Informace o místní akční skupině a regionu

VODŇANSKÁ RYBA
Název místní akční skupiny
Okres Písek (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny Účelem činnosti je vytvářet a realizovat partnerské projekty a organizovat společné aktivity na regionální úrovni s cílem podpory všestranného rozvoje regionu
Právní forma občanské sdružení
26663996
Datum registrace 21.5.2004
Sídlo Vodňany, nám.Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Ulice a č. popisné/č. orientační nám.Svobody 18/I
Obec/Pošta Vodňany
PSČ 389 01
Telefon
Fax
Mobil 724 156 201
E-mail masryba@centrum.cz
Vlastní www stránky www.vodnanskaryba.eu/
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č. 1. DOPROVODNÁ TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA
Fiche č. 2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Fiche č. 3. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH
Fiche č. 4. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A ŘEMESLA
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 26.06.2007
Rozvojová strategie http://www.vodnanskaryba.eu/strategie-mas
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS
Telefon (mobil) 724 156 201
E-mail cepakova@muvodnany.cz
Další kontaktní osoba
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN masryba@centrum.cz
DE
EN razice@zlatyvrch.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1. Region Území MAS Vodňanská ryba se rozkládá v severozápadní části Jihočeského kraje na území dvou sousedních jihočeských okresů (Strakonice, Písek), které pomyslně objímá od severu až po jihozápad město Písek. Region MAS je atraktivní region s vysokým kulturním, historickým a přírodním potenciálem využitelným pro rozvoj cestovního ruchu. Zájmové území MAS leží uprostřed turistického regionu Jižní Čechy, které patří dlouhodobě mezi velmi atraktivní regiony vyhledávané turisty. Turistickými centry oblasti jsou Vodňany, Protivín, Zvíkovské Podhradí. Významným spádovým centrem místního regionu je město Písek, které je kulturním, sportovním i turistickým centrem regionu. Území je charakteristické rozmanitou a zachovalou přírodou, zejména výskytem rozsáhlých lesů, vodních ploch a toků. Území MAS není bohaté na suroviny, nejsou zde téměř žádné zdroje energetických surovin. Z těchto důvodů mělo území MAS vždy spíše rekreační charakter než charakter průmyslové oblasti. Území MAS skýtá řadu možností pro aktivní odpočinek. Region disponuje množstvím značených turistických, cyklistických tras a hipostezek, je zde vysoká koncentrace jezdeckých stájí a rančů nabízejících služby v agroturistice. Je zde vysoké množství dnes známých a zároveň opomíjených historických památek. Venkovský prostor s architektonickými prvky jihočeského lidového baroka vyplňuje většinu vesniček (vesnické památkové zóny). Specifickými zajímavostmi regionu zvyšujícími kapacitu území pro cestovní ruch jsou jihočeské rybníky a řeky (rybářství - podzimní výlovy, sportovní rybolov); gastronomické speciality a pivní tradice v regionu, řeky využívané pro rekreační lodní dopravu, vodní sporty vodáctví. V regionu probíhá vysoké množství turisticky přitažlivých akcí a programů. Specialitou regionu jsou rozmanité animační programy pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času využívající místních historicko-kulturních tradic. Atraktivitu regionu zvyšuje i dobrá dosažitelnost dalších turisticky zajímavých míst v jeho bezprostřední okolí. 2. Partnerství MAS od svého vzniku v r. 2004 buduje partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi a iniciuje přípravu společných rozvojových projektů a aktivit založených na iniciaci zdola s využitím principů LEADER. Během činností souvisejících s přípravou a realizací rozvojových aktivit je průběžně prováděna komunikace za účelem rozšiřování a prohlubování partnerské spolupráce veřejného a soukromého sektoru v regionu. Původní působnost MAS byla na území svazku obcí Blanicko – Otavského regionu a svazku obcí Zlatý vrch, během první poloviny roku 2007 bylo území MAS rozšířeno o území svazku obcí mezi Vltavou a Otavou. V průběhu dalšího období do sdružení vstoupily nové subjekty z tohoto území. Svou činností MAS, které se daří propojit aktivity tří mikroregionů, výrazně přispívá k navázání širší komunikace uvnitř mikroregionů i vně, mj. s městem Písek, s dalšími MAS v regionu. Hlavní orgány MAS: Valná hromada - nejvyšší rozhodovací orgán sdružení - projednává a schvaluje strategii včetně aktualizací - schvaluje konečný výběr projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování, předložených Programovým výborem - jmenuje a odvolává členy Programového výboru, členy výběrové a kontrolní (tj.monitorovací) komise Programový výbor - orgán sdružení pro přípravu a realizaci strategie Leader - součinnost při zpracování strategie včetně jednotlivých aktivit a opatření - podílí se na koordinaci činností při realizaci strategie, na sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie - schvaluje výběr projektů provedený výběrovou komisí a překládá ke schválení valné hromadě - podílí se na zpracování aktualizace strategie Výběrová komise - hodnotí a provádí výběr projektů předložených žadateli v rámci strategie Leader podle předem daných bodovacích kritérií a předkládá seznam doporučených a nedoporučených projektů ke schválení programovému výboru Kontrolní komise - provádí monitoring strategie Leader 3. Rozvojová strategie Strategie Leader 2007 – 2013 je součástí Integrované strategie území MAS - oblast Cestovní ruch s cílem podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu MAS je jednou z prioritních oblastí strategie. Strategický cíl Strategie Leader: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU MAS Specifické cíle Strategie Leader: 1. ROZVOJ DOPROVODNÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY 2. OBNOVA A ZHODNOCENÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ REGIONU 3. ROZVOJ VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 4. PROAKTIVNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 4. Fiše Strategického plánu LEADER Fiche č. 1. DOPROVODNÁ TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA Fiche č. 2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ Fiche č. 3. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH Fiche č. 4. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A ŘEMESLA 5. Vlastní projekty MAS, popř. projekty dalších aktérů připravované nebo realizované s manažerskou pomocí MAS/regionu navazující na strategii MAS MAS je zapojena do připravovaných/realizovaných projektů navazující na strategii Leader v rámci partnerské spolupráce s dalšími subjekty v regionu či dalšími MAS: Projekt „Rok na Zlatém vrchu“ (projekt svazku obcí Zlatý vrch zaměřený na rozvoj služeb, marketingu a produktů cestovního ruchu) Projekt „Cammini ď Europa“ (mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj šetrného cestovního ruchu, zabývá se propagací turismu v oblastech, kde se prolínají historicko-náboženské poutní cesty s místních kulturními a přírodními turistickými atraktivitami) Projekt „Zavedení regionální značky na Prácheňsku“ (regionální projekt zaměřený na rozvoj šetrného cestovního ruchu prostřednictvím marketingu místních produktů) MAS v dalším období předpokládá prohlubování partnerství ve stávajících projektech spolupráce a další budování partnerských vazeb s dalšími MAS a subjekty zapojenými do partnerské spolupráce v regionu. 6. Finanční zabezpečení Dosavadní výsledky hospodaření identifikují schopnost zajistit základní provozní výdaje na činnost MAS (MAS každoročně získávává finanční příspěvek na zajištění základních provozních činností od Jihočeského kraje, jsou vybírány příspěvky od členů sdružení). V rámci doplňkové činnosti se MAS hodlá věnovat poskytování služeb - odbornému poradenství při přípravě projektů včetně zpracování žádostí o dotace. Předfinancování strategie Leader bude řešeno formou úvěru na předfinancování realizace dílčích etap realizace. 7. Dosavadní výsledky Dosavadní aktivity MAS byly zaměřeny na podporu společných aktivit v zájmovém území regionu. MAS opakovaně zpracovala záměry do programů Leader a dalších dotačních programů. Region MAS má pracovní zkušenosti s metodou Leader, MAS doposud nerealizovala vlastní rozvojovou strategii. MAS působila v pozici partnera v rámci záměru MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v programu Leader ČR 2005. Příklady realizovaných projektů: „Společenské centrum Křtětice“ (nositel projektu: Město Vodňany) „Centrum merénských koní v Čechách“ (nositel projektu: Martina Jestřábová) „Geografický informační systém – pravá ruka starosty“ (nositel projektu: DSO Blanicko otavského regionu) V programu LEADER+ (Investiční záměr c) 2.skupina - osvojování schopností) MAS v roce 2005 a 2006 úspěšně realizovala projekt „Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v Blanicko-otavském regionu“ jako podklad pro zpracování strategie MAS na plánovací období 2007 – 2013.