Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení
Název místní akční skupiny
Okres Bruntál (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny Vytvoření pilotní integrované strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu Nízký Jeseník, jeho všestranný rozvoj a k implementaci této strategie do života regionu.
Právní forma občanské sdružení
27015203
Datum registrace 13.12.2005
Sídlo Masarykova 32, 793 05 Horní Benešov
Ulice a č. popisné/č. orientační Zámecké náměstí 4,
Obec/Pošta Bruntál
PSČ 792 01
Telefon
Fax
Mobil 775 295 599
E-mail masnj@email.cz
Vlastní www stránky www.mas-njesenik.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č.1 Moderní zemědělci
hl.opatření: I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
vedlejší: I.1.3.1; I.1.3.2

Fiche č.2 Odpočinek v klidu a pohodě
hl.opatření: III.1.3 Podpora cestovního ruchu

Fiche č.3 Zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí
hl.opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
vedlejší: III.2.1.2

Fiche č.4 Naše vzdělání, náš rozvoj venkova
hl.opatření: III.3.1. Vzdělávání a informace
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy


Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Nízký Jeseník
Datum schválení 11.12.2007
Rozvojová strategie www.mas-njesenik.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Jan Srnec, předseda výboru MAS
Telefon (mobil) 777 669 903
E-mail info@jk-slupenec.cz
Další kontaktní osoba Pavel Kolář, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Daniel Friedrich masnj@email.cz
DE Pavel Kolář masnj@email.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
partnerská smlouva: MAS Terchovská dolina podána žádost o dotaci OP LZZ 5.1. Mezinárodní spolupráce
Podrobné informace
1. Popis regionu Území MAS leží v severovýchodní části České republiky. Oblast působení MAS Nízký Jeseník je ohraničena územím dvou menších měst. Z jihu je to Moravský Beroun (3332 obyvatel) a ze severu Horní Benešov (2463 obyvatel). Mezi těmito městy je rozlehlá náhorní plošina a zčásti i masiv Nízkého Jeseníku, který je v západní části pokryt poměrně souvislým lesním porostem. Ve středu a ve východní části jsou velké lány orné půdy, které jsou dnes využívány pouze extenzivně. V tomto území jsou pouze velmi malé obce, položené relativně ve velkých vzdálenostech od sebe. Na západě navazuje oblast působení MAS Nízký Jeseník na podhorskou oblast Hrubého Jeseníku, na severu je součástí území MAS Nízký Jeseník přehrada Slezská Harta. Na severu sousedí s katastrem města Bruntál. V souvislosti s územím MAS Nízký Jeseník hovoříme o výskytu několika jedinečných fenoménů, které se podstatnou měrou podílí na tvorbě genia loci celé mikrooblasti. Mluvíme o kraji sopek, lesů, pahorkatin a vodních živlů. Mikroregion (část okresu Bruntál) patří mezi „Strukturálně postižené regiony“, jak je vymezuje usnesení vlády č. 722 ze dne 16. července 2003. 2.Partnerství MAS má svůj Výbor, který má sedm členů. Výběrová komise bude odpovědná za zhodnocení a výběr projektů. Monitorovací výbor je odpovědný za kontrolu realizovaných projektů a vyhodnocování realizace záměru. Revizní komise kontroluje hospodaření MAS NJ. 3) Strategie Oblasti strategických priorit: a) Tvorba pracovních příležitostí a rozvoj podnikání s důrazem na rozvoj CR Účel, cíle: Rozvoj podnikatelského prostředí podporujícího úroveň zaměstnanosti v mikroregionu. Zajištění rozvoje potenciálu nejvýznamnějšího ekonomického sektoru v mikroregionu. b) Obnova vybavení a rozvoj služeb na venkově Účel, cíle:Rozvoj podpůrných podmínek pro zajištění rozvoje hlavních sektorů mikroregionu. Vytvoření a zajištění kompetentního a udržitelného řízení rozvoje mikroregionu. c) Vzdělávání, informace, sociální služby a získávání dovedností Účel, cíle: Rozvoj lidských zdrojů, základního faktoru rozvoje každého území Rozvoj a doplnění sociálních a vzdělávacích služeb. 4.Fiche Fiche č.1 Moderní zemědělci hl.opatření: I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků vedlejší: I.1.3.1; I.1.3.2 Fiche č.2 Odpočinek v klidu a pohodě hl.opatření: III.1.3 Podpora cestovního ruchu Fiche č.3 Zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí hl.opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic vedlejší: III.2.1.2 Fiche č.4 Naše vzdělání, náš rozvoj venkova hl.opatření: III.3.1. Vzdělávání a informace 5.Vlastní projekty Zkušenosti s metodou Leader si MAS v roce 2007-8 mohla prohlubovat a rozvíjet na základě dotace MSK ve výši 480 tis. Kč a dotace z kraje Olomouckého na činnost MAS ve výši 2x36 tis. Kč – provoz MAS, tvorba partnerské sítě v území, tvorba SPL, propagace a informovanost. Tyto dotace výrazně napomohly „rozhýbat“ a personálně stabilizovat kancelář MAS – manažer MAS a projektový manažer. Získané dotace byly důležitým východiskem pro formulování Strategického plánu Leader na období 2007 – 2013“. V posledních 2 letech bylo členy MAS zrealizováno téměř 24 projektů. Pro spolufinancování projektů byly nejčastěji využívány následující dotační programy: - Program obnovy venkova - Phare CBC - Sapard - Státní fond rozvoje bydlení - Státní fond životního prostředí - Program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu V listopadu 2007 se stala MAS NJ partnerem občanského sdružení JOB centrum Moravia, pro které MAS NJ zpracovala projekt do PRV III.3.1. Vzdělávání a informace. Tento projekt je určen pro vzdělávání občanů v území, v němž působí MAS NJ. Podána je žádost o dotaco OP LZZ 5.1. Mezinárodní spolupráce 6. Finanční zabezpečení MAS získala podporu v rámci osy Leader ve výši 5,076.744,- , z toho na administraci 1,015.250,-. 7. Dosavadní výsledky - viz Výroční zpráva