Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Mohelnicko, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Šumperk (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Ochrana hodnot mikroregionu,zachování přírody,venkovského prostředí,estetika krajiny,kulturní bohatství a zdravé životní prostředí.Podpora rozvoje občanských iniciatuv,zvýšení ekonomické prosperity a kvality života,rozvoj turistiky.
Právní forma občanské sdružení
22670157
Datum registrace 18.9.2007
Sídlo Mohelnice
Ulice a č. popisné/č. orientační U Brány 2,
Obec/Pošta Mohelnice
PSČ 789 85
Telefon 585 435 180
Fax 583 430 180
Mobil 777 468 999
E-mail starosta@klopina.cz
Vlastní www stránky www.masmohelnicko.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1: „Venkov jako kvalitní alternativa života
Fiche 2: „Udržení místních tradic a zachování kulturního dědictví“
Fiche 3: „Vzdělanost a informovanost základ vyspělé společnosti“
Fiche 4: „Zachovejme tradiční zemědělství a podpořme podnikání“
Fiche 5: „Kvalitní podmínky pro cestovní ruch“
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko
Datum schválení 13.12.2007
Rozvojová strategie www.mu-mohelnice.cz/region.asp
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Alice Pekařová, předseda MAS
Telefon (mobil) 606 500 060
E-mail alicepekarova@seznam.cz
Další kontaktní osoba Jan Saksa, místopředseda MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ivo Škrabal poradce MAS 777793714 ivo.skrabal@cpkp.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
The Union of Western Subregion of Silesian Voivodship - společný projekt
Podrobné informace
Mezi třemi hrady – kraj tvarůžek a jablek Strategický plán Leader MAS Mohelnicko, o.s. 1. Žadatel / předkladatel SPL Identifikace žadatele - MAS Mohelnicko, o.s. Právní forma – občanské sdružení IČO – 22 670 157 Číslo účtu – Adresa sídla - Městský úřad Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice. Kontaktní místo / kancelář MAS - Nám. Tyrše a Fügnera 8, 789 85 Mohelnice Internetové stránky - http://www.mas-mohelnicko.estranky.cz NUTS II – Střední Morava NUTS III – Olomoucký kraj ORP – Mohelnice Předseda MAS – Jan Saksa Místopředseda MAS – Mgr.Ing. Pavel Němec Poradce MAS – Mgr. Ivo Škrabal Manažer MAS – Vlasta Miketová e-mail: mohelnicko@email.cz 2. Základní údaje o území MAS Z administrativního hlediska je MAS Mohelnicko, o.s. nejzápadnějším cípem někdejšího okresu Šumperk. Z hlediska veřejné správy je region součástí vyššího územně samosprávného celku (VÚSC) Olomouckého kraje, je součástí správního obvodu III. stupně (ORP – obce s rozšířenou působností) města Mohelnice. Obr.1. MAS Mohelnicko a jeho poloha v Olomouckém kraji MAS Mohelnicko je tvořeno 14 obcemi: Klopina a místní část Veleboř, Krchleby, Líšnice a místní část Vyšehorky, Loštice a místní část Žádlovice, Maletín a místní části Strarý Maletín, Nový Maletín a Javoří, Mírov a místní části Mírovský Grunt a Míroveček, Mohelnice a místní části Újezd, Podolí, Libivá, Květín, Řepová, Křemačov a Studená Loučka, Moravičany a místní části Doubravice a Mitrovice, Palonín, Pavlov a místní části Radnice, Veselí, Vacetín, Zavadila, Svinov a Lechovice, Police, Stavenice,Třeština a místní část Háj a město Úsov s místní částí Bezděkov u Úsova. Region se rozkládá na území o rozloze 18 838,57 ha s hustotou 99,3 obyv./km². Ve 14 obcích regionu žije 18 703 tisíc obyvatel. Mapka Mohelnicka – obce/katastry??? Základní údaje o obcích MAS Mohelnicko Obec Počet obyvatel* Místní části Rozloha (ha)** Hustota obyv./km2 Stavební úřad Matrika Klopina 596 Veleboř 1 295,15 46 Mohelnice Úsov Krchleby 195 690,29 28,2 Mohelnice Mohelnice Líšnice 284 Vyšehorky 973,79 29,2 Mohelnice Mohelnice Loštice 3 095 Žádlovice 1 199,93 257,9 Mohelnice Loštice Maletín 359 Starý Maletín Nový Maletín Javoří 1 855,66 19,3 Mohelnice Mohelnice Mírov 400 Mírovský Grunt Míroveček 1 359,83 29,4 Mohelnice Mohelnice Mohelnice 9 739 Újezdec Podolí Libivá Květín Řepová Křemačov Studená Loučka 4 621,24 210,7 Mohelnice Mohelnice Moravičany 1 188 Doubravice Mitrovice 1 215,21 97,7 Mohelnice Loštice Palonín 335 537,05 62,4 Mohelnice Loštice Pavlov 616 Radnice Veselí Vacetín Zavadila Svinov Lechovice 2 405,95 25,6 Mohelnice Loštice Police 217 562,51 38,6 Mohelnice Úsov Základní údaje o obcích mikroregionu Mohelnicko Obec Počet obyvatel* Místní části Rozloha (ha)** Hustota obyv./km2 Stavební úřad Matrika Stavenice 150 648,05 23,1 Mohelnice Úsov Třeština 344 Háj 542,91 63,4 Mohelnice Mohelnice Úsov 1 185 Bezděkov u Úsova 931,00 127,3 Mohelnice Úsov Celkem 18 703 25 18 838,57 99,3 * Počet obyvatel: ČSÚ k 31. 12. 