Informace o místní akční skupině a regionu

MAS PODBRDSKO, z.s.
Název místní akční skupiny
Okres Příbram (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Regionální rozvoj na bázi partnerství a spolupráce, realizace společních projektů a aktivit založených na iniciaci zdola s využitím principů LEADER.
Právní forma zapsaný spolek
27051935
Datum registrace 7.12.2006
Sídlo Hvožďany 80
Ulice a č. popisné/č. orientační Hvožďany 80
Obec/Pošta Hvožďany
PSČ 2262 44
Telefon 724 705 685
Fax
Mobil
E-mail maspodbrdsko@seznam.cz
Vlastní www stránky www.maspodbrdsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1.fiche-Podpora podnikání na venkově
III.1.2.Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
2.fiche-Cestovní ruch
III.1.3.Podpora cestovního ruchu
3.fiche-Zlepšení kvality života na venkově
III.2.1.1.Obnova a rozvoj vesnic
4.fiche-Kulturní a přírodní dědictví
III.2.2.Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
5.fiche-Diverzifikace zemědělství
III.1.1.Diverzifikace činností nezemědělské povahy
6.fiche-Vzdělání a informace
III.3.1.Vzdělávání a informace
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Rozvoj venkovského území
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní


Rozvojová strategie
Kdo ji schválil VALNÁ HROMADA OS
Datum schválení 14.12.2006
Rozvojová strategie www.maspodbrdsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Markéta Balková, předsedkyně sdružení
Telefon (mobil) 724 705 685
E-mail maspodbrdsko@seznam.cz
Další kontaktní osoba Gabriela Jeníčková, manažerka MAS
Telefon (mobil) 721 315 260
E-mail maspodbrdsko@seznam.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Zájmové území MAS Podbrdsko leží v jihozápadní části Středočeského kraje, jižní stranou sousedí s Jihočeským krajem, západní strana navazuje na vojenský výcvikový prostor Brdy a celé území MAS je v jihozápadní části okresu Příbram. Proces založení občanského sdružení MAS Podbrdsko iniciovaly tři mikroregiony – mikroregion Březnicko, mikroregion Třemšín a Podbrdský region. Na přípravě strategie a záměru MAS se účastnili zástupci veřejné i soukromé sféry reprezentující široké hospodářské i politické spektrum regionu MAS Podbrdsko. Šlo o soukromě hospodařící rolníky, zemědělská družstva, dřevozpracující firmy, podnikatelské subjekty, o zástupce nestátních neziskových organizací, zástupce obcí + vedení všech 3 mikroregionů. Členové MAS i další subjekty působící v regionu přispěli svými podněty i diskusními a oponentními názory ke zpracování strategie MAS především po stránce odborné a také při analýze území. K dobrým výsledkům přispěla také vysoká osobní účast členů na průzkumu a regionálních workshopech a osobní přístup při individuálních jednáních (osobní návštěvy zpracovatele ve všech obcích regionu MAS a u zemědělských podniků a dalších podnikatelů v regionu MAS v roce 2006. Současně respondenti průzkumu zprostředkovali další odborné kontakty – v oboru OZE, EVVO a CR. V současné době zájmové území místní akční skupiny zahrnuje 33 obcí. Nejvyšším orgánem MAS je valná hromada všech členů, následuje rada MAS, předseda sdružení, manažer. Dozorčí rada dbá nad dodržováním stanov a pravidel sdružení a je přímo odpovědná valné hromadě. Dalšími orgány jsou programový a monitorovací výbor a výběrová komise. Ve všech vyjmenovaných orgánech je dbáno na paritní zastoupení tří základních sektorů-veřejný x podnikatelský x neziskový. Veškeré snažení MAS PODBRDSKO a všech aktivních lidí našeho regionu vychází z potřeb venkovského obyvatelstva s cílem udržet život na venkově, s cílem nabídnout zejména mladým lidem, svým obyvatelům, práci, možnost realizace, dobré podmínky k založení rodiny a trvalému bydlení v místě, kde se narodili. Jedině tak si místní i nově příchozí občané vytvoří pevný vztah k venkovu, ke svému rodišti nebo novému bydlišti. Nové