Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o. s.
Název místní akční skupiny
Okres Blansko (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny dosažení harmonického a udržitelného rozvoje společnosti a hospodářství v kvalitním prostředí venkova
Právní forma občanské sdružení
27024920
Datum registrace 27.2.2006
Sídlo Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám. 4/2
Obec/Pošta Boskovice
PSČ 680 18
Telefon 516 488 737
Fax
Mobil 725 777 898
E-mail mas@masboskovickoplus.cz
Vlastní www stránky www.masboskovickoplus.cz
Fiše strategického plánu LEADER
FICHE č.1 - Boskovicko vesnicím
FICHE č.2 - Boskovicko občanům
FICHE č.3 - Boskovicko zemědělcům
FICHE č.4 - Boskovicko turistům
FICHE č.5 - Boskovicko historii
FICHE č.6 - boskovicko spolkům
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Zvýšení kvality životy ve venkovských oblastech
Cílová skupina Mladí lidé
Ženyzemědělští podnikatelé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Boskovicko PLUS,o.s.
Datum schválení 11.12.2006
Rozvojová strategie www.masboskovickoplus.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
spolupracujeme - viz Podrobné informace
Hlavní kontaktní osoba Ing. Radka Bezděková, manažerka MAS
Telefon (mobil) 725 777 898
E-mail bezdekova@masboskovickoplus.cz
Další kontaktní osoba Barbora Palánová, administrátorka MAS
Telefon (mobil) 605 352 227
E-mail palanova@masboskovickoplus.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Radka Bezděková manažerka +420 725 777 898 palanova@masboskovickoplus.cz
DE
EN Barbora Palánová administrátorka +420 605 352 227 palanova@masboskovickoplus.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Byla navázána spolupráce se slovenskou MAS Kopaničiarsky región, v současnosti pracujeme na přípravě společného projektu, který bychom chtěli uplatnit v rámci OP Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.
Podrobné informace
Region MAS Boskovicko PLUS,o.s. se nachází v Jihomoravském kraji v severní části okresu Blansko v oblasti Drahanské a Českomoravské vrchoviny. Zahrnuje územní čtyř svazků obcí a je typickou venkovskou oblastí s přirozeným spádovým centrem lokality - městem Boskovice. Region je svou historií a životním stylem silně semknutý. Oblast MAS má v důsledku přítomnosti 3 přírodních parků a 6 přírodních rezervací velmi kvalitní životní prostředí. V MAS se nachází velké bohatství přírodních, historických a kulturních památek /MPZ Boskovice – židovská čtvrť, zámek, hrad, Kunštát – zámek, Lysice – zámek, VPZ Veselka/. Regionem prochází hustá síť cyklotras, turistických tras a naučných stezek což předurčuje územní MAS Boskovicko PLUS k rozvoje cestovního ruchu. Základní strategická linie a specifické cíle pro celkový územní rozvoj regionu Boskovicko PLUS se opírají zejména o výsledky průzkumů lokality (dotazníková šetření v lokalitě regionu) a dále o strategii mikroregionu Boskovicko jako o hlavní dokument pokrývající velkou plochu území nové MAS. Vzhledem k existenci města Boskovic jako obce s rozšířenou působností vykazuje strategie mikroregionu Boskovicko prvky mezimikroregionální (zohledňují akce a aktivity i mezi jednotlivými mikroregiony, které leží v teritoriu správního území Boskovic- obce s rozšířenou působností). Strategie Boskovicka je v souladu se strategiemi ostatních mikroregionů. Vzhledem k obdobným problémům, obdobnému stylu a způsobu života místních obyvatel, obdobné charakteristice krajiny všech mikroregionů nejsou strategie jednotlivých mikroregionů v zásadních směrech vývoje odlišné. Vize strategie: „Dosažení harmonického a udržitelného rozvoje společnosti a hospodářství v kvalitním prostředí venkova“ Hlavní cíl strategie: Docílit rozvoje území MAS, založeného na: - produktivní, výkonné a ekologicky šetrné ekonomice, využívající místních zdrojů a komparativních výhod - vytváření venkovské krajiny a sídel, které posílí pocit identifikace obyvatelstva s místem jeho života i atraktivitu pro návštěvníky - kvalitní a fungující technické a dopravní infrastruktuře - komplexním řešení sociální oblasti obyvatel, které povede k nevylidňování venkova(efektivní a systematické řešení základního školství, zdravotních a sociálních služeb, řešení bytové oblasti a ostatních služeb regionu) - vytvoření pracovních příležitostí a podmínek pro bydlení a pro kulturní, společenskou, zájmovou, spolkovou a sportovní činnost - na propagaci území mimo jeho hranice - zvýšení prestiže regionu a hrdosti obyvatel na území, ve kterém žijí Dosáhnout trvalý a vyvážený rozvoj regionu a růst