany, Počepice, Prosenická Lhota, Příčovy, Radíč, Sv. Jan, Petrovice, Solenice) Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace P13 Výstavba vodovodů a úpraven vody v obcích Sedlčanska (Kamýk, Kňovice, Krásná Hora, Nalžovice, Nechvalice, Osečany, Petrovice, Pros. Lhota, Příčovy, Radíč, Sedlčany, Sv. Jan, Vysoký Chlumec) Projekt nově zařazen P14 Rozšíření a modernizace skládek v obcích Sedlčanska Projekt nově zařazen P15 Kompostárna Petrovice Projekt nově zařazen P16 Společná výstavba nájemních bytů (Dublovice, Kamýk, Počepice, Jesenice, Sedlčany, Petrovice) Projekt nově zařazen Z region produktivního zemědělství p3 Z1 Projekt podpory pěstování energetických zemědělských surovin Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace Z2 Výstavba bioplynových stanic (Krásná Hora, Dublovice a další) Projekt nově zařazen Z3 Výstavba dojírny a teletníku apod. Petrovice Projekt nově zařazen Z4 Zvýšení welfare skotu a bezpečné skládkování Projekt nově zařazen K Region příjemný pro život b1 K1 Příprava pozemků pro výstavbu nových bytů (RD) Projekt přejat z PSER 1999 - se změnou obsahu ž1 K2 Projekt asanace kontaminované půdy v Sedlčanech Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace K3 Likvidace černých skládek Projekt nově zařazen K4 Ekocentrum Petrovice Projekt nově zařazen K5 Zateplení budov MŠ Sedlčany a Petrovice, budovy ZŠ v Kamýku a Krásné Hoře a budovy MŠ a ZŠ v Jesenici Projekt nově zařazen K6 Kulturní dům J. Suka v Sedlčanech – úspora energií Projekt nově zařazen s1 K7 Podpora výstavby komerčních penziónů pro starší občany (Krásná Hora) Projekt přejat z PSER 1999 - se změnou obsahu K8 Rekonstrukce polikliniky Sedlčany Projekt nově zařazen K9 Výstavba zdravotnického zařízení Krásná Hora Projekt nově zařazen s7 K10 Zlepšení využití školních zařízení (ZŠ) pro veřejnost Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace K11 Přístavba ZUŠ Sedlčany Projekt nově zařazen K12 Rekonstrukce kulturních domů (Kamýk, Petrovice) Projekt nově zařazen K13 Výstavba plaveckého bazénu Sedlčany (sportovně rehabilitační centrum) Projekt nově zařazen K14 Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů LAS – Taverny v Sedlčanech Projekt nově zařazen s8 K15 Podpora organizací zaměřených na děti a mládež Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace K16 Výstavba požární zbrojnice v Krásné Hoře Projekt nově zařazen C přívětivý region pro návštěvníky c1 C1 Účinná propagace regionu v cestovním ruchu Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace c2 C2 Výstavba nových cyklistických naučných stezek Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace c3 C3 Rozvoj a údržba turistických (naučných) stezek Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace c4 C4 Orientační a informační systém pro návštěvníky regionu Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace c5 C5 Obnova rybníků (Klučenice, Štětkovice, Vysoký Chlumec) Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace c6 C6 Rozšíření nabídky veřejně přístupných kulturních akcí Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace c7 C7 Podpora agroturistiky Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace c8 C8 Podpora výstavby kvalitních kempů a vodáckého tábořiště v Povltaví (Dublovice, Klučenice, Milešov, Nalžovice) Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace c10 C9 Zavedení průvodcovské služby v regionu Projekt přejat z PSER 1999 – se změnou obsahu s6 C10 Podpora nadregionálních kulturních akcí (Letní hudební festival apod.) Projekt přejat z PSER 1999 – se změnou obsahu C11 Podpora výstavby nových veřejných ubytovacích zařízení (Petrovice, Krásná Hora, Vysoký Chlumec) Projekt nově zařazen C12 Obnova drobných sakrálních staveb (Počepice, Krásná Hora, Vysoký Chlumec) Projekt nově zařazen C13 Obnova návsí a náměstí (Kamýk, Klučenice, Kosova Hora, Krásná Hora, Nalžovice, Počepice, Sedlčany, Sv. Jan, Vysoký Chlumec) Projekt nově zařazen C14 Zřízení a provoz Židovského muzea Kosově Hora Projekt nově zařazen C15 Sportovně vzdělávací centrum Počepice Projekt nově zařazen C16 Stabilizace zříceniny Kamýk (Výlet do středověku) Projekt nově zařazen C17 Rekonstrukce zámku a zámeckého areálu Petrovice Projekt nově zařazen s5 C18 Podpora výstavby Středočeského skanzenu ve Vysokém Chlumci Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace C19 Zřízení památníku Radeckého v Třebnicích Projekt nově zařazen C20 Vybudování přístaviště pro rekreační plavbu Kamýk, doplněné kempem a koupalištěm Projekt nově zařazen Ř komunikující a dobře spravovaný region ř1 Ř1 Zavedení katalogu sponzorských příležitostí Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace ř2 Ř2 Zřízení ceny regionu za „zásluhy“ Projekt přejat z PSER 1999 - s posunem termínu realizace ř3 Ř3 Posílení práce místních spolků a organizací Projekt přejat z PSER 1999 – se změnou obsahu ř4 Ř4 Prohloubení spolupráce s církvemi Projekt přejat z PSER 1999 – se změnou obsahu Ř5 Fórum podnikatelů Projekt nově zařazen R6 Pořízení Komunitního plánu sociálních služeb pro Sedlčany a region Sedlčanska Projekt nově zařazen Sumář: Celkový počet projektů navrhovaných do aktualizovaného PSER Sedlčanska: 62 Z toho: • přechází z PSER 1999: 29 (malá čísla projektů značí bývalé označení projektů) • Nově zařazeno: 33 MAS v uplynulých letech a v současné době hospodařila s finančními prostředky, které obdržela z programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství v rámci Osvojování schopností v letech 2004 - 2006 ve výši 500 000 Kč. Dále svůj provoz zajišŤuje z prostředků přidělených Krajským úřadem Středočeského kraje a členských příspěvků. MAS se v současné době podílí na informovanosti obyvatelstva o možnostech čerpání dotací, zajišťuje prezentační akce a po neúspěšném podání SPL v 1. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova zpracovává nový SPL pro 2. výzvu.