Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Šumperský venkov
Název místní akční skupiny
Okres Šumperk (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny iniciovat vznik rozvojové strategie regionu na základě konsensu co nejširšího spektra místních partnerů,rozvíjet diskuzi v regionu, a to prostřednictvím zapojení všech složek obyvatel působících na daném území, komunikovat s představiteli veřejné správy
Právní forma občanské sdružení
27025675
Datum registrace 27.3.2006
Sídlo Nový Malín 240
Ulice a č. popisné/č. orientační Nový Malín č. p. 240
Obec/Pošta Nový Malín
PSČ 788 03
Telefon 583 241 155
Fax 583 241 477
Mobil 732 969 308, 603 833 879
E-mail starosta@novymalin.cz
Vlastní www stránky www.sumperskyvenkov.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Podpora podnikání
2. Infrastruktura
3. Pomáhejme slabším
4. Vítejte u nás
5. Doklady minulosti
6. Víme jak na to
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení 5.12.2007
Rozvojová strategie www.sumperskyvenkov.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Slovensko, Rakousko
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Lenka Závacká, manažer, právník
Telefon (mobil) 732 969 308
E-mail lenka.zavacka@email.cz
Další kontaktní osoba Ing. Radim Sršeň, asistent manažera, ekonomický poradce
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Radim Sršeň 603 578 141 radimbz@seznam.cz
DE Mgr. Lenka Závacká 732 969 308 lenka.zavacka@email.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Slovensko (MAS Žiar), Rakousko (MAS Eferding), v jednání je uzavření partnerské smlouvy s francouzskou MAS
Podrobné informace
MAS Šumperský venkov se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk. Území vymezuje katastrální území 9 obcí : Bludov, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Libina, Nový Malín, Oskava a Sobotín. Tyto obce jsou v těsném sousedství okresního města Šumperk a obklopují ho z jihozápadní až východní strany. Severní část MAS zasahuje do jižní části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zvedají se zde hřebeny Jeseníků (např. Kamenný vrch - 952 m n. m.). Nejníže je položena obec Libina, která má střední nadmořskou výšku 290 m n.m. a nejnižší místo je v 269 m n. m. Území MAS zabírá 16 % z celkové rozlohy okresu, tj. 215,7 km2, rozprostírá se od Šumperské kotliny, zasahuje do kopců Hraběšické hornatiny, sahá až k podhůří Nízkého Jeseníku a končí v Úsovské vrchovině. Zasahuje do CHKO Jeseníky a Přírodního parku Sovinecko, průměrná roční teplota činí 7,3 °C a průměrné roční srážky mají hodnotu 707mm. Vodu odvádí četné potoky vlévající se do řeky Desné, která je přítokem řeky Moravy. Řeka Morava tvoří hranici katastru obce Bludov. Dalším významnějším tokem je říčka Oskava. Obce MAS Šumperský venkov se nachází v malebném podhůří Jeseníků. Krásná příroda s množstvím lesů nabízí zajímavou rekreační lokalitu. Kvalitní přírodní prostředí je protkáno množstvím turistických tras a cyklostezek. Tyto cesty vedou k mnoha historickým a přírodním krásám tohoto kraje. První písemné zmínky o osídlení oblasti sahají do 13. století. Většina obcí našla své písemné doklady o založení právě v této době. Zajímavou historii a mnoho dochovaných historických památek mají všechny obce např. zbytky hradu Rabštejn a Bludovského hradu. Z pozdější doby je Bludovský zámek a panství, které k němu patřilo, zámek Třemešek nebo Sobotín. Každá obec má kostel a mnoho dalších historických a kulturních památek. V obci Bludov jsou Státní léčebné lázně Bludov s teplými prameny. Tento region má bohatou historii a mnoho dochovaných historických památek, ke kterým se řadí i panství jež provazuje mnoho obcí např. Žerotínů, Tunklů, Kleinů a dalších. Území se nachází nad severním výběžkem hornomoravského úvalu, vrchovina přechází v podhůří Jeseníků. Historicky to byl kraj, kde bylo rozvinuto zemědělství a lesnictví. Jsou dochovány pozůstatky těžba mědi a stříbra v obci Nový Malín nebo rýžování zlata na řece Oskavě. V