Informace o místní akční skupině a regionu

Brdy - Vltava o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Příbram (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny rozvoj území
Právní forma obecně prospěšná společnost
27586481
Datum registrace 29.8.2006
Sídlo Dobříš
Ulice a č. popisné/č. orientační Mírové nám. 119 (kancelář Komenského nám. 417
Obec/Pošta Dobříš
PSČ 26301
Telefon 733 327 934
Fax
Mobil
E-mail brdy-vltava@seznam.cz
makykadvorak@seznam.cz
Vlastní www stránky www.brdy-vltava.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1.Podpora kulturního, sportovního a spolkového života
Fiche 2.Osvětové a vzdělávací aktivity.
Fiche 3.Péče o veřejná prostranství.
Fiche 4.Revitalizace krajiny
Fiche 5.Podpora rozšiřování výroby a služeb v závislosti na zvyšování zaměstnanosti v regionu.
Fiche 6.Podpora podnikání v zemědělství.
Fiche 7.Podpora podnikání v cestovním ruchu
Fiche 8.Podpora vztahu obyvatel k regionu
Fiche 9.Informovanost v rámci regionu
Fiche 10.Institucionální podpora rozvoje regionu

LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Plénum MAS Brdy Vltava
Datum schválení 27.08.2007
Rozvojová strategie aktualizace
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
je
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jarmila Řehořková, předseda správní rady
Telefon (mobil) 724 754 729
E-mail jarmie@centrum.cz
Další kontaktní osoba Markéta Dvořáková, Dis., ředitelka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Vavryčuková manažerka 603 247 014
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
zatím není
Podrobné informace
1.Region Region Brdy – Vltava tvoří region mezi severní částí Brdského hřebene a řekou Vltavou. Leží na jih od hlavního města Prahy na důležité spojnici (rychlostní komunikace R4 směr Písek a Strakonice). Institucionálně je region provázán místní akční skupinou Brdy – Vltava, jež vznikla na území již fungujícího svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a Svazku obcí Střední Povltaví. Region Brdy – Vltava je jedním z tradičních turistických cílů pro obyvatele Prahy. Vodní nádrž Slapy nabízí příležitosti pro koupání a vodní sporty, na druhé straně Hřebeny jsou tradiční oblastí pro pěší i cyklo turistiku. Okolí říčky Kocáby představuje jednu z oblíbených oblastí trampského hnutí v Čechách. V regionu je mnoho potenciálu v řadách aktivních lidí, zejména v samosprávách obcí, kteří jsou dobře informováni o problémech v jednotlivých obcí, a kteří zapojením do procesu vypracování SPL určitě přispějí svojí aktivitou při budoucím rozvoji regionu. V rámci spolupráce na SPL se našlo mnoho aktivních lidí z řad neziskových organizací a podnikatelů, kteří se nejen aktivně zúčastnili při tvorbě SPL a i v budoucnu je předpoklad další spolupráce. Tito aktéři se sdružili do MAS, zapojili se do jejích orgánů a pracovních skupin. 2. Partnerství Počátkem roku 2006 vznikla neformální skupina, kterou tvořilo několik aktérů – zástupců Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska, místních podnikatelů a neziskových organizací. Začala připravovat založení Místní akční skupiny podle pravidel programu LEADER. Motorem byl management svazku obcí, který v programu LEADER viděl možnost rozvinutí svých aktivit na základě partnerství s neziskovým a podnikatelským sektorem. Cílem skupiny bylo vytvořit v regionu partnerství, které by pomáhalo zlepšovat životní podmínky ve venkovských oblastech mikroregionu. Neformální MAS se scházela na pravidelných jednáních a postupně se jí podařilo oslovit dostatečný počet partnerů a dne 28.6.2006 v Dobříši založila MAS Brdy – Vltava. Jako výkonný orgán MAS byla založena obecně prospěšná společnost Brdy – Vltava o.p.s, která bude naplňovat strategická zadání místní akční skupiny. Později byl do MAS zapojen region Svazku obcí Střední Povltaví se sídlem ve Štěchovicích. Hned na to se začala intenzivně připravovat na využití programů LEADER. Byl realizován kvalitativní průzkum mezi podnikateli a neziskovkami regionu. Brdy – Vltava o.p.s. připravila také analýzu regionu a ve spolupráci s CpKP střední Čechy začala připravovat strategii regionu. Do těchto aktivit byla zapojena veřejnost. Zkušenosti a spolupráce Místní akční skupina má zkušenosti z předchozího členství v MAS Srdce