Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Uherské Hradiště (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Celkový rozvoj regionu vedoucí ke zlepšení služeb pro obyvatele i návštěvníky a podmínek pro činnost obyvatel, zaměstnanců a podnikatelů.
Právní forma zapsaný spolek
27057607
Datum registrace 26.2.2007
Sídlo Košíky 172, PSČ 687 03
Ulice a č. popisné/č. orientační Košíky
Obec/Pošta Traplice
PSČ 687 04
Telefon +420 774 179 009
Fax
Mobil +420 604 366 154
E-mail manager@masschp.cz
Vlastní www stránky masschp.cz
Fiše strategického plánu LEADER
A. Zvyšování atraktivity obcí zlepšováním vzhledu obcí a rozšiřování zázemí po rozvoj kulturního a sportovního života v obcích
B. Zvyšování konkurenceschopnosti podniků zlepšováním technického a technologického vybavení
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
obyvatelé, návštěvníci, podnikatelé, zaměstnanci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil programový výbor
Datum schválení 18.07.2008
Rozvojová strategie http://masschp.cz/
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Jaroslav Šlechta, předseda MAS
Telefon (mobil) +420 774 179 009
E-mail mas.schp@volny.cz
Další kontaktní osoba Hana Ryšková, manažer
Telefon (mobil) +420 604 366 154
E-mail manager@masschp.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
není
Podrobné informace
1) Region: Území MAS je rozmanité - na jedné straně je tvořeno rovinou a nížinou podél řeky Moravy a na druhé straně horským pásmem Chřiby. Je situováno na území okresů Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště. V popisovaném území se nachází 12 maloplošných zvláště chráněných území (4 přírodní rezervace a 8 přírodních památek) a 2 přírodní parky. Region je charakteristický bohatým kulturním a společenským životem i množstvím památek. V regionu jsou také předpoklady pro rozšiřování podmínek pro volnočasové vyžití ve sportovních areálech, při pěší turistice a cykloturistice. 2) Partnerství: MAS tvoří zástupci neziskového sektoru, podnikatelů a obcí, kteří reprezentují zájmy širokého spektra dalších partnerů. Občanské sdružení bylo založeno 26.2.2007. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada složená ze všech členů sdružení, která schvaluje komplexní strategii rozvoje území. Statutárními zástupci jsou předseda a místopředseda. Strategii rozvoje území zpracovává programový výbor, hodnocení a výběr projektů dle kritérií a bodových hodnot provádí výběrová komise. 3) Rozvojová strategie: Chceme být místem s trvale podporovanou udržitelností a klademe důraz na uchování a rozvíjení udržitelnosti života na venkově a zlepšování jeho kvality, taktéž chceme zvýšit atraktivitu životního prostředí i služeb pro místní obyvatelé, návštěvníky i turisty. Chceme být místem, kde se neustále zvyšuje kvalita životního prostředí a kde se klade velký důraz na biodiverzitu krajiny, místem, kde se zlepšuje a podporuje zemědělství, s cílem podpořit drobné zemědělce i podniky a podpořit modernizace zemědělských podniků, včetně diverzifikace činností nezemědělské povahy. Chceme být místem, kde se dobře, kvalitně rozvíjí cestovní ruch s cílem pracovních příležitostí pro místní obyvatele. Cílem podpory tohoto podnikání v cestovním ruchu bude rozšíření a zkvalitnění základní infrastruktury (ubytování, stravování, rekreační vyžití, informace, atd. 4) Fiše Strategického plánu LEADER: FICHE 1: Kvalita života na venkově a udržitelný rozvoj vesnic - Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby - Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova FICHE 2: Podpora cestovního ruchu a tvorba pracovních příležitostí - Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy - Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu FICHE 3: Modernizace zemědělských podniků Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 5) Vlastní projekty MAS, popř. projekty dalších aktérů připravované nebo realizované s manažerskou pomocí MAS/regionu navazující na strategii MAS: S pomocí manažera MAS byly realizovány následující projekty: - víceúčelové hřiště v Sušicích - rekonstrukce MŠ v Babicích - restaurování drobných sakrálních staveb (křížů, pomníků) - rozšíření sportovního areálu v Babicích S pomocí manažera MAS jsou připravovány následující projekty: - přivaděč k cyklostezce při Baťově kanále z obce Huštěnovice - zateplování budov škol v Traplicích, Spytihněvi a Huštěnovicích 6) Finanční zabezpečení: v současné době je MAS financována z příspěvků obcí (18 Kč na obyvatele). V rámci programu LEADER 2008 byla přidělena dotace na řízení a zázemí MAS. Do roku 2013 se při financování nadále počítá s příspěvky obcí a s podílu na prostředcích přidělených jednotlivým subjektům v rámci dotace určeného na administraci projektů.