Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Broumovsko+
Název místní akční skupiny
Okres Náchod (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny podpora trvale udržitelného rozvoje na území mikroregionu, a to zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků
Právní forma zapsaný spolek
27006808
Datum registrace 12.9.2005
Sídlo Klášterní 1, 550 01 Broumov
Ulice a č. popisné/č. orientační
Obec/Pošta Broumov
PSČ 55001
Telefon
Fax
Mobil 737 207 534
E-mail mas@broumovsko.cz
Vlastní www stránky www.mas.broumovsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Rozvoj zemědělství a podnikání na venkově, Využití přírodního a kulturního bohatství regionu a zvýšení kvality života obyvatel,
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada MAS, zastupitelstva členských obcí
Datum schválení 28.2.2006
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Michaela Šumpíková
Telefon (mobil) 737 207 534
E-mail mas@broumovsko.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Kristýna Jagošová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Michaela Šumpíková 737 207 534 mas@broumovsko.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Broumovsko je území v Broumovském výběžku, na severu Královehradeckého kraje vymezené správní působností Města Broumova, jako obce s rozšířenou působností. Mikroregion patří do okresu Náchod. Území je vymezené na severu státní hranice s Polskou republikou vedoucí pohraničních Javořích horách, na jihu Broumovskými stěnami a na západě Adršpašsko-teplickými skalami. V mikroregionu působí Dobrovolný svazek měst a obcí Broumovsko. Do mikroregionu náleží 3 města a 11 obcí. Celková rozloha mikroregionu činí 25 937 ha. Žije zde 17 725 obyvatel, t.j. 68 obyvatel na km2( úbytek obyvatelstva mezi lety 1991 a 2001 činí 10,13%. Zpracování záměru předcházela v minulých letech mj. aktivita valné většiny subjektů, které jsou nyní členy MAS a kteří se především podílejí na její činnosti. Iniciativu ke spolupráci různých orgánů veřejné správy, podnikatelských subjektů a NNO zaměřené na rozvoj Broumovska vyvíjel téměř od počátku své existence Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Ten byl také zpracovatelem rozsáhlé mezioborové analýzy života na Broumovsku, na které spolupracovala řada místních odborníků, jednotlivců i institucí -v r. 1998(Integrovaný projekt rozvoje Broumovska, Broumov 1998). V r.2002 byl aktualizován Integrovaný projekt rozvoje Broumovska ve spolupráci s Krajskou agenturou regionálního rozvoje.Již zmíněná spolupráce s Krajskou agenturou reg.rozvoje pokračovala v letech 2002-2003 vzdělávacím cyklem, který byl zakončen seminářem dr.Aleny Reitschmiedové o využití metody Místní agendy 21 v činnosti samospráv a zapojování veřejnosti do plánování a řízení rozvoje území.. Bezprostředně na to navázalo zpracování rozvojové strategie mikroregionu - Program rozvoje Broumovska (PRB). Na něm po dobu 18 měsíců spolupracovali členové zastupitelstev obcí Broumovska, zástupci státní správy, zástupci podniků a podnikatelé, NNO a řada občanů.Návrhová část PRB byla s celkovou SWOT analýzou dne 16.11.2004 projednána všemi třinácti zastupitelstvy obcí a měst mikroregionu. Všechny zmíněné kroky tedy vyústily v počátcích roku 2005 ve snahu zúčastněných subjektů založit občanské sdružení, které by se mohlo, jako místní akční skupina, účastnit programů LEADER ČR a LEADER +. Registrace MAS proběhla 12.9.2005.Dne 6.12.2005 se konala ustavující schůze MAS, kde byl zvolen předseda a členové orgánů sdružení - rada-programový výbor, výběrová komise, monitorovací-kontrolní výbor. V r. 2007 podala MAS záměr do Programu LEADER ČR 2007 s názvem Plus pro naše Broumovsko. Dne 4.9.2007 obdržela MAS informaci, že její Záměr byl vybrán pro účast v Programu LEADER ČR. 5.10.2007 byla v Praze na MZe podepsána dohoda mezi MAS a MZe. V rámci tohoto programu došlo na Broumovsku k realizaci projektů za 5 471 668,. Kč, přičemž dotační podpora z Programu LEADER ČR 2007 činila 2 945 271,. Kč. Kromě realizace Programu LEADER získala MAS v roce 2007 dotaci od Královehradeckého kraje ve výši 150 000.- Kč. V r. 2008 získala MAS dotaci od KHK ve stejné výši, tedy 150 000.- Kč