2006 ** Rozloha: údaje Územně identifikačního registru ČR Působnost úřadů dle Územně identifikačního registru ČR 3. Způsob zpracování SPL MAS • Komunitní metody • Zapojení veřejnosti • Pracovní skupiny • Seznam veřejných projednání Strategický plán Leader vychází ze Struktury Integrované strategie mikroregionu Mohelnicka. Vznikal kombinací komunitní metody s důrazem na zapojení veřejnosti při strategickém plánování území a expertní metody, která spočívala ve vytváření podkladových analýz území. Proběhlo zmapování a zjišťování potřeb místní samosprávy, místních spolků a podnikatelů. Místní obyvatelé a představitelé obcí tak měli možnost znovu se informovat na důvody vzniku MAS a na přínos místního partnerství na venkově. Současně byly zaznamenány individuální potřeby a náměty. Takto byla vytvořena databáze projektových námětů, ze kterých se vycházelo při stanovení priorit rozvoje. Současně byli identifikovány spolky a podnikatelé, kteří by se mohli do činnosti MAS aktivně zapojit. Po zmapování projektových záměrů obcí, NNO a podnikatelů byli rozčleněny podle tématické příbuznosti. Proběhlo veřejné projednání Strategického plánu Leader, pomocí brainstormingu, byla vytvořena SWOT analýza, sestavena vize MAS, formulovány priority a opatření MAS a vytipovány oblasti podpory podle Programu rozvoje venkova. Dle toho byly vytvořeny projektové Fiche Strategického plánu LEADER. Na veřejném projednání Programového výboru byl schválen Strategický plán LEADER. 4. Analýza území MAS 4.1. Hodnocení územímikroregionu Mohelnicko leží v Olomouckém kraji, v jižní části okresu Šumperk, severním okraji Hané a v navazující Zábřežské vrchovině. Tvoří širokou bránu do Jeseníků. Území MAS Mohelnicko je rovinaté, směrem na západ mírně zvlněné, avšak členitost regionu jako celku je vysoká, což společně s vysokým podílem zalesnění vytváří zajímavé podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. Průměrná nadmořská výška je 330 m. n. m., přičemž nejníže položený bod je 250 m. n. m. a nejvýše položený bod je 560 m. n. m. Mohelnicko tak zahrnuje oblast teplého až mírně chladného podnebí. S ohledem na klimatické a půdní podmínky lze region označit za zemědělskou oblast. Jeho středem protéká řeka Morava, při jejímž toku vznikla dvě přírodní jezera. Území Mohelnicka má několik specifik, které je nutno respektovat, případně udžovat a rozvíjet. V obci Loštice je známá výroba olomouckých tvarůžků, v obci Mírov je situována věznice, která slouží pro výkon nejvyšších trestů odnětí svobody. Z hlediska členění území ČR do přirozených turistických regionů (PTR) a oblastí zpracovaného agenturou Czech Tourism patří předmětné území do dvou přirozených turistických regionů: Střední Morava a Severní Morava a Slezsko. Mohelnicko lze z pohledu životního prostředí hodnotit jako region velmi čistý, vhodný pro rekreaci i pro ozdravné pobyty dětí a dospělých. Díky již provedené plynofikaci a malé koncentraci průmyslu došlo ke zlepšení hodnot ovzduší. S ohledem na minimum znečišťovatelů v oblasti jsou povrchové i spodní vody čisté, nekontaminované. V těsné blízkosti dobývacích kotlin štěrkopísku – Moravičanská jezera, jsou zdroje pitné vody pro vodovod Mohelnice. Všechny obce mají uzavřeny smlouvy o svozu a likvidaci pevného domovního odpadu a zavedený systém třídění odpadu. Vzhledem k charakteru území se v nižších polohách jedná o intenzivně využívaný půdní fond na rozdíl od výše položených pozemků, které jsou neobdělávány. Z ekono¬mického hlediska bude i v budoucnu docházet ke zmenšování ploch využívaných pro zemědělskou výrobu a tím i ke zmenšování zátěže poškozování půdy hnojivy. V katastru Mohelnice a Moravičan je poměrně rozsáhlá těžba štěrkopísku. V Lošticích je v provozu kamenolom, který dodává kamenivo v různých frakcích až po písek. Lesní porosty na území Mikroregionu Mohelnicko jsou v původní skladbě, těžba je realizována lesními společnostmi dle schválených dlouhodobých lesních plánů. S ohledem na malou koncentraci průmyslu nedochází k ohrožování obyvatelstva nadměrným hlukem. 