Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Šternbersko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Olomouc (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Naplňování principu Leader
Právní forma obecně prospěšná společnost
26879794
Datum registrace 19.1.2006
Sídlo Obecní úřad Bohuňovice, Ul. 6. května 109, 783 14
Ulice a č. popisné/č. orientační Ul. 6. května 109
Obec/Pošta Bohuňovice
PSČ 78314
Telefon
Fax
Mobil 777 327 325
E-mail muller@bmasistent.com
Vlastní www stránky mas-sternbersko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Modernizace zemědělských podniků
2. Podpora podnikání na venkově, pracovní příležitosti
3. Podmínky růstu a kvalita života na venkově
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Haná pod Jedovou
Datum schválení 17.07.2007
Rozvojová strategie http://www.hanapodjedovou.cz/strategie.html
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba ing. Aleš Calábek, předseda správní rady
Telefon (mobil) 774 579 973
E-mail calabek@ghcregio.eu
Další kontaktní osoba Ing. Zbyněk Müller, člen správní rady
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Zbyněk Müller Člen správní rady 777 327 325 muller@bmasistent.com
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1. MAS Haná pod Jedovou sdružuje 12 obcí s více než 11-ti tisíci obyvateli. Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou Bohuňovice, Bělkovice – Lašťany a Dolany. Naopak nejmenší je Domašov u Šternberka a Lužice.Dopravní napojení, dostupnost obcí Regionu Haná pod Jedovou je vesměs na velmi dobré úrovni. Regionem přímo prochází důležitá regionální komunikace – silnice první třídy I/46 Olomouc – Šternberk. Jedná se o významný tah směrem na Jesenicko a dále Polsko, jedná se o třetí nejfrekventovanější komunikaci vedoucí z krajského města Olomouc (po směrech na Brno a Ostravu).Pro mikroregion je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie drobných nebo malých, případně středních. Pracovní příležitosti se místním lidem nabízí zejména ve spádových městech Olomouc a Šternberk. Pro region je typické zastoupení zejména zemědělské prvovýroby a drobný řemeslné výroby.Mikroregion z pohledu cestovního ruchu patří spíše mezi na první pohled nenápadné oblasti. Přesto má svým návštěvníkům co nabídnout. Je zde celá řada kulturních památek (viz. následující tabulka), přírodních zajímavostí, které jsou doplněny například rozšiřující se sítí cyklostezek. 2. MAS Haná pod Jedovou byla založena v roce 2006, právní formou je obecně prospěšná společnost. Členové i partneři MAS se aktivně účastní při tvorbě SPL v orgánech MAS. Očekávaným výsledkem úspěšné spolupráce je naplnění zvolených cílů a indikátorů a posílení partnerství subjektů veřejného i soukromého sektoru. Nejvyšším orgánem MAS je Valná hromada, statutárním orgánem je Správní rada, výkonným orgánem je Sekretariát MAS a kontrolním orgánem je Dozorčí rada. MAS řídí ředitel, dalšími orgány jsou programový výbor (koordinace přípravy strategie, zpracování a schválení výběrových kritérií, schválení výběru projektů atd.), výběrová komise (třídění, hodnocení a výběr projektů atd.), a monitorovací výbor (monitorování realizovaných projektů atd.). 3. Region MAS Haná pod Jedovou: - může a chce být místem stabilních a kvalitních životních podmínek pro vlastní obyvatele – příležitostí pro zaměstnání a drobné podnikání s využitím místních přírodních a kulturních zdrojů, volnočasové aktivity, sociální a zdravotní služby, sport i kulturu - může a chce být místem nového trvalého bydlení (trend vystěhovávání střední třídy z velkých měst do sousedních obcí s možností dojíždění, avšak s fungujícími místními službami) - může a chce být místem krátkodobé rekreace pro obyvatele Olomouce i pro vzdálenější návštěvníky Olomoucka. Vize MAS Hané pod Jedovou bude řešena prostřednictvím tří fichí. 4. Fiche: č.1. Modernizace zemědělských podniků č.2. Podpora podnikání na venkově, pracovní příležitosti č.3. Podmínky růstu a kvalita života na venkově 5.