Informace o místní akční skupině a regionu

Lípa pro venkov z.s.
Název místní akční skupiny
Okres Kutná Hora (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma občanské sdružení
27035565
Datum registrace 7.6.2006
Sídlo Zbraslavice
Ulice a č. popisné/č. orientační Zbraslavice 7
Obec/Pošta Zbraslavice
PSČ 285 21
Telefon
Fax
Mobil 724 106 051
E-mail radek.tvrdik@centrum.cz
Vlastní www stránky www.lipaprovenkov.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1 – Udržitelná budoucnost venkova – školství, zdravotnictví a sociální péče
Fiche 2 – Kulturní a sportovní rozvoj venkova
Fiche 3 – Pamět venkova
Fiche 4 – Zemědělství, pilíř venkova
Fiche 5 – Lesy, zelené bohatství venkova
Fiche 6 – Lesnická technika
Fiche 7 – Podpora cestovního ruchu na venkově
Fiche 8 – Podpora venkovského podnikání
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 22.3.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ondřej Havlovic
Telefon (mobil) 607 283 124
E-mail podatelna@obeczbraslavice.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Radek Tvrdík
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1. Region Území MAS Lípa pro venkov tvoří kompaktní celek, který se rozkládá v JV části Středočeského kraje – NUTS II Střední Čechy, na jižní polovině bývalého okresu Kutná Hora s drobným přesahem do okresu Kolín. Zahrnuje správní území 65 obcí – Adamov, Bludov, Bohdaneč, Bratčice, Církvice, Čejkovice, Černíny, Červené Janovice, Čestín, Dobrovítov, Dolní Pohleď, Drobovice, Horky, Hostovlice, Hraběšín, Chabeřice, Chlístovice, Kluky, Košice, Krchleby, Křesetice, Ledečko, Malešov, Miskovice, Močovice, Nepoměřice, Okřesaneč, Onomyšl, Opatovice I, Paběnice, Pertoltice, Petrovice I, Petrovice II, Podveky, Potěhy, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Řendějov, Samopše, Schořov, Skvrňov, Slavošov, Soběšín, Souňov, Staňkovice, Sudějov, Suchdol Šebestěnice, Štipoklasy, Třebešice, Třebětín, Třebonín, Tupadly, Uhlířské Janovice, Úmonín, Úžice, Vavřinec, Vidice, Vlastějovice, Vlkaneč, Vodranty, Zbizuby, Zbraslavice, Zbýšov, Zruč nad Sázavou - s velkým počtem místních částí (234) a s 29.074 obyvateli. Jeho celková rozloha činí 685,9 km2. Geomorfologicky patří převážná část území regionu k oblasti Českomoravské vrchoviny do celku Hornosázavské pahorkatiny, z čehož vychází i její kopcovitý charakter s velkým podílem zalesněné půdy a nadmořskými výškami 250 – 550 m n.m. Nejvyšší kóta se nachází u Třebětína (573 m), naopak nejníže položené místo leží na katastru Třebešic (223 m). Průměrná roční teplota je 7,5 0C, srážky se v průměru pohybují mezi 600 – 650 mm. Jižní hranici regionu tvoří řeka Sázava. Přibližně středem území pak od JV k SZ prochází její rozvodí s řekou Labem. Dále k severu se území pozvolna svažuje do úrodných oblastí celku Čáslavské kotliny, kde je ohraničeno správními územími měst Kutná Hora a Čáslav. 2.Partnerství Historie partnerství v regionu MAS Lípa pro venkov o.s. se začala psát v letech 2002 – 2003. Jednotlivé obce tehdy pod tíhou ekonomických a sociálních problémů hledaly řešení ve sdružování do svazků obcí. V těchto letech vzniklo na území MAS postupně šest mikroregionů s různými rozvojovými záměry od vybudování kanalizace, přes plynofikaci po řešení problematiky odpadů a rozvoj cestovního ruchu. Obce tak následovaly příklad zemědělců, kteří se v rámci okresu sdružili již dříve (Okresní agrární komora). Tato spolupráce však probíhala pouze v rámci jednotlivých sektorů hospodářství. První impuls k mezioborové spolupráci a ke vzniku MAS přišel na společném jednání zemědělců, lesáků a starostů dvou mikroregionů (Zbraslavicko a sdružené obce a Posázavský kruh) na podzim roku 2005. Zde bylo poprvé plénum seznámeno se zásadami metody Leader a podmínkami spolupráce v jejím rámci. Vznikl přípravný výbor, jehož členové byli pověřeni jednáním s dalšími subjekty v regionu a přípravou valné hromady. Ke spolupráci byli vyzváni starostové členských obcí mikroregionů, kteří vytipovali další vhodné zájemce z řad neziskových organizací. Mezi zemědělci a podnikateli v lesním hospodářství byla propagace vzniku MAS šířena na jejich oborových setkáních v rámci okresu Kutná Hora. Členové výboru zpracovali projekt „Založení MAS Lípa pro venkov“ do OP Zemědělství v ose 2.1.4 Rozvoj venkova. Nositelem obdržené dotace se stal mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce. Ustavující valná hromada občanského sdružení proběhla 25. června 2006 a téhož měsíce byly pod č.j. VS/1-1/64411/06-R zaregistrovány stanovy občanského sdružení na MV ČR. Ke dni založení působila MAS na území 54 obcí v pěti mikroregionech (Zbraslavicko a sdružené obce, Posázavský kruh, Uhlířskojanovicko a střední Posázaví, Kutnohorský venkov a Dubina) a měla 46 členů. Dotace získaná z OP Zemědělství umožnila profesionalizovat kancelář MAS. Bylo vytvořeno pracovní místo manažera MAS, vznikly webové stránky, byl vydán propagační leták a byly zahájeny práce na reprezentativní publikaci o území MAS. To vše usnadnilo další propagaci MAS a vedlo k přílivu dalších zájemců o členství. Ve druhé polovině roku stál před zástupci sdružení nejtěžší úkol – zpracování integrované rozvojové strategie. Rada MAS (programový výbor Leader) rozhodla o zřízení pracovních komisí, které by řešily jednotlivé okruhy problémů území. Personálně se členové komisí rekrutovali jak z členů MAS, tak i z dalších oslovených zájemců a expertů na tuto problematiku. Ke vzniku strategie bylo uspořádáno několik regionálních setkání, na kterých se mohla k rozvojovým záměrům vyjadřovat i široká veřejnost. Finálním zpracováním všech podnětů byli pověřeni pracovníci kanceláře MAS, která byla mezi tím rozšířena o nově zřízené místo asistentky. Integrovaná rozvojová strategie nazvaná „Lípa pro kutnohorský venkov“ byla schválena na druhé řádné valné hromadě sdružení v březnu roku 2007. Bouřlivý rozvoj MAS a její aktivity přinesly ovoce v podobě dalších zájemců o členství. Již během podzimu 2006 Rada sdružení projednala a doporučila VH k přijetí žádosti čtyř samostatných obcí a mikroregionu Rozvoj Venkova, dále jednoho zástupce podnikatelské sféry a čtyř neziskových organizací. Naopak městys Kácov ze sdružení vystoupil, když se po volbách 2006 změnilo složení zastupitelstva a nové vedení obce podepsalo smlouvu o spolupráci s MAS Posázaví o.p.s. V této souvislosti muselo být ukončeno členství Základní kynologické organizaci v Kácově, protože její sídlo a působnost přestalo být na území MAS. Po schválení žádostí o přijetí na druhé řádné valné hromadě se členská základna ustálila na 55ti členech (viz graf na str.41) a územní působnost MAS se rozrostla na 65 obcí. V současnosti vede kancelář MAS v evidenci tři další doporučené žádostí o přijetí, které budou v souladu se stanovami sdružení předloženy VH ke schválení. Aktuálním počinem sdružení „Lípa pro venkov o.s.“ bylo zhotovení záměru do programu Leader ČR 2007. Ačkoli záměr nebyl vybrán k realizaci, získal celý realizační tým projektu cenné zkušenosti a mohl se poučit z vytčených chyb při tvorbě SPL do Programu rozvoje venkova. Zapojení partnerů do přípravy SPL Strategický plán Leader MAS Lípa pro venkov vychází z integrované rozvojové strategie sdružení na období 2007 – 2013 dokončené na počátku roku 2007. Rozhodující odpovědnost a koordinační úlohu při jeho zpracování nese třináctičlenná Rada sdružení, která zároveň plní úlohu programového výboru MAS. Členy Rady je šest zástupců mikroregionů, dále šest zástupců za podnikatelský sektor (převážně jde o zástupce zemědělských podniků a podniků zaměřených na lesní hospodářství) a jeden zástupce za neziskový sektor. Ve všech případech jde o osoby, které mají bohaté zkušenosti s řízením obcí či firem. Jejich hlavním úkolem bylo koordinovat činnost pracovních skupin, šířit informace regionálně či sektorově a přenášet získané podněty na jednání Rady a do kanceláře MAS, kde byly zapracovány do pracovní verze SPL. Z důvodu značného rozsahu území MAS bylo nutno uspořádat řadu regionálních setkání. Za jejich organizaci a průběh byli odpovědní členové rady zvolení za jednotlivé členské mikroregiony. Takto zvolené dělení území MAS na menší celky se osvědčilo, protože respektovalo přirozené mikroregionální členění a přispělo k uvolněné atmosféře pracovních setkání, na kterých se jednotlivé zúčastněné subjekty dobře znaly. K moderování těchto setkání byli jako vnější facilitátoři přizváni studenti IV. ročníku Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK pod vedením RNDr. Radima Perlína. Výsledky jimi zpracovaných dotazníků byly zapracovány do analýzy území a do SWOT analýzy SPL. Práce na jednotlivých okruzích strategie se účastnily především pracovní skupiny, kterých působí při MAS celkem sedm a jsou zaměřeny na problematiku veřejné správy (11 členů), zemědělství (12), sociální péče (4), školství a mládeže (13), lesního hospodářství (5), památek a cestovního ruchu (7) a kultury a sportu (7). Jednání těchto komisí se účastnili jednak zástupci členských subjektů MAS vyvíjejících činnost v dané problematice a dále oslovení zájemci, kterým byla projednávaná problematika blízká nebo se přímo dotýkala jejich činnosti. Z jednání těchto komisí byly pořizovány zápisy a výstupy byly zohledněny a zapracovány do finální verze SPL. Při zpracovávání SPL se rolí garantů za jeho jednotlivé části ujali konkrétní členové. To však neznamená, že by byli jejich jedinými zpracovateli. • Zpracování a využití analytické části - Milan Vízner, PIAS Suchdol a.s. • Zkušenosti a absorpční kapacita území – Jan Klepal, Zeva Chlístovice a.s. • Zaměření fichí – J. Čálek, předseda mikroregionu Dubina a Bohuslav Škornička, jednatel firmy H-forest • Bodovací kritéria – A. Šárovec, ředitel Agro Podlesí a.s. a J. Buchta, předseda DSO Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví • Proces administrace a kontroly projektů – M. Hujer, starosta Města Zruč n. Sázavou • Propagace a komunikace s veřejnosti – ČSOP Štipoklasy, Stáj Rozárka • Celková koordinace prací – Ondřej Havlovic, předseda MAS • Zpracování textových částí – kancelář MAS Členové kontrolního výboru MAS byli ve spolupráci s účetní a manažerem pověřeni zpracováním výhledu financování MAS a stanovením uznatelných nákladů na provoz MAS. Na zpracování finální podoby SPL se podílel tým pěti pracovníků ve složení – předseda, místopředseda, manažer, asistentka a účetní MAS. Po projednání a odsouhlasení pracovní verze Radou sdružení byl materiál předložen a schválen VH občanského sdružení na jejím zasedání ve Zbraslavicích dne 7. 12. 2007. Složení Rady MAS a Programového výboru: Ondřej Havlovic Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce předseda Ing. Zdeněk Nácovský Agro Pertoltice a.s. místopředseda Ing. Antonín Šárovec Agro Podlesí a.s. člen Ing. Jan Klepal ZEVA Chlístovice a.s. člen Bohuslav Škornička Bohuslav Škornička – H- FOREST člen Ing. Josef Hlava CSc. ZOD Potěhy člen Josef Zelený Česká hasičská jednota Opatovice I člen Jan Trnka Jan Trnka člen Jaroslav Čálek DSO Mikroregion Dubina člen Jaroslav Douda Sdružení obcí Kutnohorský venkov člen Jiří Lapáček Mikroregion Posázavský kruh člen Mgr. Jiří Buchta SO Uhlířskojanovicka a středního Posázaví člen Václav Pipek DSO Rozvoj venkova člen 3.Rozvojová strategie Pro naplnění stanovených cílů bylo zpracováno následujících osm fichí. Rozdělení finančních prostředků bylo provedeno dle důležitosti oblasti podpory přikládané potencionálními žadateli v připomínkovacích řízeních a dále na základě předpokládaného počtu projektů. Tento údaj vychází ze zásobníku projektů, který je součástí integrované rozvojové strategie MAS Lípa pro kutnohorský venkov. Částka ve výši 10,5% způsobilých výdajů byla stanovena na úhradu způsobilých výdajů MAS. Fiche 1 – Udržitelná budoucnost venkova – školství, zdravotnictví a sociální péče V oblasti školství je cílem podpořit venkovské základní a mateřské školy, které nemají dostatek finančních prostředků na zavádění inovativních způsobů výuky a umožnit jejich rozvoj v oblasti volnočasových mimoškolních aktivit dětí a dále směrem k novým informačním technologiím a celoživotnímu vzdělávání zaměřenému na obyvatele venkova. Dalším cílem je navázání spolupráce a tvorba společných projektů v rámci subjektů v regionu. V oblasti zdravotnictví spočívá přínos fiche ve zkvalitnění a modernizaci vybavení zdravotnických zařízení a poskytovaných služeb tak, aby byly srovnatelné s obdobnými službami poskytovanými ve městech. Pro sociální péči je nejdůležitější přesun od ústavní péče ke službám poskytovaným v místě bydliště. Kvalitnější výkon sociální péče bude zaručen naplňováním Komunitního plánu sociálních služeb zpracovaného pro oblast Kutnohorska. Zejména pro seniory je nutné zajistit alespoň základní obchodní infrastrukturu v obcích. Pro žádost o podporu budou přijímány projekty, které nezakládají veřejnou podporu. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: • obnova a modernizace jeslí, mateřských školek, škol, družin, školních jídelen, zdravotnických a sociálních zařízení, prodejen smíšeného zboží …. Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření. Vhodní žadatelé – koneční příjemci • obce, svazky obcí • neziskové organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy Výpočet dotace a podíl na financování • max. příspěvek 90% z objemu způsobilých výdajů Minimální a maximální způsobilé výdaje • 50.000 – 1.100.000 Kč Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2007 - 2009 • podaných 6, podpořených 3 Celková alokace na toto opatření se předpokládá v rozsahu 13,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření bude vypsáno vždy v každém sudém roce období realizace SPL. Důvodem je větší efektivnost vynaložených prostředků koncentrovaných do jedné výzvy. Vzhledem k počtu obyvatel MAS lze předpokládat částku cca 2,7 mil. Kč v první realizované výzvě. Fiche 2 – Kulturní a sportovní rozvoj venkova Ačkoli tato fiche čerpá ze stejného opatření PRV III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, řešitelé usoudili, že pro potřeby posuzování a vzhledem k předpokládanému většímu zájmu žadatelů o tuto oblast podpory, bude přínosem její oddělení od fiche předchozí. Navíc bude tato fiche vypisována každoročně. Jejím úkolem je zlepšit stav a zvýšit počet kulturních a sportovních zařízení, a zajistit zázemí pro aktivity místních kulturních, zájmových a sportovních organizací, spolků a církví. Dále zvýšit kvalitu občanské vybavenosti pro veřejnou správu. Podpora je zaměřena na výstavbu nebo stavební obnovu budov a ploch určených pro kulturní, spolkovou či sportovní činnost. Hlavním příjemcem by měly být nestátní a neziskové organizace, kterým umožní najít nové odpovídající zázemí a povede k aktivizaci těchto sdružení na venkově a k rozšiřování jejich činnosti s ohledem na zvýšení atraktivity života na venkově. Svým charakterem je fiche zaměřena především na mladé lidí a rodiny s dětmi, které by do budoucna měly dále rozvíjet místní tradice. Pro žádost o podporu budou přijímány projekty, které nezakládají veřejnou podporu. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: • obnova a modernizace kulturních a spolkových domů, kluboven, knihoven, zařízení pro sportovní a volnočasové aktivity (hřiště, tělocvičny, sportovně-společenská centra) a jejich zázemí, enviromentální a církevní aktivity Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření. Vhodní žadatelé – koneční příjemci • obce, svazky obcí • neziskové organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy • církve a jejich organizace Výpočet dotace a podíl na financování • max. příspěvek 90% z objemu způsobilých výdajů Minimální a maximální způsobilé výdaje • 20.000 – 1.000.000 Kč Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2007 - 2009 • podaných 15, podpořených 5 -7 Celková alokace opatření se předpokládá v rozsahu 22,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření bude vypsáno v každém roce období realizace SPL. Alokace i počet výzev je nejvyšší ze všech opatření SPL vzhledem k charakteru opatření a předpokládanému počtu žádostí. Vzhledem k počtu obyvatel MAS lze v alokaci na první období předpokládat částku cca 2,25 mil. Kč ročně. Fiche 3 – Pamět venkova Hlavní důraz je v této fichi kladen na obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova a dalších kulturních prvků venkovské krajiny. Pro lepší naplnění cílů je rozdělena na tři záměry. V rámci prvního je podpora zaměřena na vypracování studií nebo programů záchrany a nového využití kulturních památek (záměr a). Dále bude podpořena údržba a obnova památkových objektů včetně historických parků, zahrad a alejí jako významných prvků venkovské krajiny (záměr b). Preferována bude především vazba na místní historii, zajímavosti a kulturní aktivity. To vymezí oblast podpory od jiných státních dotací zaměřených na památky nadregionálního významu. Posledním záměrem je iniciovat a podpořit vznik nových muzejních expozic (záměr c). Formou vedlejšího opatření jsou u záměrů b,c doplňkově podpořeny aktivity zaměřené na opravu místních komunikací, a další úpravu veřejných prostranství včetně obnovy sítí technické infrastruktury v okolí kulturních památek. U této fiche předpokládáme také návaznost na opatření týkající se podpory cestovního ruchu na venkově reprezentovaného fichí 7. Uplatněním společného působení těchto dvou fichí bude v regionu dosaženo multiplikačního efektu. Pro žádost o podporu budou přijímány projekty, které nezakládají veřejnou podporu. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: • Záměr a) – studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova včetně geodetických a kartografických prací a výdajů na odborný průzkum • Záměr b) – stavební obnova a zhodnocení památek a úpravy jejich okolí zahrnující úpravy veřejných prostranství a opravy místních komunikací. • Záměr c) – realizace nových muzejních expozic a muzeí spolu s úpravami okolních prostranství a opravou přístupových komunikací. Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření. Vhodní žadatelé – koneční příjemci • obce, svazky obcí • neziskové organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy • zájmová sdružení právnických osob • církve a jejich organizace Výpočet dotace a podíl na financování • neziskové subjekty: příspěvek max. 90% z objemu způsobilých výdajů • podpora je poskytována v režimu de minimis – celková míra podpory poskytnutá jednomu subjektu nesmí v tříletém období přesáhnout částku 200.000 EUR. Minimální a maximální způsobilé výdaje • 50.000 – 2.000.000 Kč, pro záměr a) maximálně 250.000 Kč Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2007 - 2009 • podaných 4, podpořených 2 Celková alokace na toto opatření se předpokládá v rozsahu 13,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření bude vypsáno vždy v každém lichém roce období realizace SPL. Důvodem je větší efektivnost vynaložených prostředků koncentrovaných do jedné výzvy. Vzhledem k počtu obyvatel MAS lze předpokládat částku cca 2,7 mil. Kč v první realizované výzvě. Fiche 4 – Zemědělství, pilíř venkova Fiche má za úkol zlepšit ekonomickou výkonnost zemědělských podniků a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím investic do zemědělských staveb a technologií. Doplňkově je oblast podpory zaměřena na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty a na zlepšení marketingu zemědělských výrobků a zlepšování jejich kvality. Fiche je rozdělena na dva záměry. V rámci prvního je podpora zaměřena na investice do staveb a technologií v živočišné výrobě, ve druhém je soustředěna na výrobu rostlinnou. Dlouhodobým přínosem bude zejména oživení zemědělských brownfields, pro která je v rámci této fiše hledáno nové využití. Pomocí investic do zemědělských staveb a technologií bude nejen zefektivněna zemědělská výroba, ale její modernizací zároveň dojde k odstranění některých negativních vlivů na okolní prostředí. Dále je zde díky vedlejšímu opatření otevřen prostor k finalizaci výrobků a podpoře místní produkce. Fiche svým charakterem zakládá veřejnou podporu. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: • Záměr a) – stavby a technologie v živočišné výrobě včetně zpracování výrobků • Záměr b) – stavby a technologie v rostlinné výrobě včetně zpracování výrobků Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření Vhodní žadatelé – koneční příjemci • zemědělský podnikatel – fyzická i právnická osoba • podnikatelský subjekt vlastněný z převážné většiny zemědělskými prvovýrobci, jehož předmětem činnosti je poskytovat práce, výkony a služby související se zemědělskou výrobou Výpočet dotace a podíl na financování • 50% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech • 40% způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech Minimální a maximální způsobilé výdaje • 100.000 – 2.000.000 Kč Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2007 - 2009 • podaných 9, podpořených 5 Celková alokace na toto opatření se předpokládá v rozsahu 18% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření bude vypsáno v každém roce období realizace SPL. Díky charakteru tohoto opatření a předpokládanému počtu žádostí je alokace i předpokládaný počet výzev druhý nejvyšší ze všech opatření SPL. Vzhledem k počtu obyvatel MAS lze předpokládat částku cca 1,8 mil. Kč v první realizované výzvě. Fiche 5 – Lesy, zelené bohatství venkova Lesy jsou pro venkov cenným zdrojem suroviny, ale mají i řadu dalších společensko -rekreačních funkcí. V minulých letech byla jejich úloha dlouhodobě podceňována a na jejich údržbu a obnovu lesnické infrastruktury plynuly jen minimální zdroje. Tato situace vedla k tomu, že současný stav komunikací a dalších zařízení nevyhovuje a nesplňuje moderní požadavky na jejich využití. Cílem fiche je podpořit obnovu lesnické infrastruktury a to zejména investicemi zaměřenými na zlepšení kvality lesních cest, do zařízení upravujících vodní režim a do dalších objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Formou vedlejšího opatření budou doplňkově podporovány investice vedoucí k usměrňování návštěvnosti a k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa. Podpora by měla motivovat vlastníky a nájemce lesních porostů k větší vstřícnosti k ostatním uživatelům lesa a ke spolupráci s nimi. Kombinací s fichí 6 zaměřenou na pořízení lesnické techniky se předpokládá znásobení výsledného efektu. Pro žádost o podporu budou přijímány projekty, které nezakládají veřejnou podporu. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: • výstavba a opravy lesních cest, výstavba a opravy lesotechnických meliorací • výstavba a opravy retenčních vodních nádrží a zařízení upravujících vodní režim v lesích, výstavba a opravy objektů a zařízení, • činnosti k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území a k zajištění bezpečnosti návštěvníků a k zvýšení společenské hodnoty lesa. Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření Vhodní žadatelé – koneční příjemci • fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků • právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků • sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků • obce nebo svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků Výpočet dotace a podíl na financování • příspěvek max. 100% z objemu způsobilých výdajů • podpora je poskytována v režimu de minimis – celková míra podpory poskytnutá jednomu subjektu nesmí v tříletém období přesáhnout částku 200.000 EUR. Minimální a maximální způsobilé výdaje • 100.000 – 1.300.000 Kč Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2007 - 2009 • podaných 5, podpořených 2 Celková alokace na toto opatření se předpokládá v rozsahu 6,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření bude vypsáno vždy v každém lichém roce období realizace SPL. Důvodem je větší efektivnost vynaložených prostředků koncentrovaných do jedné výzvy. V první realizované výzvě lze předpokládat částku cca 1,3 mil. Kč Fiche 6 – Lesnická technika Cílem fiche je zkvalitnění technického vybavení potřebného pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství. Podpora bude směřovat ke zlepšení lesnické techniky, která v současné době nesplňuje požadavky moderních technologií a předpoklady pro konkurenceschopné hospodaření. Svým charakterem navazuje a doplňuje na předchozí opatření určené k investicím do infrastruktury. Jejich společným uplatněním dojde ke vzniku synergického efektu. Fiche svým charakterem zakládá veřejnou podporu. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: • stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek, chodníků, meliorací, retenčních nádrží • stroje a zařízení pro zalesňování, přípravu půdy, odstraňování klestu, ochranu kultur, těžbu, přibližování, odvoz, manipulaci, výrobu materiálu pro obnovu lesních porostů a prvotní zpracování dřeva případně dalších produktů lesního hospodářství Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření. Vhodní žadatelé – koneční příjemci • fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků • právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků • sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků • obce nebo svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků Výpočet dotace a podíl na financování • příspěvek max. 50% z objemu způsobilých výdajů • podpora je poskytována v režimu de minimis – celková míra podpory poskytnutá jednomu subjektu nesmí v tříletém období přesáhnout částku 200.000 EUR. Minimální a maximální způsobilé výdaje • 50.000 – 2.000.000 Kč Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2007 - 2009 • podaných 5, podpořených 2 Celková alokace na toto opatření se předpokládá v rozsahu 