4.2. Charakteristika oblasti Příroda Region zasahuje katastrem obce Moravičany se dvěma přírodními rezervacemi Moravičanské jezero a Kačení louka a Mohelnice do území CHKO Litovelské Pomoraví, vyhlášené v roce 1990. Silnice II/635 u obce Palonín směrem na Loštice tvoří hranici CHOPAV (chráněné oblasti přirozené akumulace vod) kvarteru řeky Moravy. • CHKO Litovelské Pomoraví (Moravičany) Tato chráněná krajinná oblast představuje komplex lužních lesů a mokřadních luk s tůněmi podél horního toku řeky Moravy v úseku mezi městy Mohelnice a Olomouc v nadmořské výšce od 210 do 345 metrů. Zasahuje do okresů Olomouc a Šumperk. Byla vyhlášena v roce 1990 a má rozlohu necelých 9 400 ha. Mokřadní část CHKO byla v roce 1993 zařazena do Ramsarského seznamu významných mokřadů. Obec Moravičany je svojí polohou a dopravní přístupností výborným východiskem turistických tras i cyklostezek do CHKO Litovelské Pomoraví, lesního komplexu Doubrava a jedinečné přírodní rezervace Moravičanské jezero, vyhlášené v roce 1995. Výměra jezera je 95 ha, má význam ornitologický, rekreační a skýtá bohatý vodní zdroj. • Přírodní rezervace Kačení louka (Stavenice) Výměra 16,12 ha. Zvodnělá terénní deprese, která je doplňována přísakem podzemní a jarní povrchové vody. Středem území prochází železniční trať. Při jejím budování byly některé části území uměle prohloubeny kopáním hlíny. Vytvořila se zde pestrá mozaika mokřadních biotopů od volné vodní hladiny přes rozsáhlé ostřicové porosty až po bažinné olšiny a lužní les. Díky této pestrosti biotopů patří Kačení louka mezi nejcennější mokřady na území CHKO Litovelské Pomoraví. Území má i atraktivní vzhled, ale z důvodu charakteru území I z důvodu zajištění klidného hnízdění ptactva nelze vstup do rezervace, která je nejsnáze dostupná z Dobravice, doporučit. • Přírodní rezervace Doubrava (Stavenice) Výměra 61,4 9 ha. Přírodní rezervace chrání společenstva teplomilných doubrav na prudkých jihozápadně orientovaných svazích nad řekou Moravou. Převažujícím rostlinným společenstvem jsou černýšové doubravy. Ve východní části rezervace je biková doubrava, na strmých svazích se vyvinuly habrové javořiny a na nejteplejších místech břekové doubravy. • Přírodní rezervace Bradlec (Stavenice) Výměra 12,49 ha. Přírodní rezervace chrání starý bukový porost v blízkosti nejvyššího vrcholu lesního komplexu Doubrava. Společenstvo bučin je v Litovelském Pomoraví zcela výjimečné. Bylinné patro je chudé. Vyskytuje se zde ostřice třeslovitá, ostřice chlupatá a svízel vonný. Podél lesních cest v nedalekém okolí je možné nalézt prstnatec listenatý a hruštici jednostrannou. Bohatší je zdejší fauna. Zastupují ji holub doupňák, lejsek malý, čáp černý, veverka obecná, jezevec lesní a prase divoké. • Přírodní rezervace Rodlen (Lechovice) Výměra 34,74 ha. V lesním porostu východně od osady Lechovice se nalézá přibližně 800 hnízd mravence množivého. Většina mravenišť je na prosvětlených místech lesa. • Přírodní rezervace Za Mlýnem (Moravičany) Výměra: 14,16 ha. Přírodní památka chrání mozaiku vlhkých luk a rákosin, drobných tůní a fragmentů vrbo-topolového lužního lesa na břehu řeky Moravy. Součástí území je i několik umělých tůní, které byly vybudovány v roce 1995. Obnovená jezírka postupně osídlují vodní a mokřadní rostliny jako žebratka bahenní, rdest ostrolistý a vzplývavý, krtičník křídlatý a hvězdoše. Z dalších druhů se vyskytuje sněženka podsněžník a čestec dlouholistý. Z obojživelníků zde žije rosnička zelená, skokan skřehotavý a štíhlý, na přilehlém úseku řeky se objevuje bobr evropský a zimním období se zde shromažďuje větší množství kachen a volavek. V přirozených mokřinách se vyskytuje vzácný měkkýš kružník Rossmasslerův. Nejvhodnější přístup do rezervace je z blízké osady Nové Mlýny. Území z pohledu kulturně - historického Významný turistický potenciál tvoří památkový fond. V rámci Olomouckého kraje je bývalý okres Šumperk (do kterého Mohelnicko patří) z hlediska počtu památkových objektů až na předposledním místě za okresy Přerov, Olomouc a Prostějov. • Kulturní a historické památky a instituce v regionu: Hradní komplex Mírov Loštice – Žádlovický zámek • Muzea a galerie: Mohelnice – Vlastivědné muzeum se specializací na archeologii vzhledem k bohatým nálezům v okolí Loštice – Památník A. Kašpara a Muzeum tvarůžků, expozice Loštické poháry v muzeu v Mohelnici • Ostatní významnější památky regionu Loštice – Židovský památník, kostel sv. Prokopa, sousoší Piety, měšťanské domy, radnice, kašna a sloup Nejsvatější trojice, bývalá sladovna Mohelnice – kostel sv. Tomáše Becketa z Canterbury, Městská památková zóna Mohelnice, Mohyly, litinová kašna, kaple Božího těla, zbytky hradeb, atd. Líšnice – bývalá středověká tvrz, kaplička z pol 19 . st. Maletín – kostel sv. Mikuláše, pískovcové sochy a různé fragmenty na domech z maletínského pískovce Moravičany – farní kostel sv. Jiří, barokní mariánský sloup Palonín – památkově chráněno několik typických zemědělských usedlostí – vesnická památková zóna Pavlov – filiální kostel sv. Mikuláše Police – raně gotický kostel sv. Mikuláše • Ohrožené a nevyužívané památky Kobylkova tvrz • Lidová kultura Jižní část regionu zasahuje do etnograficky výrazné