Informace o místní akční skupině a regionu

Region Pošembeří o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Kolín (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj Regionu Pošembeří
Právní forma obecně prospěšná společnost
27863492
Datum registrace 14.3.2007
Sídlo Hradešín, čp. 73, 282 01 p. Český Brod
Ulice a č. popisné/č. orientační Nám. Arnošta z Pardubic 56
Obec/Pošta Český Brod
PSČ 282 01
Telefon 314 000 024 - 025
Fax
Mobil 721 210 662
E-mail info@posemberi.cz
leader@posemberi.cz
Vlastní www stránky www.posemberi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
- Občanské vybavení a služby
- Obnova a rozvoj vesnic
- Kulturní dědictví venkova
- Vzdělávání
- Neproduktivní investice v lesích
- Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
- Cestovní ruch a venkovská turistika
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy


Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
obce, obyvatelstvo, NNO
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Plénum MAS Region Pošembeří
Datum schválení 10.07.2007
Rozvojová strategie www.posemberi.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano, máme zájem - podrobněji viz Spolupráce se zahraničnímu partnery
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Miloslav Oliva, ředitel o.p.s.
Telefon (mobil) 314 000 025
E-mail oliva@posemberi.cz
Další kontaktní osoba Bc. Jakub Nekolný, předseda správní rady o.p.s.
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Šoupalová ŠtěpánkaIng. manager PR +420732301123 soupalova@posemberi.cz
DE Udatný Jan dobrovolník 607626277 udatnyj@volny.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Příprava spolupráce s LAG Kulturerlebnis Fränkische Schweiz (Bavorsko, BRD) na úrovni: - vzájemná komunikace o projektu LEADER - formulace obsahu Smlouvy o spolupráci - exkurze zemědělců a ovocnářů v Bavorsku - místní produkty, možnosti zpracování ovoce
Podrobné informace
1. Region: MAS Region Pošembeří leží ve Středočeském kraji (NUTS II Střední Čechy).Jeho území je součástí širší pražské aglomerace a nachází se ve 4 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (Český Brod, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nymburk a Říčany) a na území 3 okresů (Kolín – 18 obcí, Nymburk – 5 obcí, Praha – východ – 14 obcí), jeho zájmové území je téměř identické s bývalým Českobrodským okresem. Přirozenými centry jsou města Český Brod a Úvaly, sídlo místní akční skupiny je v obci Hradešín (285 obyvatel). 2. Partnerství: MAS postupně vzikala od r. 2006 s tím, že nejdříve vznikly orgány o.p.s., Správní a Dozorčí rada, které prostřednictvím Statutu o.p.s. zřídily MAS jako své územní pracoviště. Nejvyšším orgánem MAS je jeho Plénum (čítá 45 subjektů - obce a města, podnikatelé a NNO, mj. schvaluje IRS, SPL a vybrané projekty). Dalšími orgány jsou Programový výbor (zodpovídá spolu s managerem MAS za přípravu SPL), Výběrová komise (hodnotí a vybírá projekty, Monitorovací výbor (kontruluje realizaci vybraných projektů)a odborné a zájmové Pracovní skupiny (6). 3. Rozvojová strategie: A/Rozvoj služeb a vybavenosti obcí, podpora rozvoje cestovního ruchu B/ Podpora vzdělávání, místní ekonomiky a zemědělství C/ Aktivní ochrana a tvorba prostředí pro život 3. Region Pošembeří, nabízející kvalitní podmínky pro život stávajících i nově příchozích obyvatel všech generací. Bude regionem přitažlivým pro mladé lidi, vytvářející dostatek kvalifikovaných pracovních příležitostí a nabízející služby občanské vybavenosti na úrovni odpovídající rozvinutým evropským regionům. Region Pošembeří, se zachovalou přírodou, kvalitním životním prostředím, rozvinutou podnikatelskou a zemědělskou činností, plně využívající vnitřního potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví a využívající blízké hlavní město pro svůj další rozvoj. Region Pošembeří, region vzbuzující pocit příjemného prostředí pro život i rekreaci. 4. Fiše: Cíle Fiší a priority budou dosahovány prostřednictvím realizace individuálních a konkrétních projektů, které bude MAS vybírat k podpoře na svém zájmovém území. MAS bude vybírat kvalitní projekty tak, aby byla ze strany nositele těchto projektů garantována správná realizace. 5. Vlastní projekty MAS: Plán cyklotras a cyklostezek Regionu Pošembeří „Česká hrouda“, které MAS finalizuje a připravuje zejména ve spolupráci s obcemi, jejichž katastrálního území se projekt přímo dotkne a rovněž s podnikateli, kteří vznikem dosud chybějícího systému budou moci připravit své individuální projekty do Cestovního ruchu. Tento projekt byl rovněž zařazen do aktualizace Generelu cyklotras a cyklostezek SK, který bude krajem dokončen začátkem roku 2008. Na první dokument úzce navazuje další strategický dokument nazvaný Plán rozvoje cestovního ruchu v Pošembeří. Celý dokument se skládá z celkem 10 vytipovaných individuálních projektů pro CR. Z toho 8 projektů se týká výhradně území naší MAS Region Pošembeří, 1 projekt „Kočárová liechtensteinská cesta“ je koncipovaný jako partnerský meziregionální projekt se sousední MAS Podlipansko. Celková hodnota projektu je cca 12 mil. Kč. Konečně nejrozsáhlejším je opět meziregionální projekt „Středočeská jezdecký stezka Sever – Východ – Jih“, který vzniknul z iniciativy naší MAS a podnikatelského subjektu a člena MAS Cihelna Klíma s.r.o. Do přípravy jeho realizace jsme zapojili dalších 6 MAS ze Středních Čech s tím, že management projektu bude v MAS Pošembeří. Hodnota tohoto projektu bude stanovena až na základě provedené vyhledávácí studie. 6. Finanční zabezpečení: - dotace z osy LEADER dosud nebyla přidělena - další finanční zdroje MAS získává z příspěvků členů MAS, z grantů Nadací a dotačních titulů vyhlašovaných Krajským úřadem Středočeského kraje včetně specifické dotace pro MAS (monitoringúzemí regionu MAS), konzultační a projektová činnost MAS, připravovaný Fond Pošembeří (fundraising). 7. Dosavadní výsledky: Další údaje o MAS viz Výroční zpráva Region Pošembeří o.p.s. 2007 zveřejněná a ke stažení na www.posemberi.cz