Čech, kde byl realizován projekt Operativní počítačové propojení mikroregionů z Programu LEADER a realizace opatření c) osvojování schopností. Spolupráce se rozvíjí s MAS-Sedlčansko. Způsob výběru projektů: Žádosti budou přijímány na předem stanoveném místě, v požadovaném množství kopií, na předepsaných formulářích, včetně povinných příloh. Žádosti budou předány osobně nebo pověřeným zástupcem. Žádost musí být podepsána před zástupcem MAS. Pracovník překontroluje, zda žádost obsahuje všechny listy, včetně předepsaných příloh. Pokud žádost nebude kompletní nebo budou chybět přílohy, žádost nebude přijata. Do 10 kalendářních dní od uzavření příjmu žádostí manažer SPL oznámí předkladatelům posouzení přijatelnosti projektu podle fichí. U projektů, které byly shledány nepřijatelnými vyhotoví zprávu o nepřijatelnosti projektu a zašle zprávu žadateli prokazatelným způsobem. Programový výbor stanoví termín zasedání výběrové komise. Výběrová komise posoudí projekty podle předem stanovených bodovacích kriterií. Z těchto jednání bude provede zápis o dvou vyhotovení, z nichž jeden bude podepsán všemi členy výběrové komise a druhý bude sloužit ke zveřejnění a nebude obsahovat jména hodnotitelů ani podpisy. Výsledkem bude doporučení schválení projektů plénem MAS. V případě rovnosti hodnotících bodů bude připsán bod projektu, který se jeví jako největší přínos k naplnění cílů strategie. Na zasedání výběrové komise bude pozván pracovník SZIF. Plénum projedná do 10 kalendářních dnů po ukončení práce výběrové komise projekty a rozhodne, které projekty budou navrženy ke spolufinancování. 3. Rozvojová strategie Vize rozvoje regionu v roce 2013 Region Brdy – Vltava je příjemným místem k životu, práci i rekreaci, kam se vrací jeho stálí návštěvníci, kteří ho vnímají jako svůj druhý domov. Prioritní oblasti rozvoje regionu Brdy – Vltava jsou: 1. Region společensko kulturního rozvoje. 2. Region opravených obcí a zdravé krajiny. 3. Region podporující drobné a střední podnikání. 4. Komunikující a spolupracující region. 1.Oblast rozvoje: Region společensko kulturního života 1.1. Opatření: Podpora kulturního, sportovního a spolkového života. 1.2. Opatření: Osvětové a vzdělávací aktivity. 2.Oblast rozvoje: Region opravených obcí a zdravé krajiny 2.1. Opatření: Péče o veřejná prostranství. 2.2. Opatření: Revitalizace krajiny. 3.Oblast rozvoje: Region podporující drobné a střední podnikání 3.1. Opatření: Podpora rozšiřování výroby a služeb v závislosti na zvyšování zaměstnanosti v regionu. 3.2. Opatření: Podpora podnikání v zemědělství. 3.3. Opatření: Podpora podnikání v cestovním ruchu. 4.Oblast rozvoje: Komunikující a spolupracující region 4.1. Opatření: Podpora vztahu obyvatel k regionu. 4.2. Opatření: Informovanost v rámci regionu. 4.3. Opatření: Institucionální podpora rozvoje regionu. Specifické cíle strategie jsou: 1.Spolky a NNO mají možnost využít podpory k obnově budov a prostor, kde vyvíjí svojí činnost. Jsou podporovány zajímavé projekty neziskového sektoru. Kulturní a společenské akce v regionu mohou využít možnosti společné propagace a dalších forem nepřímé podpory. 2.V regionu existuje vhodná a dostatečná nabídka vzdělávacích kurzů, které působí jako prevence sociálně patologicky jevů a sociální exkluze. Velkou roli v této oblasti hraje i neformální vzdělávání. 3.Dochází k systematické obnově veřejných prostranství, která je projektově i finančně podporována regionem. Jsou připravovány projekty obnovy veřejných prostranství. Do plánování obnovy jsou zapojováni místní obyvatelé. Kde je třeba, probíhají úpravy, přispívají ke zklidnění dopravy a podpoře cyklistiky. 4.Zdravá krajina propojena sítí přirozených cest a pěšin, kde se bez překážek pohybuje zvěř i člověk. Krajina zrcadlí to nejlepší z historického a kulturního dědictví regionu. Je zajímavou pro své návštěvníky. 5.Region umí podpořit místního podnikatele v jeho záměru rozšířit výrobu či nabídku služeb, které vytvoří další pracovní místa. Zemědělci v regionu spravují a udržují krajinu k prospěchu všech obyvatel. Jejich výroba je rozložena do různých oblastí a podpořena doplňkovými činnostmi. 6.V cestovním ruchu se zvýšil podíl neindividuální rekreace v regionu. Rozšířila se nabídka rozličných možností rekreace. Zvýšila se ubytovací kapacita regionu. 