kvality všech skupin jeho obyvatel na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na zlepšení kvality infrastruktury a poskytovaných služeb v jednotlivých oblastech, na prohlubování sociální integrace a na tvorbu nových pracovních míst. Organizace MAS, obsazování jednotlivých orgánů a jejich změny jsou zakotveny podrobně ve stanovách MAS. Orgány MAS jsou: Valná hromada Statutární zástupci - předseda, místopředseda Programový výbor Výběrová komise Kontrolní výbor Administrativní složky MAS jsou: Manažerka Administrátorka Účetní Pracovní skupiny jsou: pracovní skupina „PRO zemědělce“ pracovní skupina „PRO ženy a děti“ MAS Boskovicko PLUS se počátkem roku 2007 dohodla na společném vzdělávání členů dvou sousedních MAS. Obě MAS potřebovaly „růst“ a zkvalitňovat svou práci, tedy vzdělávat se, připravovat strategické plány a Integrovanou strategii, ale také připravovat zástupce svých regionů na možnost čerpání dotací pro venkov prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Za tímto účelem vznikla Dohoda o partnerství, kdy se 3 vzdělávací akce zavázala realizovat MAS Boskovicko PLUS, a to vlastními lektory z řad MAS a partnerů a 3 vzdělávací akce MAS Partnerství venkova prostřednictvím svého člena - Školy obnovy venkova. MAS boskovicko PLUS připravila: • květen 2007 seminář s názvem: Program rozvoje venkova a regionální operační program NUTS II Jihovýchod • září 2007 seminář s názvem: Veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách • prosinec 2007 seminář s názvem: Stavební zákon v praxi (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) MAS Partnerství venkova připravila: • Září 2007 seminář s názvem: jak dobře připravit projekty pro čerpání prostředků z evropských fondů • říjen 2007 seminář s názvem: Cestovní ruch v regionu aneb zkušenosti z realizovaných projektů v regionu • listopad 2007 seminář s názvem: Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Seznámení a jeho výklad Spolupráce MAS Boskovicko PLUS a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska při realizaci mezinárodní propagace evropského venkova a rozvoji cestovního ruchu v obou regionech MAS Boskovicko PLUS navázala také v dubnu 2007 formou dohody o spolupráci společné aktivity s další MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, kdy bylo jasné, že některé aktivity, týkající se mezinárodní propagace venkova a jeho území je zbytečné realizovat „sólově“. MAS se prostřednictvím části svých obou území zapojily do mezinárodního projektu „Kultura evropského venkova“, který stále trvá a jehož předmětem je propagaci kultury evropského venkova. Mezinárodní spolupráce 12 obcí členských států EU, reprezentujících své země v oblasti kulturní výměny, poznávání tradic a vystoupení pěveckých sborů mělo na území MAS Boskovicko Plus a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska od roku 2001 řadu opakovaných akcí a pobytů zahraničních návštěv reprezentujících venkov řady evropských zemí. Nositelem projektu v ČR byly a jsou za MAS Boskovicko Plus Město Olešnice a Obec Kněževes, za Mas Sdružení pro rozvoj Poličska pak Město Bystré a obce Trpín a Jedlová. Spolupráce navázaná z mikroregionu Olešnicko vedla k hlubší spolupráci s estonskou obcí Killingi-Nomme a z Poličska pak ve spolupráci s představiteli maďarských, řeckých a britských venkovských obcí. Neformální setkávání a pobyt studentů vyústil až do prázdninových výměnných pobytů. Zde je potenciál zapojení dalších obcí obou MAS do rozšíření spolupráce se zahraničím k výměně zkušeností s rozvojovými aktivitami venkova při zachování jeho tradic a kultury. Další již zahájenou aktivitou je existence řady historických památek na pomezí Čech a Moravy, tedy teritoriálně hranicí mezi oběma MAS. Zde došlo v rámci spolupráce k vybudování cyklotrasy mezi českým hradem Svojanov a moravským hradem Pernštejn. Vyznačená cyklotrasa na sebe navázala další aktivity a stala se velmi navštěvovanou. Chybí však dosud infrastruktura nutná k dalšímu rozvoji turistického ruchu, přes postavené rozhledny či rozvoj míst s občerstvením. Sem obě MAS chtějí do katastrů obcí na trase (32 km), věnovat pozornost a podporu rozvojových projektů. Příkladem může být zpřístupnění hradu Louka jako středověkého centra panství mez oběma zmíněnými hrady, rozvoj ubytovacích kapacit a agroturistiky. Spolupráce MAS Boskovicko PLUS s oběma sousedními MAS(MAS Partnerství venkova, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska) vedly k jejich sblížení, nacházení řešení obdobných problémů v regionu i jejich spřátelení. I proto pomáhali zástupci MAS místní akční skupině Sdružení pro rozvoj Poličska s koncepcí a strukturou Strategického plánu Leader v rámci programu Leader ČR 2007, na základě vlastních zkušeností ji radili, jak připravit strukturu hodnocení, systém výběru projektů a celý mechanismus administrace, aby byl reálný apod. Spolupráce MAS Boskovicko PLUS a NS MAS při pořádání III. Národní konference o venkovu MAS Boskovicko PLUS nabídla na základě výzvy NS MAS v květnu 2007 pomoc při zajištění a organizaci III. Národní konference o venkovu. 