oblasti Haná, která se vyznačuje lidovou kulturou nížinského typu projevující se v používaném dialektu, lidovém kroji, obydlí, sídelní struktuře, písních a tancích, zvycích a obřadech. Využití území Vzhledem k reliéfu krajiny je pochopitelné, že většinové zastoupení má zemědělská půda (55%). Následuje půda lesní (35%). Převažují lesy listnaté, ale ve vyšších nadmořských výškách se vyskytují i lesy smíšené. Obyvatelstvo Počet obyvatel MAS Mohelnicko má stoupající tendenci. Hlavně mezi lety 2004 a 2005 stoupl počet obyvatel o více než 600. Bylo to zapříčiněno hlavně zvýšenou imigrací do regionu. Tato tendence je způsobena hlavně stěhováním obyvatel do vesnic, zvláště pokud se nacházejí v blízkosti měst. Lidé motivuje zvláště klidné prostředí a levnější možnost bydlení. Nezaměstnanost Nezaměstnanost má na území MAS klesající tendenci. V současné době dosahuje hodnoty 6,5%, což je méně průměr v celé České republice. Celorepubliková nezaměstnanost činila k 31.12. 2006 7,7% a na úrovni Olomouckého kraje 8,7%. Vývoj nezaměstnanosti ilustruje graf. 4.3. Důvod výběru daného území, shodné charakteristiky území, zvláštnosti oproti jiným územím 4.4. Zdroje území pro realizaci SPL Při přípravě rozvojových dokumentů včetně Strategického plánu Leader bylo využíváno participativních přístupů, aktéři byli vyzváni, aby identifikovali místní zdroje, možnosti a potenciál území. Zdroje jsou popsány jak v této kapitole, tak v kapitole SWOT analýza. Lidské zdroje Místní akční skupina usiluje o vyvážený poměr členů mezi samosprávou, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi napříč celým regionem. Především obce a neziskové organizace jsou subjekty, které mají zkušenosti z projektovou prací spojenou s administrací dotačních prostředků. To přináší také sebou rozvoj lidských zdrojů, které jsou cenné pro udržitelný rozvoj venkova. Následující tabulka uvádí přehled pracovních úvazků u samospráv. Manažer MAS je funkce, která byla brána za jednu z nejdůležitějších a nejklíčovějších od prvních úvah o vzniku MAS. Na začátku jsme si kladli otázku, kdo bude vykonávat veškeré administrativně procesní záležitosti, jak zajistíme plynulý chod naší MAS? Proto jsme hned od začátku se pokusili propojit fungování naší MAS se stabilním rozvojovým subjektem na našem území, tj. DSO Mikroregionem Mohelnicko. Od prvopočátku bylo domluveno, že manažer MAS bude sdílet výkon své funkce společně pro MAS a DSO. V loňském roce jsme však pochopili, že je nutné se nadále profesionalizovat a posilovat naši výkonnou strukturu, proto jsme kromě manažera rozvoje ještě vytvořili pozici poradce MAS. Finanční zdroje Místní akční skupina v současné době hospodaří s rozpočtem, jehož příjmy tvoří příspěvky členů MAS. Přičemž byly stanoveny fixní sazby na každý rok – 500 Kč/fyzická či právnická osoba a 1.000 Kč/obec. MAS zatím jako nová, nemá velké zkušenosti s dotačními prostředky. V partnerství s CpKP střední Morava podala žádost o dotaci na Nadaci O2. Jde o projekt na Na kole a pěšky poznej svoje předky, díky němuž bude vytvořena interaktivní síť cyklostezek, cyklotras a pěších tras na území Mohelnicka. Na dofinancování projektu bude MAS opět ve spolupráci s CpKP střední Morava podávat žádost o dotaci na grant Holandského velvyslanectví s názvem MATRA. MAS hledá partnera v Polsku, pro realizaci projektů operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. Další oblastí kam by chtělo Mohelnicko směřovat jsou projekty spolupráce financované z Osy IV. Programu rozvoje venkova. Přírodní zdroje Mohelnicko lze z pohledu životního prostředí hodnotit jako region velmi čistý, vhodný pro rekreaci i pro ozdravné pobyty dětí a dospělých. Díky již provedené plynofikaci a malé koncentraci průmyslu došlo ke zlepšení hodnot ovzduší. S ohledem na minimum znečišťovatelů v oblasti jsou povrchové i spodní vody čisté, nekontaminované. V těsné blízkosti dobývacích kotlin štěrkopísku – Moravičanská jezera, jsou zdroje pitné vody pro vodovod Mohelnice. Všechny obce mají uzavřeny smlouvy o svozu a likvidaci pevného domovního odpadu a zavedený systém třídění odpadu. Vzhledem k charakteru území se v nižších polohách jedná o intenzivně využívaný půdní fond na rozdíl od výše položených pozemků, které jsou neobdělávány. Z ekono¬mického hlediska bude i v budoucnu docházet ke zmenšování ploch využívaných pro zemědělskou výrobu a tím i ke zmenšování zátěže poškozování půdy hnojivy. V katastru Mohelnice a Moravičan je poměrně rozsáhlá těžba štěrkopísku. V Lošticích je v provozu kamenolom, který dodává kamenivo v různých frakcích až po písek. Lesní porosty na území Mikroregionu