4. Fišé 1.1.Podpora kulturního, sportovního a spolkového života 1.1.1 Aktivita: Podpora vzniku a obnovy společenských a spolkových prostor 1.1.2 Aktivita: Podpora projektů obnovujících a podporujících lidové tradice (např. řemeslné trhy, výstavy, dokumentace řemesel apod.). 1.1.3 Aktivita: Setkání a výměny zkušeností v oblasti kultury, sportu a regionálního rozvoje v rámci i mimo region. 1.1.4 Aktivita: Projekty mapující a připomínající kulturní a společenské dědictví regionu. 1.1.5 Aktivita: Podpora nákupu a obnovy technického vybavení pro spolkovou činnost. 1.1.6 Aktivita: Podpora výstavby a údržby sportovních zařízení 1.2.Osvětové a vzdělávací aktivity. 1.2.1. Aktivita: Podpora environmentální výchovy a osvěty. 1.2.2. Aktivita: Podpora neformálního vzdělávání (volnočasové aktivity, rozvoj osobnosti). 1.2.3. Aktivita: Podpora využívání škol, nevyužívaných škol a dalších stávajících prostorů pro další vzdělávání. 1.2.4. Aktivita: Primární protidrogová prevence. 2.1. Péče o veřejná prostranství. 2.1.1. Aktivita : Podpora budování a obnovy parků, hřišť a návsí, včetně projektové a architektonické přípravy. 2.1.2. Aktivita : Podpora obnovy drobných historických staveb. (např.: pomníčky, boží muka apod.) 2.1.3. Aktivita : Podpora budování a obnovy drobné infrastruktury v obcích. (např. informační systémy, lavičky, osvětlení, cyklistická infrastruktura) 2.1.4. Aktivita : Obnova a pořízení drobného mobiliáře souvisejícího s dopravní obsluhou regionu. (zastávky, informační tabule, apod.) 2.2. Revitalizace krajiny 2.2.1.Aktivita: Obnova a budování drobné architektury v krajině (boží muka, kapličky, rozhledny apod.). 2.2.2 Aktivita: Obnovy významných krajinných prvků (např. aleje, stromořadí). 2.2.3 Aktivita: Obnova zaniklých cest a budování cyklostezek propojujících region. 2.2.4 Aktivita: Výstavba drobné infrastruktury pro rekreaci (např. mola, přírodní koupaliště, odpočívadla apod.). 3.1.Podpora rozšiřování výroby a služeb v závislosti na zvyšování zaměstnanosti v regionu. 3.1.1. -Aktivita: Podpora modernizace strojů a strojních zařízení. 3.1.2. Aktivita: Podpora opatření k udržení výroby a služeb v závislosti na zvyšující se administrativní požadavky (např.: certifikace, apod.). 3.1.3. Aktivita: Podpora drobných začínajících podnikatelů. 3.2.Podpora podnikání v zemědělství. 3.2.1. Aktivita: Podpora pěstování a využívání energetických plodin. 3.2.2. Aktivita: Nákup a modernizace strojů určených k údržbě krajiny. 3.2.3. Aktivita: Podpora likvidace odpadů (např. kompostárny, hnojení apod.). 3.3. Podpora podnikání v cestovním ruchu 3.3.1. Aktivita: Podpora propagace regionu. 3.3.2. Aktivita: Podpora cykloturistiky (cyklobus, cykloprůvodce, cyklistická infrastruktura). 3.3.3. Aktivita: Rozšiřování nabídky možností rekreace (např. půjčovny sportovního vybavení, tematické výlety, zážitková turistika). 3.3.4. Aktivita: Podpora agroturistiky. 3.3.5. Aktivita: Budování a rozšiřování ubytovacích kapacit. 4.1. Podpora vztahu obyvatel k regionu 4.1.1. Aktivita: Propagace zajímavých míst regionu. 4.1.2. Aktivita: Podpora tradičních výrobků. 4.1.3. Aktivita: Místní turistický průvodce. 4.1.4. Aktivita: Osvětové kampaně, informování o aktuálních rozvojových záměrech i zapojování veřejnosti do rozvoje regionu. 4.2. Informovanost v rámci regionu 4.2.1. Aktivita: Integrovaný informační systém jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky regionu. 4.2.2. Aktivita: Zřizování bezobslužných informačních bodů v regionu. 4.2.3. Aktivita: Kulturní kalendář akcí. 4.3. Institucionální podpora rozvoje regionu 4.3.1. Aktivita: Vytvoření nabídky služeb regionu pro partnery. 4.3.2. Aktivita: Nastavení systému financování managementu regionu. 4.3.3. Aktivita: Využití absolventských míst jako managerů projektů, či území. 4.3.4. Aktivita: Zvyšování kvality managementu regionu. 5. Vlastní projekty Vlastní projekty MAS zatím nemá. Projekty dosud realizovalo Sdružení obcí. 6. Finanční zabezpečení Financování MAS je v současné době zajišťována členskými příspěvky a dotací KÚ Středočeského kraje. 7. Dosavadní výsledky Příprava strategie a podání žádosti o Leader.Informace regionu o možnosti dotací. V současné době pracuje MAS na přípravě strategie cestovního ruchu celého regionu.