Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Říčansko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Praha-východ (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Podpora rozvoje regionu.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27599892
Datum registrace 23.8.2006
Sídlo Roklanská 805/5, 251 01 Říčany
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám. 6
Obec/Pošta Říčany
PSČ 25101
Telefon 323 602 525
Fax
Mobil 774 780 039
E-mail mas@ricansko.eu
kancelar@ricansko.eu
reditel@ricansko.eu
Vlastní www stránky www.mas.ricansko.eu
Fiše strategického plánu LEADER
1.Cestovní ruch
(hlavní opatření PRV III.1.3.)
2.Cestovní ruch – ubytování a sport(hlavní opatření PRV III.1.3.)
3.Integrovaný rozvoj obcí – celkový vzhled obcí a kvalita života
(hlavní opatření PRV III.2.1.1.)
4.Integrovaný rozvoj obcí – obnova a rozvoj veřejné infrastruktury
(hlavní opatření PRV III.2.1.2.)
5.Rozvoj a uchování kulturního dědictví(hlavní opatření PRV III.2.2.)
6.Vzdělávání
(hlavní opatření PRV III.3.1.)
7.Integrovaný rozvoj obcí – zakládání mikropodniků
(hlavní opatření PRV III.1.2.)
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

ženy na mateřské dovolené
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Plénum MAS Říčansko
Datum schválení 22. 10. 07
Rozvojová strategie www.mas.ricansko.eu
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Vladimír Haš, ředitel
Telefon (mobil) 774 097 757
E-mail manager@ricansko.eu
Další kontaktní osoba Mgr. Ludmila Třeštíková, koordinátorka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Daniel Kvasnička zakladatel +420 774 780 037 daniel.kvasnicka@cb.cz
DE
EN Ing. Helena Lacinová členka správní rady +420 602 178 507 helena.lacinova@thermofisher.com
Spolupráce se zahraničními partnery
Máme obecný zájem o spolupráci se zahraničním partnerem ve kterékoliv oblasti (prioritě), která je popsána v našem strategickém plánu.
Podrobné informace
Oblast regionu MAS Říčansko leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, z většiny na území bývalého okresu Praha-východ. Zasahuje do správního obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov a působí ve správním obvodu Říčan a Benešov jako obcí s rozšířenou působností. MAS Říčansko vzniklo původně jako občanské sdružení, které deklarovalo už v úvodním projektu, že v průběhu tvorby SPL vznikne obecně prospěšná společnost MAS Říčansko, která SPL po jeho vyhotovení bude realizovat a občanské sdružení MAS Servis Říčansko bude vykonávat servisní službu pro realizaci SPL. SPL byl realizován na základě dotace, která byla dána rozhodnutím o finanční pomoci v rámci Operačního programu Rozvoj venkova multifunkční zemědělství(OPZemědělství) Tak začalo sdružení pracovat na vytvoření integrované rozvojové strategie území Říčanska v d.s.o. Ladův kraj a okolí. Během vytváření strategie byli oslovováni místní aktéři, se kterými byla navazována postupně další partnerství. V současné době slučuje MAS Říčansko 27 těchto partnerů z řad neziskových organizací, obcí i podnikatelů či soukromně hospodařících rolníků. Aktéři jsou zformováni do jednotlivých výborů a komisí tvořící MAS. Nejvyšším orgánem, schvalujícím strategii, je plénum MAS Říčansko, které je složeno z 27 členů (partnerů). Dalším orgánem, který se podílí na navrhování dalších záměrů pro MAS, schvalování výzev a přípravy pro aktualizaci strategie, je Programový výbor, složený ze zástupců členů (partnerů) MAS. Dále byla vybrána a schválena Výběrová komise, jejímž největším úkolem je výběr projektů na základě příjmu žádostí do jednotlivých výzev. Výkonný monitorovací výbor je posledním orgánem, tvořeným ze zástupců členů, který dohlíží nad správnou administrací a realizací projektů místní strategie. V souvislosti s vypracováním rozvojové strategie byly stanoveny na základě komunitního rozhodování a práce s místními aktéry 4 prioritní oblasti. Jedná se o oblast „Aby lidé byli lidmi“. Ta je zaměřena na integrovaný rozvoj území, modernizaci, výstavbu či rekonstrukci sociální, vzdělávací a veřejné infrastruktury. Rovněž na rozvoj a provoz aktivit v oblasti sociálních služeb, volného času a sportovních aktivit. V této prioritě je rovněž pozornost věnována vzdělávání a místní zaměstnanosti. Druhou prioritní oblastí je „Aby lidé mohli dýchat“. Tato priorita se vyznačuje oblastí životního prostředí a dopravní infrastruktury. Třetí prioritní oblastí je „Aby lidé mohli myslet“. Tato priorita je charakteristická v našem území na návrat k tradicím, historické, přírodní a kulturní dědictví. Dále se jedná o infrastrukturu