Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Zubří země, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Účelem MAS - celkový rozvojový proces místního reginu, vzájemná spolupráce mezi místními podnikatele, NNO, orgány státní správy, orgány ochrany přírody, apod.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27686809
Datum registrace 10.5.2006
Sídlo Masarykovo náměstí 57
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo náměstí 57
Obec/Pošta Bystřice nad Pernštejnem
PSČ 59301
Telefon 566 590 321, 566 590 399
Fax
Mobil 731 575 342
E-mail zubri.zeme@centrum.cz
Vlastní www stránky www.zubrizeme.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1.1 Modernizace ubytovacích a sportovních zařízení
1.2. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
1.3 Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje
2.1 Rozvoj občanské vybavenosti
2.2 Rozvoj kulturního dědictví venkova
3.1 Péče o veřejná prostranství a zlepšení dopravní infrastruktury
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Schůze pléna č.5/07
Datum schválení 11.12.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Navazuje se spolupráce se slovenskou MAS Vranovské oblasti
Hlavní kontaktní osoba Bc. Josef Vojta, předseda správní rady MAS
Telefon (mobil) 566 590 321
E-mail josef.vojta@bystricenp.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jarmila Zemanová, ředitelka MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Region-Územní působení MAS Zubří země, o.p.s. je tvořeno 2 svazky obcí (Mikroregion Bystřicko a Novoměstsko) a katastrálními územími dvou obcí, a to Nedvědice a Věžná. Území MAS zcela volně navazuje na další území sousedních MAS s názvy: Most Vysočiny, o.p.s.,Boskovicko PLUS o.s., Sdružení pro rozvoj Poličska, o.s. 99% území MAS se nachází v kraji Vysočina, pouze městys Nedvědice se nachází od roku 2005 v kraji Jihomoravském. K překrývání území nedochází. Území MAS kopíruje území výše jmenovaných mikroregionů a obcí. K původnímu území MAS (obce mikroregionu Bystřicko) byly připojeny obce mikroregionu Novoměstsko a další 2 obce (rozšíření probíhalo v letech 2006-2007), a to z důvodu velice podobných charakteristik území a společného zájmu na rozvoji území. Vývoj území působnosti • původně do území působnosti MAS patřily obce mikroregionu Bystřicko (33 obcí) • 23.11.2006 - přistoupila do mikroregionu Bystřicko obec Blažkov • prosinec 2006 – přijati noví členové obec Věžná a městys Nedvědice • březen 2007 – přijat nový člen mikroregion Novoměstsko (29 obcí) • k 31.3.2007 patří do území působnosti MAS Zubí země 65 obcí. Mikroregiony Bystřicko a Novoměstsko se v březnu 2007 dohodly, že budou území regionu rozvíjet společně. Do té doby na území mikroregionu Novoměstsko působila MAS Mikroregionu Novoměstsko o.s. (byla zrušena). Partnerství- Impuls ke vzniku místní akční skupiny na území mikroregionu Bystřicko byl dán městem Bystřice nad Pernštejnem a mikroregionem Bystřicko, který zorganizoval v roce 2005 školení pro své členy o problematice Leader. Na základě zhodnocení rozvojových potřeb regionu a nároku na místní partnerství byly členy mikroregionu Bystřicko v roce 2005 vytipovány subjekty z řad privátního a neziskového sektoru, kteří byly vyzváni k účasti v MAS. Současně probíhala informační kampaň prostřednictvím webových stránek mikroregionu a regionálního tisku, která měla za cíl zvýšení informovanosti a zájmu veřejnosti o metodě Leader a MAS. Kvůli pomoci v procesu vzniku MAS a tvorby strategie byla v prosinci 2005 oslovena MAS IECC Moravské Budějovice jako možný vhodný partner, který přispěl svým know-how a zkušenostmi. MAS Zubří země byla po ročním úsilí založena 5.4.2006 za účelem společného postupu při dlouhodobém rozvoji území a za účelem zvýšení kvality života v obcích MAS realizací své rozvojové strategie.Své hlavní poslání se snaží naplňovat na základě principu partnerství metodou Leader. Přínosem MAS je kromě zmíněné koordinace rozvoje území bezesporu fungování přirozeného partnerství mezi členy MAS, vzájemné předávání důležitých informací,zvyšování absorpční kapacity regionu vzhledem k možnému čerpání prostředků z EU možností spolupráce pri realizaci společných projektů, informováním místních podnikatelů. Zakladatelé společnosti: • Mikroregion Bystřicko, se sídlem Masarykovo nám. 57, Bystřice n.P. • Město Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Masarykovo nám. 57, Bystřice n.P.. Společnost byla zapsána dne 10.5.2006 do rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Brně do oddílu O, vložky č. 297. Hlavními orgány MAS je správní rada, manažer MAS, dozorčí rada, plénum, programový výbor a výběrová komise. Působnosti jednotlivých orgánů popisují stanovy MAS. Přípravě SPL se intenzivně věnuje manažer MAS, správní rada a programový výbor. Popis jednotlivých činností programového výboru a výběrové komise: Programový výbor: -připravuje aktualizace strategie rozvoje regionu -schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje -navrhuje plénu záměry a schvaluje žádost MAS -schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů -schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise -potvrzuje projekty určené k realizaci -jmenuje členy výběrové komise místní akční skupiny Výběrová komise: -provádí výběr projektů podle výběrových kritérií -sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty -vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. Fiche - Na základě výsledků SWOT analýzy a s přihlédnutím ke specifikám území MAS zjištěným v rámci tvorby analytické části území byla navržena