2 minulé ročníky byly organizovány v Teplé a NS MAS rozhodla o přiblížení konference k regionům, o putování konference každý rok na jiné místo, a tak poznávání nových regionů. Společné pořádání konference NS MAS, MAS Boskovicko PLUS, AK ČR a MZe ČR bylo i za finanční podpory JM kraje náročné na koordinaci, ve své přípravě se neobešlo bez drobnějších chyb, ale samotný průběh byl zvládnut dobře. Pro MAS Boskovicko PLUS byla tato akce náročnou a do její přípravy zapojila všechny vrstvy organizací i neorganizovaných členů na svém území (Město Boskovice poskytlo administrativní zázemí, studenti VOŠ a SŠ hotelnictví zajišťovali administraci přihlášek, průvodcovské služby po Židovském městě a historickém centru Boskovic, přípravu pohoštění, ve spolupráci s kuchyní ZŠ byly připraveny obědy, Městská policie řídila dopravu a zajistila volná parkovací místa, členové pracovní skupiny MAS „PRO zemědělce“ zajistili výstavu regionálních produktů s ochutnávkami a zajistili exkurzi v blízké pštrosí farmě). Průběh konference byl dobře zajištěn díky propojené spolupráci veřejného a neveřejného sektoru a díky velké pomoci škol a studentů. Spolupráce MAS Boskovicko PLUS s Kopaničiarským regiónem- miestnou akčnou skupinou ve Slovenské republice Spolupráce byla navázána na základě konference Leader ČR 2006 v červnu 2007 v Praze, kde byli přítomni i zástupci MAS ze SR. Tam došlo k vytipování MAS na Slovensku, která by měla obdobný typický venkovský charakter, a která by potřebovala řešit podobnou problematiku ve svém regionu, jako je MAS Boskovicko PLUS. Po počáteční „zdvořilostní“ komunikaci došlo k vyjasnění cílů a záměrů obou MAS v oblasti spolupráce a přípravě společného projektu zaměřeného na Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika- Česká republika pro prioritní osu II.- Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí. V současné době je vytvořen tým ze strany obou MAS, který bude společně připravovat projekt a bude mít společný personál projektu zaměřený na zvýšení dostupnosti vybraných turistických cílů, zlepšení turistické infrastruktury a jejich propagace na obou stranách hranic bývalého Československa. Tuto spolupráci dokladujeme stanoviskem slovenské strany o přípravě projektu. Vytváření sítí místních partnerství V průběhu roku 2007 byla MAS Boskovicko PLUS jedním ze zakládajících členů volného sdružení MAS v Jihomoravském kraji s názvem Asociace MAS JMK. Tato asociace sice ještě nemá IČ, nicméně je organizovaná a za jejího úsilí a po vyjednávání s KÚ JM kraje byly v průběhu roku 2007 níže uvedené MAS podpořeny na svůj provoz dohromady 2 mil. Kč z rozpočtu KÚ. Tato skutečnost dává jednak naději, že se podaří do budoucna uplatňovat metodu LEADER s veřejnou podporou, a že i aktivity MAS budou mít větší váhu, ale zároveň i zodpovědnost za efektní využití získaných prostředků a jejich přínos pro region. Členové Asociace MAS JMK: Region Podluží, Strážnicko, Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Společná cesta, Znojemské vinařství, MAS Partnerství venkova, MAS „Za humnama“, MAS Boskovicko PLUS, MAS Moravský kras, Živé pomezí Krumlovsko- Jevišovicko. V roce 2006 se MAS Boskovicko PLUS podařilo získat dotaci z programu LEADER ČR ve výši 3 mil. Kč. Celkem bylo podáno 9 žádostí, přičemž finanční příspěvek nakonec obdrželo 5 projektů: Obec Kozárov na vybudování kulturně společenského areálu u rozhledny Babylon Obec Olešnice na zbudování prvního digitálního kina na Moravě Obec Sulíkov na projekt „Veverka – tvořivá školička“ a dále zemědělské podnikatelské subjekty: Doubravická a.s. na rekonstrukci čerpací stanice pohonných hmot a firma VSP Group a.s. na rekonstrukci nevyužitého hospodářského objektu na sklad obilí. V roce 2007 obdržela MAS finanční příspěvek 150 tis. Kč na provoz od Jihomoravského kraje. V roce 2008 podala MAS ve spolupráci s MAS Partnerství venkova projekt Kam na Boskovicku? do ROPu NUTS II. Jihovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu.