Informace o místní akční skupině a regionu

Střední Haná, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Přerov (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany
Právní forma obecně prospěšná společnost
26881764
Datum registrace 4.9.2006
Sídlo Kojetín
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo náměstí
Obec/Pošta Kojetín
PSČ 75201
Telefon 581 277 401
Fax 581 277 401
Mobil 724035099
E-mail dokoupilova@bmasistent.com
Vlastní www stránky www.masstrednihana.cz
Fiše strategického plánu LEADER
FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků
FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
FICHE 3: Podpora cestovního ruchu
FICHE 4: Podpora podnikání v regionu
FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura
FICHE 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada Střední Haná, o.p.s.
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jiří Šírek
Telefon (mobil) 581 277 401
E-mail j.sirek@radnice.kojetin.cz
Další kontaktní osoba Iva Dokoupilová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN zbyněk Müller 777327326 muller.z@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Region Střední Haná v současnosti zahrnuje území o ploše 132,99 km2 v rovinaté oblasti Hané jižně od měst Olomouce, Přerova i Prostějova. V podstatě téměř kopíruje území aktivního Mikroregionu Střední Haná. Region Střední Haná tvoří třináct obcí a žije zde něco málo přes 16 tisíc obyvatel (k 31.12.2006 činil počet obyvatel přesně 16 002). Spádovými městy jsou Kojetín a Tovačov, v ostatních obcí (s výjimkou Troubek) již žije méně než 1 tisíc obyvatel. Všechny obce regionu (s výjimkou Záříčí) jsou součástí správního obvodu obce III. stupně Přerov. Region spadá pod NUTS II Střední Morava. Dopravní dostupnost regionu Střední Haná je na relativně dobré úrovni, s předpokladem dalšího zlepšení.Míra nezaměstnanosti v regionu Střední Haná, přestože se udržuje na stabilní úrovni, resp. postupně klesá, dlouhodobě a zřetelně převyšuje průměr Olomouckého kraje i jednotlivých dotčených okresů a je vnímána jako jeden z vážných problémů. Realizace rozvojového strategického plánu je založena na kvalitě, územní a tématické provázanosti jednotlivých opatření. Jeho realizace bude přinášet synergické trvalé efekty přispívající k pozitivnímu rozvoji daného území, který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. Rozvojový plán je zaměřen na jednotné téma, což přispěje ke koncentraci vynaložených prostředků a potažmo i koncentraci vynaloženého úsilí místní akční skupiny. V jednotlivých opatřeních budou vybírány projekty, které jsou schopny přinést trvalé pozitivní efekty a maximálně tak naplňovat předem stanovené opatření. Rozhodovací struktura vychází z předpokladů programu Leader. Základem je místní akční skupina, která je složena ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků a spolků a zájmových organizací. Tato místní akční skupina má svoji správní radu společnosti, která má šest členů. Podpůrnými mechanismy realizace záměru jsou výbory: programový, který je pověřen vypracováním záměru. Výběrová komise bude odpovědná za zhodnocení a výběr projektů. Monitorovací výbor je odpovědný za kontrolu realizovaných projektů a vyhodnocování realizace záměru. MAS region Střední Haná hned po svém založení započala spolupráci s celou řadou dalších MAS, mikroregionů a jiných organizací, a to jak na meziregionální, tak na mezinárodní úrovni. Mikroregion Němčicko a tamní MAS S touto MAS území Střední Haná přímo sousedí, a proto jsou i našimi přirozenými partnery. Mikroregionem Jesenicko S tímto mikroregionem zatím proběhlo jen několik setkání představitelů veřejné i neziskové sféry. Návštěvy na Slovensku, v roce 2007 návštěva oblasti západního Slovenska. Polsko - Olomoucký kraj je regionem sousedícím s Polskou republikou, a proto i řada kontaktů samotné MAS i jednotlivých obcí je realizována s polskými partnery. MAS Střední Haná připravila první strategický plán LEADER již v průběhu roku 2006, v rámci projektu „Podpora adaptace a trvale udržitelného rozvoje Mikroregionu Střední Haná“, který byl finančně podpořen z Operačního programu rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (typu LEADER+), c) 2. skupina – Osvojování schopností“. Příklady některých již realizovaných projektů: 1. Svazek obcí Mikroregionu Střední Haná Propagační materiály Mikroregionu Střední Haná SROP, GS OLK, Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 2. Svazek obcí Mikroregionu Střední Haná Prezentační film – Mikroregion Střední Haná SROP, GS OLK, Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 3. Město Kojetín Obnova Pivovarského hotelu SROP, Opatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury CR 4. Město Kojetín Modernizace zázemí domu s pečovatelskou službou SROP, Opatření 3.1. Infrastruktura sociální integrace 5. Město Tovačov Rekonstrukce Cimburkovy ulice Program PHARE 2003, II. Část 6. Obec Troubky Obnova základní školy v Troubkách V rámci programu SAPARD realizovala obec projekt v roce 2004. 7. HG STYLE, s. r. o. Kojetín Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti – rozšíření výrobního programu pořízením moderní technologie SROP, GS OLK, Opatření 1.1 Podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech, Realizace 2006 Priority a cíle Strategického plánu LEADER jsou prezentovány v rámci připravených a přiložených Fichí. Celkem bylo na základě široké diskuse a rovněž s ohledem na analýzu území, SWOT analýzu, provedené průzkumy mapující připravované projekty a skutečné potřeby místních subjektů zpracováno 6 Fichí, které by měly zajistit reálné naplnění vizí Regionu Střední Haná. FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků Hlavní uplatňované opatření z PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Vedlejší opatření z PRV: I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic Vedlejší opatření z PRV: III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova FICHE 3: Podpora cestovního ruchu Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic FICHE 4: Podpora podnikání v regionu Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova FICHE 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Hlavní uplatňované opatření z PRV: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Vedlejší opatření z PRV: I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství