Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Východní Slovácko
Název místní akční skupiny
Okres Uherské Hradiště (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny založena ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
Právní forma občanské sdružení
27015777
Datum registrace 15.12.2005
Sídlo Suchá Loz č.72, 687 53 Suchá Loz
Ulice a č. popisné/č. orientační Suchá Loz č.72
Obec/Pošta Suchá Loz
PSČ 68753
Telefon 572646074
Fax 572646074
Mobil 605707757
E-mail obec@suchaloz.cz
Vlastní www stránky www.masvychodnislovacko.eu
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Místní produkty, přírody a kulturní zdroje
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 19.5.2007
Rozvojová strategie www.masvychodnislovacko.eu
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Petr Gazdík, předseda sdružení
Telefon (mobil) 605707757
E-mail starosta@suchaloz.cz
Další kontaktní osoba Juraj Dankanin, místopředseda sdružení
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Mgr. Petr Gazdík starosta@suchaloz.cz
DE Bc. Václav Bujáček bujacekv@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
1. Mikroregion Čachtice - Kopanice 2. Kopaničiarský region - Miestna akčná skupina 3. B-Agentúra, o. z. - Mikroreion Hričov
Podrobné informace
1. POPIS REGIONU MAS Východní Slovácko (dále jen „MAS“) se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje v blízkosti hranic České republiky a Slovenska. MAS Východní Slovácko leží na shodném území s mikroregionem Východní Slovácko. MAS je součástí regionu NUTS II - Střední Morava, Zlínského kraje a okresu Uherské Hradiště. Součástí MAS jsou obce Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Nivnice, Korytná, Strání, Suchá Loz, Vlčnov a město Uherský Brod. Území MAS Východní Slovácko je velice rozmanité - je tvořeno mozaikou polí, luk, vinohradů, světlých hájů a leží na okraji hlubokých bělokarpatských lesů. Téměř 55% území MAS Východní Slovácko se rozkládá ve zvlněném předhůří Bílých Karpat a 45% území spadá do území Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. V MAS se také nachází řada maloplošných chráněných krajinných území. 2. PARTNERSTVÍ Příprava projektu Členové MAS Východní Slovácko z veřejné, podnikatelské a neziskové sféry Partneři se podíleli jako zástupci jednotlivých skupin na zpracování záměru až po založení Místní akční skupiny, dále pracovali na rozpracování záměru do jednotlivých opatření a aktivit. Současně se stali členy programového výboru a výběrové komise. Při realizaci budou členové MAS zajišťovat činnost vymezenou ve Stanovách sdružení od zajištění informovanosti, vyhlášení výzvy, výběru a hodnocení projektů až po monitoring. Seznam členů je uveden v příloze č.1 záměru Facilitátor Facilitátor metodicky (expertně) řídil partnery po celou dobu jejich činnosti až po založení MAS. Podílel se na zpracování všech podkladových materiálů, Strategického rozvojového plánu mikroregionu Východní Slovácko a samotného Záměru Místní akční skupiny. Realizace projektu: Do realizace projektu budou také zapojeni partneři, kteří vykonávají činnost v oblasti rozvoje venkova, regionálního a strategického rozvoje, životního prostředí. Mezi hlavní partnery lze jmenovat: - Spolek pro obnovu venkova - Škola vesnice - Krajský úřad Zlínského kraje - Správa CHKO Bílé Karpaty Škola vesnice bude ve spolupráci s MAS realizovat odborné vzdělávací semináře v rámci programu LEADER ČR a LEADER EU. Zaměření seminářů bude na cílové skupiny obyvatelé venkova, členové MAS, podnikatelské, neziskové a municipální subjekty s cílem přenosu a implementace inovativních a moderních myšlenek vycházejících od partnerů školy vesnice z Evropské unie a ČR. Spolek pro obnovu venkova v oblasti iniciativy LEADER+ a LEADER ČR bude podporovat přenos úspěšných, inovativních zkušeností, projektů služeb, cílů implementovaných v jiných regionech ČR, které budou přenositelné do území působnosti MAS Východní Slovácko. Do realizace záměru budou také zapojeni všichni členové MAS. Každý člen MAS je zapojen do rozhodovací struktury a tudíž bude v kontaktu s postupem daného záměru a jednotlivých projektů. 3. ROZVOJOVÁ STRATEGIE - zpracovává se 4. FIŠE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER - zpracovávají se 5. VLASTNÍ PROJEKTY Na území MAS Východní Slovácko se nalézá mnoho úspěšných realizátorů, kteří řešili své rozvojové záměry z různých dotačních titulů. Jedná se o zástupce samospráv, podnikatelské sféry i neziskového sektoru. Žadatel MAS Východní Slovácko, vzhledem ke své krátké historii, ještě nezakončil žádný projektu, ale nyní realizuje dva projekty: 1. Příprava MAS Východní Slovácko na LEADER+ - poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství 2. Přímá dotace - Vytvoření pracovního místa na pozici projektový manažer v MAS Východní Slovácko - Zlínský kraj Přehled úspěšných realizátorů na území MAS: 1. Obec Bánov - Dopravní značení MK v obci a opatření na dopravní zklidnění 2. Obec Bystřice pod Lopeníkem - Sběrný dvůr v Bystřici pod Lopeníkem 3. Obec Nivnice - Výstavba místní komunikace výrobní zóny „Kráčina“ 4. Obec Korytná - Autobusové zastávky a točna – součást stavby silnice III/4982, průtah Korytná , 2.