cestovního ruchu a kulturní vyžití. Čtvrtou prioritní oblastí je „Aby lidé měli co jíst“. Tato priorita je zaměřena na zlepšení informovanosti zemědělců, výchovu následníků v zemědělství, vytvoření podmínek pro místní odbyt zemědělských produktů a vytvoření podmínek pro rozvoj mimoprodukční funkce zemědělství. Strategický plán Leader byl již od svého počátku pojat spíše jako Integrovaná strategie území, jelikož zde byla absence podobného dokumentu. „Aby lidé byli lidmi“ Zázemí pro veřejné služby Je třeba podporovat zázemí pro výstavbu, modernizaci či rekonstrukci sociální, vzdělávací či veřejné infrastruktury. Zejména mateřské školky, základní školy a další zařízení pro celoživotní vzdělávání. V oblasti sociálních služeb se zaměřit na domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, nízkoprahová centra pro mládež, poradenské služby, apod. V oblasti volného času podporovat kulturní a sportovní zařízení, rodičovská centra. Rozvoj veřejných služeb V regionu je relativně funkční síť zdravotnických a sociálních služeb. V návaznosti na veřejný průzkum je třeba se věnovat zvýšení dostupnosti a informovanosti o sociálních službách, zabezpečit efektivní a kvalitně zacílené aktivity pro specifickou cílovou skupinu. Při průzkumu vyplynula potřeba realizovat služby v oblasti protidrogové prevence, pečovatelské a asistenční služby či sociální poradenství. Volnočasové a sportovní aktivity patří mezi nezbytné části našeho života a to nejen pro mládež, ale také pro seniory a rodiče. Když tito lidé musí cestovat mimo region, aby uspokojili své zájmy, obce tak ztratí nejen zdroj financí, ale snižuje se také kvalita bydlení. Dvě třetiny respondentů si myslí, že je třeba volnočasové a sportovní aktivity rozvíjet. Proto si klademe za cíl napomoci subjektům zvyšovat počet aktivit, podporovat aktivity pro rodiče s dětmi (mateřská a rodičovská centra). Slabá stránka je definovaná i v nedostatečné informovanosti, tedy pomoci i osvětě. Vzdělávání a místní zaměstnanost - v našem regionu je nedostačující kapacita škol všech druhů, především předškolních zařízení. Podle údajů rozvojových plánů obcí je očekáván další příliv obyvatel. Ve Strategickém plánu regionu je počítáno s podporou zkvalitnění a vybavením škol. Dále je pamatováno na pedagogicko- psychologické poradny při školách. Jistá podpora je zacílena na školení a další vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí či zahraniční vzdělávací výměny mládeže. „Aby lidé mohli dýchat“ Životní prostředí Cílem Strategie bude v příštích letech ochraňovat přírodně hodnotná území a lokality, péči o venkovskou krajinu. Působit na obyvatele v oblasti enviromentálního vzdělávání a osvěty (mapování přírodně zajímavých lokalit a jejich ochrana, budování, ochrana a obnova původních krajinotvorných prvků, příprava a realizace akcí zapojujících veřejnost do obnovy a péče o přírodní dědictví regionu. Další cíl pojímá šetrné nakládání a hospodaření s odpady, využívání alternativních zdrojů energie (aktivity směřující k zavádění moderních metod odpadového hospodářství, stavební či technické úpravy vedoucí k úspoře energie zateplení budov, výměna oken regulace topných systémů, aktivity vedoucí k využívání alternativních zdrojů energie). Velkou pozornost je třeba věnovat infrastruktuře v oblasti životního prostředí )rekonstrukce a výstavby ČOV, kanalizační sítě, vodovod, apod.). Dopravní infrastruktura Ve Strategickém plánu rozvoje území MAS Říčansko byly v oblasti dopravní infrastruktury stanoveny tři cíle. Prvním z nich je zkvalitnění technického stavu, propustnosti, obslužnosti a bezpečnosti silnic III. a IV. třídy - rekonstrukce, údržba komunikací, vybavení pro údržbu. Druhým cílem je snížení nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo a zvýšení bezpečnosti. Např. protihlukové stěny, zpomalovací pruhy, cyklo pruhy, úprava nebezpečných míst. Ve třetím cíli se jedná o rekonstrukci, modernizaci a vybudování nových přestupních terminálů integrovaní veřejné dopravy, zřizování a rozšiřování odstavných ploch u železničních zastávek a významných autobusových terminálů. Úsilí je třeba též vyvinout u zvýšení počtu spojů veřejné dopravy propojující sídla regionu MAS Říčansko. „Aby lidé mohli myslet“ Informovanost, poradenství a servisní podpora obcím a občanům Strategie si klade za cíl podporovat projektové poradenství, vzdělávání pro obce či neziskové organizace, chce podporovat spolupráci mezi obcemi na úrovni meziregionální či mezinárodní. Poradenství je zajištěno pracovníky MAS Říčansko a spoluprací s Úřadem Regionální rady Střední Čechy v rámci Regionálního operačního programu. Informovanost o regionu a příležitostech obcím a občanům má Strategie za cíl předávat prostřednictvím zpravodajů, tj. podporovat místní zpravodaje a jiné formy tiskovin v oblasti kultury, sportu, volného času, dění v regionu, apod. Návrat k tradicím Důležitá je v dalších letech podpora oživování a zavádění nových tradic v obcích. Rovněž zviditelnění místních význačných rodáků a osobností, které ovlivnily obsluhovaný region MAS Říčansko. Podporovat např. literární či výtvarné soutěže, oživení knih Josefa Lady v divadelních představeních, apod. Historické, přírodní a kulturní dědictví Cílem je také podporovat ochranu a rekonstrukci přírodních a kulturních památek, otevřít světské i církevní památky pro veřejnost ( pořádání koncertů, přednášek, divadelních představení). Rovněž podporovat vydávání pamětí rodáků či kronik. Infrastruktura cestovního ruchu Poptávka cestovního ruchu v regionu je obvykle charakterizována krátkou pobytovou dobou návštěvníka, cílem je tedy mimo jiné prodloužit pobytovou dobu návštěvníků. Strategie plánuje podporovat výstavbu nových cyklostezek, hipppostezek a naučných stezek, včetně vybavení těch stávajících. Podpora rozvoje kulturního vyžití na venkově Cílem je rozvíjet kulturní život v obci, podporovat začínající umělce. Rovněž rozšiřovat a vybavit místní divadelní a kulturní spolky. Pozornost je třeba věnovat také rozšíření internetu do knihoven (objednání knih e-mailem, prohlížení vypůjčených knih, apod.) „Aby lidé měli co jíst“ Informovanost zemědělců V zemědělství působí nástupnické organizace bývalých JZD a státních statcích, které hospodaří na většině zemědělské půdy. Jen část zemědělské půdy obhospodařují samostatně hospodařící rolníci. Mezi oběma typy hospodářských subjektů jsou většinou velké rozdíly, které determinují možnosti výroby, odbytu, produktivity práce, zaměstnanosti, udržitelnosti a rozvoje.Pro obě skupiny je společná jedna problematika- orientace v informacích a jejich využitelnost (např. informace sloužící k poznání a rozvoji trhu s různými komoditami, využití moderních marketingových metod a postupů, apod.). Cílem Strategie MAS Říčansko je vytvořit informační středisko pro zemědělce na úrovni regionu pro cílenější informovanost malých a středních rolníků a samostatně hospodařících zemědělců. Dalším cílem je vytvořit platformu pro lepší diskusi a účinnou kontrolu zachování konkurenceschopnosti malých a středních rolníků vůči velkým výrobcům. Následníci v zemědělství Zde se jedná zejména a rodinné farmy a samostatně hospodařící rolníky. Ne ve všech rodinných farmách je jasné, kdo bude následníkem a zda splní všechny předpoklady nástupnictví. Zejména v oblasti vzdělání povinného pro registraci na živnostenském úřadě. Proto Strategie MAS Říčansko plánuje vytvořit program pro vyškolení nových nástupců, kvantitativně odpovídající požadavkům pro registraci na ŽÚ, pro zajištění kontinuity hospodaření. Podmínky pro místní odbyt zemědělských produktů a služeb Na trhu je zapotřebí hledat nové odbytové možnosti pro zemědělskou produkci. Tím rozšiřovat počet možných zákazníků a zájemců o vše, co zemědělské podniky mohou v daných podmínkách (hygienických, zoohygienických, apod.) nabídnout.Strategie si klade za cíl zajistit větší propagaci výrobků místních výrobců pro obyvatele regionu. Rovněž sjednotit úroveň prodeje výrobků „ze dvora“. Dále uspořádat tradiční zemědělské slavnosti (např. dožínky), na kterých by zemědělci mohli nabízet svoje služby a prezentovat vlastní výrobky. Podmínky pro rozvoj zemědělství V regionu MAS Říčanska dosud není rozvinuta venkovská turistika, není využit potenciál zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Zemědělství dnes již neslouží pouze výrobě potravin, ale přebírá na sebe i důležité společenské a ekologické funkce. Zemědělská činnost je nedílnou, ne-li esenciální složkou venkovského prostoru, který si zaslouží péči a podporu. Strategie plánuje podporovat vznik ekofarmy a rozvoj agroturistiky v rámci regionu MAS Říčansko. Strategické cíle a priority budou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie, Regionálního operačního programu a prostřednictvím iniciativy LEADER a Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a dalších vhodných programů podpory z tuzemských i evropských zdrojů. Na kulturní a propagační akce budou používány též prostředky soukromých sponzorů. Finanční prostředky se nyní získávají i s členských příspěvků a sponzorských darů a snaha je i o získání zdrojů z rozpočtů obcí nebo nadací.