základní strategická linie strategického plánu MAS Zubří země. Strategická rozvojová vize MAS Zubří země (do r.2017) byla konkretizována plénem MAS následovně - území MAS Zubří země bude v horizontu 7 až 10 let: • Regionem vytvářející výborné zázemí pro trvalé bydlení v poklidném venkovském prostředí v přímé vazbě na atraktivní přírodní prostředí, zdravé životní prostředí, při kvalitní dostupnosti obchodu a služeb v nedalekých městských centrech. • Regionem respektující tradice a stavějící na zásadách trvale udržitelného rozvoje s maximální šetrností k životnímu prostředí. • Regionem, jehož ekonomika je založena na rozvoji malého a středního podnikání využívající vnitřní potenciál území. • Regionem, který díky atraktivnímu krajinnému rázu, zachovalému charakteru venkovských sídel a široké nabídce kulturně-historických památek, je vyhledávaným rekreačním územím a cílovou destinací pro turisty preferující tradiční i moderní formy cestovního ruchu.Na základe výše uvedené vize a s využitím poznatků ze SWOT analýzy a dalších analytických postupů směřovaných ke zjištění rozvojových potřeb území MAS byly plénem MAS po předchozí debatě v rámci širších pracovních skupin složených ze zástupců dotčených obcí MAS a ostatních členů MAS definovány prioritní osy, globální cíle a opatření(fiche). Prioritní osa č. 1: Rozvoj drobného podnikání a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Specifikace rozvojové vize prostřednictvím globálních cílů: a)Zajistit vznik nových pracovních míst a rozvoj stávajících podporou drobných forem podnikání při zachování různorodosti venkovské ekonomiky. b)Rozvoj rekreace, tradičních i moderních forem cestovního ruchu založených na potenciálu zdejšího přírodního prostředí a kulturně-historických památek. c)Zkvalitnit základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu. Prioritní osa c. 1, resp. definované globální cíle budou naplňovány prostřednictvím realizace následujících opatření (fichí): 1.1 Modernizace ubytovacích a sportovních zařízení 1.2. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 1.3 Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje Prioritní osa č.2: Vytváření podmínek pro život na venkově. Specifikace rozvojové vize prostřednictvím globálních cílů: a)Zvýšení kvality lidských zdrojů prostřednictvím tvorby nabídky dalšího vzdělávání a zvyšováním využitelnosti a aktivit místních vzdělávacích zařízení. b)Rozvoj místní kultury a tradic jako stmelujícího prvku venkovské komunity, posilování sounáležitosti a patriotismus u obyvatel obcí. c)Vybudování a obnova zařízení pro realizaci kulturních a volnočasových aktivit obyvatel. d)Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Prioritní osa č.2, resp. definované globální cíle budou naplňovány prostřednictvím realizace opatření (fiche): 2.1 Rozvoj občanské vybavenosti 2.2 Rozvoj kulturního dědictví venkova Prioritní osa č.3: Zlepšení vzhledu obcí a zkvalitnění infrastrukturních podmínek. Specifikace rozvojové vize prostrednictvím globálních cílu: Zvyšování atraktivity sídel pro bydlení zlepšováním vzhledu obcí a verejných prostranství. Zkvalitnit dopravní infrastrukturu predevším ve vazbe na zvyšování kvality života v obcích. Prioritní osa č.3, resp. definované globální cíle budou naplňovány prostřednictvím realizace opatření (fichí): 3.1 Péče o veřejná prostranství a zlepšení dopravní infrastruktury. Vlastní projekty MAS - MAS Zubří země získala v roce 2007 dotaci na provozní náklady a zpracování Strategického plánu z Fondu Vysočiny – grantový program Leader Vysočiny 2007 ve výši 120 000,- Kč. Členové MAS mají zkušenosti s realizací projektu financovaných z národních, ale i evropských zdrojů. Samotná MAS ani nikdo z členů dosud nemá zkušenosti s programy typu LEADER. V posledních 5-ti letech bylo členy MAS zrealizováno téměř 90 projektů, pro které byla získána dotace převyšující částku 150 mil. Kč. Pro spolufinancování projektů byly nejčastěji využívány následující dotační programy: • Program obnovy venkova MMR a kraje Vysočina • Fond Vysočiny a další programy podpory kraje Vysočina • SROP • Interreg IIIA ČR-Rakousko • Grantové programy Jihomoravského kraje • OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství • Státní fond rozvoje bydlení • Státní fond dopravní infrastruktury Finanční prostředky MAS - Cizí finanční zdroje představující především krátkodobé půjčky a výpomoci od obcí a krátko až střednědobé úvěry získané od komerčních bankovních ústavů. Vlastní finanční zdroje budou tvořeny členskými příspěvky (prozatím zakládajících členů,v dalších letech i dalších clenů) a do budoucna i finančními prostředky z vlastní činnosti(poradenství). Obce, neziskové organizace i podnikatelé sdružené v MAS mají dostatek zkušeností s přípravou a realizací rozvojových projektů, pro které následně získali dotace z evropských,národních nebo krajských dotačních programů. Financování realizace Strategického plánu se očekává prostřednictvím dotací, ať už v rámci jednotlivých prioritních os Programu rozvoje venkova České republiky, tak z dalších vhodných evropských, národních a krajských programů. Dosavadní výsledky - Vzhledem k rozvoji MAS na základě dobrovolnosti se v roce 2007 organizace získala pouze dotaci na provozní náklady a zpracování Strategického plánu z Fondu Vysočiny – grantový program Leader Vysočiny 2007. Koncem loňského roku byl podán SPL do PRV a na základě zpracování tohoto SPL se dále snaží rozvíjet manažerské aktivity a možnosti dotací na rozvoj MAS. Připravuje se žádost do OPLZZ z ESF v rámci opatření Mezinárodní spolupráce.