rodiny začnou na venkově opět „zapouštět kořeny“, starat se o svůj majetek, udržovat své okolí a krajinu, ve které žijí. Mladý člověk získá vzdělání ve městě, zvykne si na pestrou nabídku služeb a možností svého uplatnění, nechce se mu vracet na venkov, kde jsou možnosti omezené. Naším cílem je nabídnout mu i na venkově jakousi osnovu, chcete-li program, připravovat a ukazovat možnosti, kde své vzdělání uplatní, kde se může rozvíjet a využít své znalosti a dovednosti ve prospěch svůj i svého okolí. Snažení všech MAS je velmi podobné, podobné a vlastně totožné, jsou i cíle každé MAS. Priority a cíle MAS, mikroregionů, jednotlivých obcí a aktivních lidí ze všech venkovských území jsou zase o jednom a totéž – o snaze udržet venkov obydlený produktivním obyvatelstvem. Veškeré rozvojové záměry obcí, strategické studie mikroregionů, analýzy, rozvojové vize a v neposlední řadě strategický plán LEADER sleduje vždy několik naprosto identických priorit: zvýšení zaměstnanosti, rozvoj služeb, diverzifikaci hospodářské činnosti, rozvoj cestovního ruchu, podpora malých a středních podniků, vzdělávání partnerství a informace. S ohledem na úspěšně realizovaný program LEADER ČR, na základě shrnutí hlavních poznatků z dostupných externích zdrojů, vlastní analýzy území a na základě jednání partnerů (aktivních místních aktérů) byli formulovány hlavní priority Místní akční skupiny Podbrdsko pro období 2007 – 2013: 1. Podpora rozvoje malého a středního podnikání (MSP) Obecný cíl: Udržení kvalitních a moderních podnikatelských aktivit a služeb na vesnici s využitím stávajících objektů. Specifické cíle: a)Zajištění dostatečných prostor pro podnikatelské subjekty b)Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit, především MSP c)Rozvoj MPS ve venkovském regionu MAS Podbrdsko 2. Podpora tvorby pracovních příležitostí Obecný cíl: Podpora činností a služeb malého a středního podnikání a rozvoje občanské vybavenosti k diverzifikaci zemědělské činnosti v regionu se zaměřením na meziregionální partnerství a celoživotní vzdělávání. Udržení lidí na venkově s nabídkou nových pracovních příležitostí. Specifické cíle: a)Podpora rozvoje a diversifikace hospodářských činností b)Podpora rozvoje služeb pro hospodářství a obyvatele c)Podpora rozvoje infrastruktury občanské vybavenosti d)Podpora rozvoje systému celoživotního vzdělávání na bázi partnerství e)Rozvoj vzdělanosti a adaptability pracovních sil 3. Podpora rozvoje cestovního ruchu Obecný cíl: Využití vlastních sil k rozvoji cestovního ruchu v regionu a posílení vědomí k udržení přírodního a kulturního dědictví s cílem nabídnout mladým lidem zajímavé území k trvalému bydlení. Specifické cíle: a)Ochrana a údržba současného potenciálu v oblasti cestovního ruchu b)Podpora propagace a prezentace potenciálu CR regionu MAS Podbrdsko c)Zkvalitnění a zefektivnění orientace návštěvníků d)Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu e)Rozšíření nabídky pro sportovně-kulturní využití návštěvníků a občanů regionu f)Podpora tvorby komplexních produktu CR 4.Zlepšení kvality životního prostředí a krajinotvorba Obecný cíl: Podpora a využití vlastního potenciálu ke zlepšení kvality života na venkově s cílem omezit úbytek mladého obyvatelstva vesnice. Specifické cíle: a)Zlepšení kvality ovzduší b)Zlepšení kvality vody c)Revitalizace kulturního a přírodního dědictví d)Obnova a zlepšování vzhledu obcí a krajiny e)Zlepšení systému nakládání s odpady f)Podpora environmentálního vzdělávání, výchova a osvěty g)Rozvoj alternativních způsobů zemědělské výroby Strategické cíle a priority budou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie, Regionálního operačního programu a prostřednictvím iniciativy LEADER a Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a dalších vhodných programů podpory z tuzemských i evropských zdrojů.