Informace o místní akční skupině a regionu

Bystřička, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Olomouc (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Naplňování principů Leader
Právní forma obecně prospěšná společnost
26882035
Datum registrace 20.2.2006
Sídlo Velká Bystřice
Ulice a č. popisné/č. orientační Zámecké náměstí č.p. 79
Obec/Pošta Velká Bystřice
PSČ 783 53
Telefon 724 588 832
Fax
Mobil
E-mail janisova@masbystricka.cz
Vlastní www stránky www.masbystricka.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1.Rozvoj zemědělských podniků
2.Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
3.Podpora cestovního ruchu
4.Podpora podnikání v regionu
5.Rozvoj obcí, občanská infrastruktura
6.Přidávání hodnoty zemědělskýcm a potravinářským produktům
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 27.4.2007
Rozvojová strategie www.masbystricka.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano
Hlavní kontaktní osoba František Zatloukal, ředitel společnosti
Telefon (mobil) 603 515 544
E-mail f.zatloukal@atlas.cz
Další kontaktní osoba Petra Janišová, manažer společnosti
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Zbyněk Müller ředitel 777327325 muller.z@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Mikroregion Bystřička, o.p.s je součástí NUTS II., Střední Morava, Olomouckého kraje, okresu Olomouc a leží severovýchodně od krajského města Olomouce. Území se nachází v samotném srdci rovinaté Hané a převážnou většinu jeho plochy tvoří bonitní zemědělská půda. Vyjímkou je pouze Vojenský újezd Libavá se zalesněnou, řídce osídlenou plochou. Mikroregion se rozkládá na ploče 12-ti obcí s více než 16-ti tisíci obyvateli. Obyvatelé využívají především pracovních příležitostí, které nabízí zemědělská prvovýroba, malé a střední podniky a dva velké podniky- Mora Moravia a MORA Aerospace. Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 6%. Dopravní infrastruktura je na velmi dobré úrovni, přímo regionem prochází rychlostní silnice R-35, Olomouc- Lipník nad Bečvou a obcemi většinou vedou komunikace třetí třídy a místní komunikace. Strategický plán je komplexním záměrem řešícím rozvoj území ze všech úhlů pohledu.Je podrobně rozpracován v rámci šesti Fichí: - rozvoj zemědělských podniků - obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury - podpora cestovního ruchu - podpora podnikání v regionu - rozvoj obcí, občanská infrastruktura - přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Cestu k naplnění cíle MAS vidíme především v udržení nabídky pracovních příležitostí, rozvoji celého spektra služeb, včetně vzdělávacích, zlepšení vybavenosti, příležitostí pro kulturní, volnočasové a sportovní aktivity, vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí. Příklady realizovaných projektů: Regionální operační program NUTS II. Střední Morava Rok 2007, 1. výzva, projekty předkládala SSOK a Olomoucký kraj Silnice III/4432 Velká Bystřice - průtah-45.405.940 Kč Rekonstrukce silnice II/437 Lipník - Přáslavice-34.258.308 Kč Rok 2008, 2. výzva, Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Město Velká Bystřice, Cyklostezka VB - Hlubočky, zpřístupnění 12.849.986 Kč údolí Bystřice pro cyklistickou dopravu Obec Přáslavice, Cyklostezka Přáslavice- Daskabát- Velký Újezd 33.128.828 Kč Rok 2008, 2.výzva, Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblast podpory 2.3.1. Fyzická revitalizace Centrum města Velká Bystřice - oživení zámeckého areálu 28.774.236 Kč Revitalizace veřejných ploch, Náves Jeseniova, Obec Bystrovany 7.491.021 Kč Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 Rok 2007, 2.kolo příjmu žádostí Žadatel v projektu Mikroregion Bystřička Vzdělávání a informování-300.000 Kč Obec Svésedlice Rekonstrukce MK, osvětlení a ozelenění centra obce- 1.983.028 Kč Operační program Životní prostředí Rok 2008, 2.kolo příjmu žádostí Obec Přáslavice, Sběrný dvůr Přáslavice-10.488.000 Kč Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti, Opatření: 3.1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, Číslo výzvy: 03 Název projektu: Podpora nových forem zaměstnávání a vytváření nových pracovních míst v mikroregionu Bystřička Partner projektu: Sdružení CEPAC - Morava Agrospol Velká Bystřice s.r.o. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření: 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, e) Stroje pro zemědělskou výrobu Projekt:Obnova strojového parku pořízením traktoru o výkonu 100 kW Projekt:Obnova strojového parku, stroje pro sklizeň, posklizňovou úpravu chmele Roky realizace 2004 a 2005. HORIZONT, s.r.o. Program SAPARD Projekt: Výstavba objektu prodejny květin Rozpočet 5 mil. Kč, realizováno 2003. Miloš PETR Program SAPARD Projekt:Obnova varny bývalého pivovaru, památky Volnočasové centrum, rekonstruována v roce 2003, rozpočet 12 mil. Kč. Město Velká Bystřice Společný regionální operační program, op. 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Projekt: Kulturně společenské zázemí pro spolky a veřejně prospěšné organizace v historických prostorách radnice města Velká Bystřice Obce Hlubočky, Tršice, Přáslavice SROP, opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Projekt: Internety v obcích mikroregionu