obci Sobotín již v roce 1496 stál železný hamr, ruda se těžila v okolních kopcích. Sobotínské železárny zanikly v roce 1920. Celý Šumperský okres je definován jako „Hospodářsky slabý region“ usnesením vlády č. 722/2003. Obce na území MAS Šumperský venkov mají bohatou tradici spolupráce na úrovni obecních projektů, sportovních a kulturních akcí. Tyto venkovské obce řeší stejné problémy v obecní vybavenosti (voda, plyn, kanalizace, ČOV). Společným jmenovatelem, který řešení vybavenosti provází je protáhlost sídelních útvarů a více sídelních jednotek v obcích, které prodražuje jednotlivé akce a klade vyšší nároky na jejich správu. Relativně stabilní je síť zařízení sloužících k ekologicky šetrnému nakládání s komunálními odpady. Krajina je mimořádně cenná vzhledem k neopakovatelným přírodním krásám a dochovaným památkám. Členitá krajina zahrnuje rozsáhlá území lesů s kvalitní a přitažlivou krajinou. MAS Šumperský venkov je situován do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod, na okraj dvou významných zdrojů, tj. CHOPAV, Kvartér řeky Moravy a Jeseníky. Z celkové rozlohy území pokrývají 50% lesy. Vyvěrají zde teplé prameny, které využívají Státní léčebné lázně Bludov. Příroda není zatížena průmyslovými nebo jinými většími znečišťovateli. Exhalace produkují jen lokální topeniště zejména tam, kde není plynofikace. Území se profiluje jako příměstská rekreační oblast okresního města Šumperka. Zejména z toho důvodu, že nenabízí dostatečné množství ubytovacích kapacit různé kategorie, které by mohlo nabídnout turistům ze vzdálenějších míst. Tato rekreační a turistická oblast nabízí široké množství aktivity v průběhu celého roku. Inspirací pro turistické výlety je množství značených stezek, které prochází velkou plochou lesů. Tyto lesy jsou houbařským rájem a domovem velkého množství lesní zvěře. Na území je obora, která chová dančí a mufloní zvěř. Množství potoků a vodních ploch ocení rybáři i milovníci koupání a vodních sportů. Pohled z ptačí perspektivy je možno uskutečnit při využití služeb sportovního letiště. Pro vyznavače zimních sportů nabízí několik sjezdařských areálů. Jsou zde dobré sněhové podmínky i mnoho upravených běžeckých tras. Území protíná i několik cyklostezek. Zátěží z minulosti zůstávají terénní úpravy, které snížily odolnost krajiny vůči plošné erozi, které se projevují při nevhodném způsobu hospodaření. Mnoho zemědělských subjektů má zkušenost s ekologickým hospodařením. V nedalekém Šumperku sídlí Svaz ekologických zemědělců, PRO-BIO, který je koordinátorem zpracování a prodeje suroviny v kvalitě BIO. Hlavní cíl (vize): Harmonický rozvoj hrdého venkovského prostoru Dílčí cíle: 1.Sebevědomá, hrdá populace s jasnou identitou, která zná a chrání své kořeny a čerpá z nich nejen sílu, ale i inspiraci. 2.Peníze obíhají mnohem víc než dosud uvnitř regionu, dají se tam vydělat i utratit. 3.Každý má prostor i určitou veřejnou podporu (povzbuzení, podnícení, podmínky) rozvinout svou podnikavost, solidaritu i schopnost svépomoci (vzájemné pomoci) ať už jako jednotlivec nebo v nějakém spolku. 4.Region je podstatně soběstačnější v celkové energetické bilanci. 5.Přímo v regionu se víc zhodnocují (zpracovávají) místní zdroje, suroviny a produkty, hlavně dřevo a potraviny. 6.Region je atraktivní pro návštěvníky, hlavně pro „měkkou“ turistiku bez poškozování životního prostředí, pro poznávací a delší pobyty, školy v přírodě apod. 7.Místní obyvatelé mají co možná příjemný a pohodlný život – i v osadách (místních částech obcí) je vybudovaná a udržovaná základní potřebná infrastruktura (dopravní, vodohospodářská, zeleň, komunikace,…) a ve větších sídlech je veškerá dlouhodobě udržitelná občanská vybavenost a kvalitní služby, včetně zdravotnických. 8.Lidé mají „po ruce“ všechny potřebné a užitečné informace a vědomosti (i třeba technologie) v přístupné a užitečné formě, mají se koho zeptat buď přímo v regionu, nebo zprostředkovaně na vysokých školách v , Olomouci, Brně, Pardubicích i jinde.