část 5. Obec Suchá Loz - Výstavba Obecního domu 6. Obec Vlčnov - Zvýšení kultury cestování 7. Zemědělská akciová společnost Nivnice, a.s. (člen MAS Východní Slovácko) získala v letech 2004 a 2005 celkem na 5 svých rozvojových projektů dotaci ve výši 15 708 190 Kč. Dotace byla získána z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. V rámci projektů bylo realizováno: - nákup technologických strojních zařízení - rekonstrukce poroden prasnic - rekonstrukce stáje dojnic č.3 - zvýšení kapacity nádrží na TH a hnojiště - Přístavba posklizňové linky Nivnice, sklad obilí 2.700 tun. 8. Klub sportu a kultury Vlčnov realizoval několik projektů, které jsou pravidelně podporovány z Ministerstva kultury ČR Dotační titul: Podpora tradiční lidové kultury Hlavní aktivity: Realizace Jízdy králů, Vánoční lidová zdobnost Dotace: 153 000 kč (MK ČR) 9. Sdružení obcí Východní Slovácko realizoval 2 projekty, které byly podpořené zevropských dotačních programů. Dotační titul: Interreg IIIA Česko - Slovensko 1. Název projektu: Zvýšení propagace mikroregionu Východní Slovácko Hlavní aktivity: - příprava a realizace informačních letáku, fotografií, brožur, plakátu a jiných tiskovin, webových stránek (vybraný realizátor) - public relations mikroregionu na veletrzích a výstavách, infocentrech, obcích mikroregionu a partnerské oblasti (Východní Slovácko) - ukončení projektu (Východní Slovácko) Náklady projektu: 769 335 Kč Dotace: 577 001 ERDF (75%), 38 486 Státní rozpočet (5%) Cíl: Zvýšit propagaci území Východního Slovácka a tím zvýšit atraktivitu v oblasti cestovního ruchu Dotační titul: Grantové schéma podporující regionální a místní služby cestovního ruchu pro veřejné subjekty 2. Název projektu: Zkvalitnění služeb, informačního systému a marketingu v cestovním ruchu na Východním Slovácku Hlavní aktivity: - Vytvoření informačního systému v obcích MAS - Vybavení stávajícího Informačního centra ve Vlčnově a jeho následná certifikace systémem A.T.I.C - Regionální marketingové a propagační materiály - vytvoření produktů cestovního ruchu Cíl: Zvýšit úroveň služeb, informačního systému partnerství a marketingu v oblasti cestovního ruchu. Náklady projektu: 2 107 787 kč Dotace: 1 562 081 kč (74,11% EU), 316 168 kč (15 % Zlínský kraj) 6. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ ------------------------ 7. DOSAVADNÍ VÝSLEDKY Snaha samospráv i podnikatelských subjektů o využití nástrojů regionální politiky a o řešení vlastních tíživých problémů jejich prostřednictvím měla řadu pozitivních dopadů na hospodářskou, sociální i enviromentální sféru: Jeden z úspěchů, posuzovaný nezávislými orgány, lze považovat, úspěchy obcí Východního Slovácka v soutěži „Vesnice roku Zlínského kraje“. Území Východního Slovácka patří mezi nejúspěšnější obce v celém regionu Zlínského kraje. Obec Nivnice, byla vyhodnocena jako „Vesnice roku 2003 Zlínského kraje“. Obec Suchá Loz byla vyhodnocena odbornou porotou jako „Vesnice roku 2007 Zlínského kraje“ a v roce 2004 byla hodnocena jako „Obec s nejlépe vedenou obecní kronikou“. Ekonomické a další dopady projektů realizovaných z dotačních programů na území: - čerpání finančních prostředků z fondů EU a regionálních titulů ve výši cca. 25 mil. Kč - V rámci zpřístupnění Průmyslové zóny Kluka v obci Nivnice vzniklo cca 80 nových trvalých pracovních míst v oblasti výroby a služeb - V rámci realizace projektů společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice, a.s. vzniklo nepřímo cca.15 nových pracovních míst v oblasti zemědělství a vytvoření podmínek pro udržení dalších 100 pracovních míst. - prohloubení partnerství mezi veřejnou správou, podnikatelskou a neziskovou sférou a to v oblasti cestovního ruchu. Obce vytvářejí příznivé podmínky pro podnikání např. rekonstrukcí přístupových komunikací k podnikatelským areálům, vytvářením prostor pro drobné a začínající podnikatele a iniciací společného postupu při propagaci území pro cestovní ruch vč. společné účasti na veletrzích - Vytvoření komplexního systému informačního systému v každé obci - podpora a rozvoj cestovního ruchu budováním infrastruktury (sportovní zařízení, ubytování, stravování, relaxační centra, cyklostezky, agroturistika, parkoviště …) napomáhá rozvoji cestovního ruchu. - vytvoření Místní akční skupiny Východní Slovácko v rámci které jsou do rozhodování o rozvoji území zahrnuty mimo veřejné správy i podnikatelské subjekty a nezisková sféra - jednotlivé subjekty získaly zkušenosti s využíváním fondů EU