-7. Region Haná pod Jedovou má dobré zkušenosti s využíváním regionálních, národních i evropských programů a politik regionálního rozvoje. Jak ve využití regionálních a národních, tak i v případě realizace evropských podpůrných politik, zejména programů PHARE, SAPARD a nové OP, je situace v regionu příznivá – Region Haná pod Jedovou je aktivní ve využívání prostředků z národních, předstrukturálních i strukturálních fondů EU. Přehled realizovaných projektů – výběr z projektů, zaměření na dotační programy: ZD Bohuňovice, s.r.o. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření: 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům Projekt: Pořízení kejdovače Projekt: Jímka 5000 m3 pro skladování kejdy Náklady projektů přesáhly 7,3 mil. Kč, Roky realizace 2004 a 2005. Obec Bohuňovice Program Ministerstvo zdravotnictví Projekt: Zdravotně rehabilitační centrum mikroregionu Rozpočet projektu 31,3 mil. Kč. Cílená rekonstrukce objektu v centru obce na volnočasové celoroční zařízení – „Centrum zdraví“, malý aquapark s ubytovnou. Obec Bohuňovice Program Olomoucký kraj, Ministerstvo financí Projekt: Doplnění Centra zdraví, Interiéry centra zdraví Rozpočet projektu 1,5 + 6,7 mil. Kč. Doplnění centra zdraví o atrakce, o turniket a terasu pro letní slunění. Obec Bohuňovice Program Státní fond rozvoje bydlení Projekt: Malometrážní byty Rozpočet projektu 0,62 mil. Kč. Rekonstrukce části hospodářské budovy na 2 malometrážní byty. Obec Bohuňovice Program Operační program Infrastruktura, SFŽP Projekt: Skupinový vodovod Rozpočet projektu 50,4 mil. Kč. Rozvod vodovodu po celé obci, vybodování úpravny a čerpací stanice z vlastního vrtu. Obec Dolany Program Ministerstvo pro místní rozvoj, programy podpory bydlení Projekt: DPS Véska Rozpočet projektu 20 mil. Kč, realizováno v letech 1999 až 2001. Vybudování 23 nájemních bytů pro seniory s příslušenstvím. Obec Dolany Program Ministerstvo financí Projekt: Přístavba a rekonstrukce základní školy Rozpočet projektu 22 mil. Kč, realizováno v letech 2001 až 2003. Obec Bělkovice Program Ministerstvo pro místní rozvoj, programy podpory bydlení Projekt: Technická infrastruktura pro nové rodinné domy Rozpočet projektu 8 mil. Kč, realizováno v letech 1999 až 2003 Obec Bělkovice Program Olomoucký kraj Projekt: Výstavba kanalizace Rozpočet projektu 18,2 mil. Kč, realizováno v letech 2005 – 2006 Obec Bělkovice Program Státní fond životního prostředí Projekt: Plynofikace obce Rozpočet projektu 16 mil. Kč, realizováno v letech 2000 až 2001 Obec Bělkovice Projekt: Rekonstrukce Sokolovny Ve spolupráci s TJ Sokol, když Sokolovna je v jejich majetku, rozpočet 975 tis. Kč, rok 2003 Obec Tovéř Program Ministerstvo pro místní rozvoj, programy podpory bydlení Projekt: Obecní byty, výstavba 16-ti bytových jednotek Rozpočet projektu 17 mil. Kč, realizováno v letech 2001 až 2003 Obec Lužice Program Státní fond životního prostředí Projekt: Plošná plynofikace obce Rozpočet projektu 2,9 mil. Kč, realizováno v letech 2000 až 2001 Obec Hlušovice Program PHARE 2003, II. část Projekt: Podnikatelský areál Hlušovice – oprava místní komunikace Projekt obce Hlušovice je do jisté míry specifický a jedinečný. Jedná o vstřícný krok obce k současným místní malým a středním podnikatelům, kteří mají zájem rozšířit své aktivity a dále expandovat ve stávajícím podnikatelském areálu. Rekonstruované místní komunikace zlepší přístup a podmínky brownfields – starého střediska zemědělské výroby, které získává nové majitele starých objektů. Tyto jsou postupně rekonstruovány a přizpůsobovány novým výrobám. Efektem je, že projekt poskytne podnikatelům v areálu lepší podmínky pro podnikání a přitáhne další nové zájemce o podnikání v Hlušovicích. To zvýší zaměstnanost přímo v obci. Rozpočet této akce je cca 11 mil. Kč, realizováno 2005 – 2006. Obec Hlušovice Program Operační program Olomouckého kraje Projekt: Hřiště – přístřešek a hygienické zázemí Rozpočet projektu byl cca 230 tis. Kč, realizováno v roce 2003