Mohelnicko jsou v původní skladbě, těžba je realizována lesními společnostmi dle schválených dlouhodobých lesních plánů. S ohledem na malou koncentraci průmyslu nedochází k ohrožování obyvatelstva nadměrným hlukem. Kulturní zdroje Centrem území je největší město regionu Mohelnice. Již daleko v historii město soutěžilo o primát v regionu se 4 kilometry jižně vzdálenými Lošticemi a to již jen proto, že Loštice byli české a Mohelnice německá. Mohelnice měla výhodu, že od roku 1845 měla nádraží na trati Olomouc-Praha a vyvinula se v průmyslové město. Měla zde sídlo i neobvyklá výrobní odvětví, jako výroba kostelního náčiní, logaritmických pravítek nebo zápalek. Dnes ve městě dominuje elektrotechnický průmysl. Od 13. století byla Mohelnice městem olomouckých biskupů a biskupským majetkem zůstala šest století. Projevilo se to na charakteru města, ve kterém je mnoho církevních památek. Je to zejména, v jádře goticky, se zazděnými renesančními náhrobky, a monumentální morový sloup na náměstí. Nejvzácnější památka ve městě byla objevena teprve nedávno v budově muzea. Je to renesanční nástěnná malba s výjevem biblického podobenství o bohatci a Lazarovi, z níž na nás dýchne zcela jiná doba se svou duchovní atmosférou. Na západ od Mohelnice se vypíná zdaleka viditelná mohutná stavba hradu Mírova. Ten sloužil již od třináctého století olomouckému biskupství. Sloužil také jako vězení pro kněze a od minulého století až do dnes pokračuje v této tradici jako státní věznice. V Mohelnici a jejím okolí najdeme množství kamenných soch. Je to také pro to, že na zdejším panství u vesnice Maletína se po mnoha staletí těžil kvatitní sochařský pískovec, z něhož je např. sloup nejsvětější Trojice a barokní kašny v Olomouci. Známé olomoucké tvarůžky se vyrábějí v Lošticích (olomoucké jen pro to, že se prodávaly na olomouckých trzích). V areálu závodu bylo zpřístupněno tvarůžkářské muzeum, jediné svého druhu na světě. Ve městě je také památník slavného ilustrátora Adolfa Kašpara v jeho někdejší vile, kde se nachází i expozice dějin Lištička. Pozoruhodné jsou v něm zvláště unikátní výrobky starých loštických hrnčířů, tzv. loštické poháry. V historii regionu hráli významnou úlohu i židé, kteří se zde usazovali od 16. století. Byli aktivní hlavně v obchodu a podle tradice i výrobu tvarůžků přinest do obce žid. Jako památka po židech zůstala v Lošticích klasicistní synagoga a židovský hřbitov. Na okraji Úsova měli v 18. století dokonce vlatní židovské město, z něhož se dochovalo 35 domů se synagogou. Jeho největší pamětihodností je hřbitov s asi 1 000 dochovanými náhrobky, z nichž nejstarší pochází ze 17. století. Úsov je známý hlavně díky zámku. Je to původní hrad přestavěný v 17. století Liechtensteiny na zámek. Stojí na pahorku a tvoří významnou dominantu města. Do roku 1848 byl správním střediskem regionu, poté však jeho význam poklesl a koncem 19. století v něm založil Johann II. z Liechtensteinu lovecko-lesnické muzeum, které je v zámku umístěno do dnes. Návštěvník zde může vidět lovecké trofeje z lichtenštejnských revírů v Čechách, na Moravě, ve Slezku a Dolním Rakousku, africká a jiná cizí fauna z loveckých výprav Lichtenstejnů a dobové lesnické sbírky. Mezi významné osobnosti regionu patří tři velmistři řádu německých rytířů, z nichž dva se stali pražskými arcibiskupy – Antonín Brus z Mohelnice a Martin Medek. Dále barokní malíř Supper či pozdější vídeňský starosta Schmitz. V Mohelnici působil K.H. Borovský a Antal Stašek. Jistě významnou osobností je i Alois Wessels, který založil v Lošticích firmu na výrobu tvarůžků. Hospodářské zdroje Z ekon. hlediska je možné považovat region za zemědělsko – průmyslový. Velká průmyslová výroba je soustředěna v Mohelnici a Lošticích. V ostatních obcích je pouze drobná průmyslová výroba. Větší část území regionu má dobré podmínky pro efektivní, speciální, tržně zajímavou zemědělskou produkci. Podíl vysoce bonitní orné půdy na celkové výměře je vysoký. Potenciál pro rozvoj zemědělství však v současné době není dostatečně využíván. Značně klesl počet lidí pracujících v zemědělství, zemědělské objekty nejsou plně využívány. V dnešním klopinském katastru je značná část plochy věnována sadům s různými ovocnými stromy a keři. Území má předpoklady pro rozvoj ekologického zemědělství. Ve vyšších polohách jsou podmínky pro rozvoj lesnické a pastevecké činnosti v rámci ochrany a údržby krajiny. Nabízí se možnost propojit tyto aktivity s cestovním ruchem a vytvořit moderní a atraktivní produkty typu ekoturistiky, ekoagroturistiky atd. 5. SWOT Analýza 5.1. Vymezení SWOT analýzy SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek rozvoje území. MAS formulovala vlastní SWOT analýzu, která je tvořena formulací 4 částí – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení území regionu. Silné a slabé stránky jsou vnitřní aspekty ovlivňující rozvoj území. Příležitosti a ohrožení jsou faktory vnější, které nepodléhají přímému vlivu působnosti MAS. Strategie rozvoje řeší problémy obsažené ve slabých stránkách, za využití silných stránek (předností) s ohledem na příležitosti a ohrožení rozvoje území. Zkratka SWOT znamená: S – Strenghts – Silné stránky W – Weaknesses – Slabé stránky O – Opportunities – Příležitosti T – Threats – Ohrožení Silné stránky Slabé stránky Poloha a životní prostředí Poloha a životní prostředí + fungující mikroregion + blízkost metropole Olomouc + velmi dobrá dopravní dostupnost, silniční i železniční centra MRM + velmi čisté životní prostředí + hustá a dobře značená síť cyklistických a pěších tras + obec Moravičany je svojí polohou a dopravní přístupností výborným východiskem turistických tras i cyklostezek do CHKO Litovelské Pomoraví + schopnost komunikace mezi jednotlivými starosty a schopnost dohodnout se na prioritách MRM – horší dostupnost a dopravní obslužnost v okrajových částech MRM – špatný stav místních komunikací, veřejných prostranství – havarijní stav přístupového mostu do Mohelnice ve směru od Úsova – malý nebo žádný zájem o zajištění majetku obcí jak po živelních pohromách, tak i po krádežích nebo vandalismu – malý zájem sdělovacích prostředků o pozitivní dění v MRM – obce nejsou s městem Mohelnice propojeny cyklotrasami – zátěž hustou silniční dopravou Infrastruktura Infrastruktura + dobré pokrytí sítí vodovodu + kvalitní a dostatečné zdroje pitné vody + velmi pokročilá plynofikace + téměř dokončená telefonizace + dobrá úroveň služeb v centrech MRM + dobrá dostupnost lékařské služby obecně i služeb specializovaných + zvýšený celkový potenciál pro rozvoj cestovního ruchu + živá kulturní tradice + bohatá historie regionu Mohelnicko + existence nevládních neziskových zájmových organizací a jejich aktivity v oblasti kultury, zábavy, ochrany tradic a životního prostředí + existence MAS – technický stav původních rozvodů vody a kanalizace – ve všech obcích není kanalizace – neprovedené ČOV z důvodu nedostatku finančních zdrojů – nedokončená plynofikace z téhož důvodu – rozvody elektrické energie stále nadzemní – další rozvoj je podmíněn růstem prosperity největších zaměstnavatelů a to nejen v MRM – nulový nárůst počtu pracovníků v službách – Střední Morava je obecně málo známou destinací cestovního ruchu – nedostatečné využití možností moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti prodeje a marketingu CR v regionu, nedostatečná propagace CR – nedostatečná úroveň služeb informačního centra v Mohelnici – slabá dostupnost ubytovacích kapacit – nízká úroveň veřejného stravování – nedostatečná péče o památky, jejich špatný stavebně technický stav – nedostatečná pohotovostní lékařská služba Lidské zdroje Lidské zdroje + kvalifikovaná pracovní síla jak v průmyslu, tak i v zemědělství + vztah občanů ke své obci, ke svému regionu + poměrně dobrá síť odborných a středních škol – omezená nabídka pracovních míst v obcích – odchod mladých lidí mimo MRM a tím zhoršení věkové struktury obyvatelstva Průmysl a podnikání Průmysl a podnikání + velmi dobře nastartovaná průmyslová zóna v Mohelnici a tím i narůstající počet pracovních míst + dlouhodobá existence průmyslových podniků + silná tradice výroby tvarůžků + průmyslové podniky vytváří základ pro obchodní turistiku – nedostatek finančních zdrojů obecně – obtížnost až nemožnost získat úvěrové zdroje – podnikatelé v CR vnímají podporu a zájem ze strany města jako nedostatečný – nedostatečná motivace k podnikání v cestovním ruchu a souvisejících službách – malé zapojení občanů do drobného turistického podnikání – malá podpora ze strany obcí pro začínající podnikatele v CR a službách – nízký stupeň vzájemné spolupráce podnikatelů v cestovním ruchu a slabá spolupráce veřejného sektoru s podnikatelským Zemědělství Zemědělství + tradiční zemědělství na území tzv. Malé Hané + letité zkušenosti pracovníků v zemědělství + pěstování ovoce a jeho zpracování + příznivé klima – obecný útlum zemědělské výroby – obtížná změna myšlení zemědělské I nezemědělské veřejnosti Příležitosti rozvoje Ohrožení rozvoje Poloha a životní prostředí Poloha a životní prostředí + systémově doplňovat a aktualizovat územně plánovací dokumentaci obcí + pracovat operativně a pružněji při řešení ÚPD s akcentem na sociální stránku rozvoje + nechat vypracovat