6,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření bude vypsáno vždy v každém sudém roce období realizace SPL. Důvodem je větší efektivnost vynaložených prostředků koncentrovaných do jedné výzvy. Vzhledem k počtu obyvatel MAS lze předpokládat částku cca 1,3 mil. Kč v první realizované výzvě. Fiche 7 – Podpora cestovního ruchu na venkově Fiche je zaměřena na zlepšení venkovské ekonomiky s důrazem na venkovskou turistiku, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky a dále na rozvoj nedostatečně rozvinutých odvětví vodácké turistiky, cykloturistiky a hipoturistiky, ve kterých má území velký potenciál rozvoje. Podpora je určena na vybudování infrastruktury pro malokapacitní rekreační zařízení. Rozvíjí ubytovací kapacity včetně stravovacích zařízení a zlepšuje zázemí těchto objektů. Vzhledem k tomu, že oprávněnými žadateli jsou zemědělští podnikatelé, lze předpokládat, že přispěje k diverzifikaci zemědělských činností na venkově. Dále u této fiche předpokládáme návaznost na opatření týkající se obnovy venkovských památek reprezentovaného fichí 3. Uplatněním společného působení těchto dvou fichí směřuje k dosažení multiplikačního efektu v regionu. Fiche svým charakterem zakládá veřejnou podporu. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: • obnova stávajících malokapacitních ubytovacích zařízení, případně nová výstavba nebo přestavba budovy či její části • zřizování či rekonstrukce půjčoven sportovních potřeb, zřizování či rekonstrukce objektů a ploch pro sportovní vyžití, nákup vybavení, výpočetní technika • příjezdové komunikace a odstavná stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup pozemku či stavby do výše 10% způsobilých výdajů projektu Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření Vhodní žadatelé – koneční příjemci • zemědělský podnikatel – fyzická i právnická osoba • nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud zahajují svou činnost, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání žádosti Výpočet dotace a podíl na financování • příspěvek max. 60% z objemu způsobilých výdajů pro malé podniky • příspěvek max. 50% z objemu způsobilých výdajů pro střední podniky • příspěvek max. 40% z objemu způsobilých výdajů pro velké podniky Minimální a maximální způsobilé výdaje • 50.000 – 1.500.000 Kč Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2007 - 2009 • podaných 3, podpořených 1 Celková alokace na toto opatření se předpokládá v rozsahu 4,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření bude vypsáno vždy v každém lichém roce období realizace SPL. Důvodem je větší efektivnost vynaložených prostředků koncentrovaných do jedné výzvy. Vzhledem k počtu obyvatel MAS lze předpokládat částku cca 0,9 mil. Kč v první realizované výzvě. V případě výrazné převahy požadavků na dotace nad finančními prostředky, které má MAS k rozdělení, může být přidělený příspěvek nižší. Koneční žadatelé budou na tuto možnost upozorněni předem (v podmínkách výběrového řízení na projekty), součástí žádosti bude informace o minimální výši dotace, s níž lze projekt realizovat. Fiche 8 – Podpora venkovského podnikání Fiche je zaměřena na diverzifikaci struktury venkovského hospodářství směrem k nezemědělským aktivitám a na vznik nových pracovních míst. Podporován bude vznik nových a rozvoj existujících živností v oblasti řemeslné výroby, zpracování a doplňkových služeb. Fiche svým charakterem zakládá veřejnou podporu. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: • rekonstrukce a modernizace objektu na provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny • technické zařízení budov • nová výstavba ploch a budov určených pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků • nákup strojů a technologií, nákup vybavení v souvislosti s projektem • výpočetní technika Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření Vhodní žadatelé – koneční příjemci • fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků • žadatel nesmí být zemědělský podnikatel Výpočet dotace a podíl na financování • příspěvek max. 60% z objemu způsobilých výdajů pro NUTS II Střední Čechy Minimální a maximální způsobilé výdaje • 50.000 – 1.500.000 Kč Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2007 - 2009 • podaných 4, podpořených 1