nabídku u několika pojišťoven na pojištění obecního majetku dle požadavků obcí a minimalizovat tak případné ztráty + zapojit do řešení prosperity regionu poslance a senátory + zájem o investice v ČR ze strany domácích i zahraničních investorů + dobudovat dopravní infrastruktury + rozvoj cykloturistiky, pěší turistiky, vodní turistiky, rybolovu + „Bagry“ – mohelnická pískovna sloužící ke koupání (2 jezera), spadá do CHKO Litovelské Pomoraví – intenzivní snaha o úsporu a omezování prostředků postihuje shora uvedené a jim podobné aktivity – klimatické změny – nedostatečná podpora rozvoje cestovního ruchu – vysoká obtížnost získat finance z EU pro malé obce 5.2. Metodika SWOT analýzy SWOT analýza je technika strategické analýzy, založená na zvažování vnitřních faktorů (silné a slabé stránky) a faktorů prostředí (příležitosti a hrozby). SWOT analýza je nástroj používaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě strategie k identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižují vnitřní hodnotu subjektu (aktiva, dovednosti, zdroje atd.). Naproti tomu příležitosti a ohrožení jsou faktory vnějšími, které nelze tak dobře kontrolovat. Ale můžeme je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů působících v území. Tvorba SWOT analýzy v MAS Mohelnicko V průběhu veřejných projednání byli účastníci motivováni a vyzváni k formulování jednotlivých součástí SWOT analýzy z různých hledisek (brainstorming, dotazníky). Podrobná SWOT analýza je součástí integrované strategie. 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem místní akční skupiny Mohelnicko je zlepšení svěřeného území ve 14 obcích v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregionu). Mohelnicko hodlá co nejširší spoluprací s partnery z veřejného správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit rozvoj místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji regionu. MAS Mohelnicko hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využít zejména metodu LEADER, Program rozvoje venkova, Regionální operační program Střední Morava a další operační programy ze strukturálních fondů EU, další mezinárodní, národní, krajské a jiné grantové programy. Motto: „Mezi třemi hrady – kraj tvarůžků a jablek“ Vize: Vize jsou výstižným vyjádřením celého komplexu dlouhodobých úkolů, které region na jeho rozvojové cestě čekají. Jsou formulovány po jednotlivých prioritních oblastech, kterými jsou: ________________________________________ 1. Identita mikroregionu 2. Infrastruktura a životní prostředí 3. Podnikání a cestovní ruch 4. Zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova 5. Kvalita života Region zapojený do organizačních struktur kraje, státu a sjednocené Evropy, rozvíjející partnerské vztahy s okolními regiony. Region s rozvinutou dopravní, energetickou a vodohospodářskou infrastrukturou, zajišťující základní životní potřeby obyvatel a podnikatelů i v malých obcích, chránící své přírodní bohatství, kulturní a historické památky a klidné venkovské prostředí. Region s dostatkem pracovních příležitostí, podporující malé a střední podnikání, trvale udržitelné hospodaření v zemědělství a lesnictví, které je v souladu s ochranou životního prostředí. Region navazující na bohaté přírodní, kulturní a historické dědictví, využívající vlastní turistický potenciál, se širokou nabídkou služeb pro rekreaci návštěvníků a odpočinek místních obyvatel. Region podporující zdravý a kvalitní život všech obyvatel, spokojené bydlení zejména mladých rodin s dětmi, dostupné zdravotní a sociální služby pro seniory, rozvoj vzdělanosti, školství, kultury a sportu. Přehled prioritních oblastí MAS Mohelnicko 6.2. Způsob dosahování cílů a priorit indikátory 6.3. Zapojení inovačních prvků Při koncipování SPL se vycházelo i z jednoho ze základních principů metody LEADER, a to vytváření inovativních řešení přenositelných i do dalších území. Jde o inovace pro dané území, udržitelnost inovací a využití místního potenciálu. Inovativní přístup bude spočívat v maximálním využití místního potenciálu, který byl vyhodnocen v rámci zpracování rozvojových dokumentů mikroregionu a Strategického plánu LEADER zpracovaného místní akční skupinou. Tento dokument byl zpracován na základě široké veřejné diskuze, které se zúčastnili všichni představitelé Místní akční skupiny, ale i občané žijící na daném území. Byli to nejen představitelé obcí, ale i aktivní obyvatelé obcí, podnikatelé a zástupci neziskových organizací. Cílem těchto společných setkání bylo zmapovat potřeby regionu a stanovit priority klíčové pro rozvoj území MAS Mohelnicko. Jedním se základních kritérií, kterým budou posuzovány předložené žádosti o podporu bude zajištění udržitelnosti realizovaných projektů i v době po ukončení podpory, tak aby podpora skutečně přispěla k plnění stanovených dlouhodobých cílů pro rozvoj daného území. 6.4. Finanční plán 6.5. Integrovaná strategie území 6.6. Monitoring a naplňování cílů 7. Partnerství MAS 7.1. Historie MAS Místní akční skupina „MAS Mohelnicko“ sdružuje členy MAS z území mikroregionu Mohelnicko. Řídí se stanovami občanského sdružení „MAS - Mohelnicko, o.s.“ (dále jen MAS). MAS je samostatnou právnickou osobou – občanským sdružením, zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR dne 18.9.2007 podč.VS/1-1/68748/07R, IČO : 22 670 157 7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL Partneři jsou do realizace zapojováni postupně. Partneři se rovněž aktivně podílí na volbě pomocných orgánů MAS, tj. Programového výboru a Výběrové komise. Partneři jsou do projektu zapojováni systémem Brainstormingu, to znamená sběru informací získaných přímým zapojením zúčastněných do práce nad daným tématem. K jednotlivým tématům jsou pořádány workshopy, kde je tato metoda využívána. Je dbáno na dodržování leaderovské zásady „bottom up“. Rozhodovacím orgánem je valná hromada a výběrová komise. Pomocným orgánem je Programový výbor, který zastává funkci hodnotitelskou a evaluační. 7.3. Vztah k obyvatelstvu Obyvatelstvo je o činnosti MAS Mohelnicko pravidelně informováno pomocí webových stránek www.mas-mohelnicko.estranky.cz , jednání zastupitelstev jednotlivých obcí, shromáždění starostů i pravidelně organizovaných seminářů a workshopů, které jsou vždy veřejné. Další zdroje informací jsou webové stránky jednotlivých obcí. Největší zapojení aktivních občanů proběhlo prostřednictvím pracovních skupin zaměřených na řešení jednotlivých problémů v regionu. Díky tomu se podařilo shromáždit a vyhodnotit názory a představy občanů o budoucím rozvoji území a nalézt problematická místa na které je třeba se zaměřit. Závěry byly promítnuty do Integrované strategie a následně i do Strategického plánu LEADER. 7.4. Otevřenost MAS Místní akční skupina Mohelnicko je neziskovou organizací, otevřenou všem obyvatelům regionu zapojit se do její činnosti. Svědčí to postupným zvyšováním členů. MAS byla založena jako otevřená organizace, sdružující všechny veřejné, neziskové a ekonomické aktéry na území MAS, kteří se ztotožňují s metodou LEADER a jsou připraveni na vzájemné partnerství a aktivní realizaci společné Integrované rozvojové strategie a Strategického plánu LEADER. Tyto základní podmínky vyplívají s principů LEADER a jsou vždy předem projednány s potencionálním novým členem. Ten je poté na základě přihlášky přijat valnou hromadou a stává se řádným členem MAS se všemi s tím spojenými právy a povinnostmi. 8. Zkušenosti a spolupráce 8.1. Zkušenosti 8.2. Spolupráce 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS Mohelnicko má v současné době zřízené tyto orgány: - statutární zástupce - předseda MAS - místopředseda MAS - poradce MAS - manažer MAS - Valné shromáždění - Programový výbor - Výběrová komise - Kontrolní komise 9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL Lidské zdroje MAS Technické prostředky Finanční prostředky MAS 10. Administrativní postupy Administrativní postupy při vyhlášení výzvy: 1 Vyhlášení výzvy 2 Príjem žádostí 3 Uzáverka príjmu žádostí od predkladatelu projektu 0 dnů 4 Administrativní kontrola žádostí sekretariátem MAS +5 dnů 5 Výzva k doplnení a opravení žádostí, projektu, príloh Sdelení informace o prijetí žádosti +5 dnů 6 Predání doplnených a opravených žádostí, projektu a príloh na MAS +7 dnů 7 Kontrola prijatelnosti doplnených žádostí +5 dnů 8 Informace žadateli o výsledku dodatecné kontroly žádosti +3 dnů 9 Žádost o prezkoumání postupu MAS +5 dnů 10 Informace o prezkoumání postupu MAS +5 dnů 11 Odeslání žádosti o prezkoumání na RO SZIF +5 dnů Celkem maximálně max.40 dní 12 Rozhodnutí SZIF 13 Jednání programového výboru +5 dnů 14 Verejné slyšní žadatelu +10 dnů 15 Jednání Výberové komise +0,5 dne 16 Verejné jednání programového výboru +1 den Následná administrativa dle pravidel a dohody MAS / SZIF / žadatelé 10.1. Registrace projektů 10.2. Způsob výběru projektů 10.3. Realizační část 10.4. Kontrola činnosti MAS 10.5. Archivace 10.6. Monitoring 10.7. Vyhodnocení SPL 10.8. Propagace MAS 11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců Místní akční skupina Mohelnicko a její zpracované dokumenty jsou rovným dílem zaměřeny na problematiku žen, mladých lidí a zemědělců při zachování principu rovnosti příležitostí.