Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Mikulovsko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Břeclav (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny Implementace Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER v mikroregionu Mikulovsko.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27685641
Datum registrace
Sídlo Mikulov, K Vápence 69, PSČ: 692 01
Ulice a č. popisné/č. orientační K Vápence 69
Obec/Pošta Mikulov
PSČ 69201
Telefon
Fax
Mobil 773 910 062
E-mail solarik@masmikulovsko.cz
Vlastní www stránky www.masmikulovsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství – prosazení místních výrobků Prostřednictvím opatření budou podpořeny projekty zaměřené na uplatnění místní zemědělské produkce na trhu. Mělo by se jednat především o zpracování místní zemědělské produkce a marketing produktů. Druhým okruhem opatření bude podpora integrované produkce a produkce potravin v kvalitě BIO.
Fiche 2 – Rozvoj lidských zdrojů – další odborné vzdělávání a informační činnost Svým zaměřením navazuje na předcházející FICHI a jejím cílem je zpřístupnit informace o možnostech rozvoje zemědělské produkce v regionu ve smyslu přidávání hodnoty – tedy pěstování, zpracování a marketing místní produkce. Podporována budou školení v oblasti marketingu, dále v péči o krajinu a ekologickém zemědělství, zpracování produktů.
Fiche 3 – Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově Pod tímto názvem se skrývá podpora rozvoje nezemědělského podnikání na venkově. Opatření je rozděleno na dvě podopatření, Podpora zakládání podniků a Podpora cestovního ruchu. U zakládání podniků bude možné získat podporu při vzniku firem v oblasti výroby, řemesel a služeb. Z okruhu cestovního ruchu budou podporovány projekty zvyšující nabídku a kvalitu služeb. U projektů bude posuzováno, zda daná služba již v místě existuje, aby nebyla narušována přirozená konkurence a aby opravdu docházelo k rozšiřování portfolia nabídky.
Fiche 4 – Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko FICHE má opět dva okruhy opatření. V rámci opatření Obnova a rozvoj vesnic budou podporovány drobné infrastrukturní projekty obcí jako jsou opravy komunikací, úpravy veřejných prostranství apod. V rámci opatření Občanské vybavení a služby bude podpora směřována na obnovu občanského vybavení v obcích včetně zařízení pro spolkovou činnost a mimoškolní aktivity dětí.
Fiche 5 – Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko Finanční prostředky v rámci opatření bude možné čerpat na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, stavebně-historických průzkumů a plánů regenerace památkových zón a historických zahrad, parků či stromořadí. Stejně tak bude možné získat finanční podporu na investice v dané oblasti a podporovány budou i projekty vybudování výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii a kulturu.
Fiche 6 – Rozvoj lidských zdrojů – další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a cestovního ruchu Podporovány budou vzdělávací projekty, které umožní rozšíření podnikatelských aktivit na venkově a zkvalitnění služeb a marketingu především v oblasti cestovního ruchu. Cílem je konkurenceschopnost a udržitelnost podnikání prostřednictvím inovací a kvality. Školící programy by měly být jak pro podnikatele, tak zaměstnance.
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Podpora lokální zemědělské produkce, ochrana přírody a krajiny, péče o kulturní památky a rozvoj kulturního života v obcích. Rozvoj cestovního ruchu a využívání obnovitelných zdrojů energie.
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
obyvatelé regionu
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Mikulovsko
Datum schválení
Rozvojová strategie www.masmikulovsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO - MAS Mikulovsko hledá partnery z rakouského příhraničí a z dalších zahraničních MAS (LAG) především MAS z vinařských regionů.
Hlavní kontaktní osoba Ing. Petr Marcinčák, předseda správní rady MAS
Telefon (mobil)
E-mail petr@marcincak.cz
Další kontaktní osoba Ing. Michal Solařík
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Libor Ilčík manažer projektů ilcik@masmikulovsko.cz
DE Tomáš Hlavenka externí spolupracovník tomas.hlavenka@tiscali.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Zatím žádná.
Podrobné informace
Vymezení a důvod výběru zájmového území Region MAS Mikulovsko tvoří příhraniční oblast 18 obcí, sdružených postupně od roku 2000 v dobrovolném svazku obcí Mikulovsko. Členskými obcemi jsou: Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Milovice, Nový Přerov, Novosedly, Pasohlávky, Pavlov, Perná, Sedlec a Mikulov. Území mikroregionu je součástí okresu Břeclav a Brno-venkov a Jihomoravského kraje. Ten pak spolu s krajem Vysočina tvoří region soudržnosti NUTS II – Jihovýchod. Plocha zájmového území je 271,49 km2. Území je přirozeně a správně ohraničeno na západě hranicí okresu Břeclav a Znojmo, dále na severu a východě řekou Dyjí a sousedními mikroregiony Čistá Jihlava a Lednicko-Valtický areál. Jižní hranici pak tvoří státní hranice s Rakouskem. Důvod výběru daného území - přirozené spádové území se společnými historickými, kulturními a společenskými vazbami - jedná se o geograficky jednotné území - dlouhodobá zkušenost ve spolupráci na komunální úrovní mezi obcemi Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko, jehož hranice region MAS kopíruje - region je také ucelenou turistickou destinací se společnou turistickou nabídkou - společný zájem obcí ve vztahu k ochraně přírody – velká část regionu leží na území CHKO Pálava Charakteristika území Obyvatelstvo MAS je rovnoměrně rozloženo v území a i když dochází na jedné straně k úbytku venkovského obyvatelstva v důsledku stěhování do spádového Mikulova a nebo mimo region, dochází na druhou stranu k dosídlování venkovských obcí městským obyvatelstvem. Saldo vývoje počtu obyvatel je pak pouze mírně záporné. Rozvinutá zemědělská výroba, zemědělství orientované na speciální plodiny (vinná réva, zelenina, ovoce) Region MAS je převážně zemědělským regionem s dlouholetou tradicí pěstování speciálních plodin vázaných především na teplejší klima – vinná réva, zelenina a ovoce. V regionu tedy nepřevažuje v zemědělství takzvaná „polařina“ – tedy velkoplošné pěstování potravinářských a krmných plodin. Vysoká atraktivita území pro cestovní ruch, která je dána vysokou ekologickou hodnotou území, kdy 44,6 %1 rozlohy regionu MAS tvoří chráněná území, vysoká kulturně-historickou hodnotou území a živými folklórními tradicemi. Na velké části území regionu MAS Mikulovsko se rozkládá zvláště chráněné území CHKO Pálava, jehož celková rozloha je 83 km2 – to je 30% území MAS, ve kterém se nachází 9 obcí. Dále se na území MAS nachází tři evropsky významné ptačí lokality (NATURA 2000), Pálava, Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny a na východě v katastru obce Sedlec zasahuje na území MAS lokalita Lednické rybníky. Celková rozloha těchto chráněných území zasahující do regionu MAS je 87, 86 km2. 33,36 km2 zabírají Evropsky významné lokality ochrany přírody (NATURA 2000). Oblasti NATURA 2000 zabírají v součtu 121,22 km2 rozlohy regionu MAS, což je 44,6 % rozlohy regionu MAS. CHKO Pálava a východní část regionu MAS leží v Biosférické rezervaci UNESCO Dolní Morava. Na mnoha územích katastrů jednotlivých obcí leží další maloplošná zvláště chráněná území se statutem ochrany přírodní rezervace, přírodní památka. Jejich celková rozloha je 19 km2, územně se kryjí s územími NATURA 2000. Z daného vyplývá, že téměř polovina území MAS se těší různému stupni ochrany přírody a území MAS má velmi vysoký přírodní potenciál. Vysoká míra ochrany přírody – má jak omezující limity pro ekonomické aktivity, tak vytváří příležitosti jak pro rozvoj specifických ekonomických aktivit vázaných právě na ekologicky nezatížené území. Na území CHKO se rozvíjí environmentální zemědělské hospodaření, potenciál je v pěstování zemědělských plodin a výrobě potravin v kvalitě BIO. Region má vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, který je sice na jednu stranu limitován ochranou přírody, na druhou stranu je právě nepoškozeným přírodním prostředím region přitažlivý pro turisty. Území MAS Mikulovsko patří mezi nejdéle osídlené oblasti na území České republiky a Evropy. Specifičností území je také kontinuita osídlení, kterou dokládají nesčetná archeologická naleziště na území regionu, především na úpatí Pálavy a v okolí řeky Dyje. V Dolních Věstonicích je archeologické naleziště světového významu z dob lovců mamutů, které má několik světových nej: místo nálezu sošky Věstonické Venuše, která je nejstarší pálenou keramikou, nejstarší mapy, která je vyryta na klu mamuta. V další lokalitě byl učiněn nález nejstarších dochovaných důkazů výroby látek – obtisky v pálené hlíně. Centrum Mikulova je od roku 1957 vyhlášen městskou památkovou rezervací. V obci Pavlov jsou památkově chráněny původní vinařské stavby a náves. I v dalších obcích regionu je řada významných kulturních a historických památek, které jsou na seznamu kulturních nemovitých památek. V regionu MAS Mikulovsko je registrováno celkem 363 kulturních nemovitých památek. Ochrana památek a krajinného rázu má sice opět omezující limity pro ekonomické aktivity a jejich opravy a údržba si vyžaduje nemalých finančních prostředků, aby byla vykonávána v souladu s požadavky památkové péče, avšak tato vysoká historická hodnota území vytváří opět příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu. Specifikem MAS Mikulovsko je také vinařství a vinohradnictví. Všechny obce ležící v MAS jsou vinařskými obcemi, to znamená, že se na území jejich katastru nacházejí registrované viniční tratě, ze kterých je možné sklízet hrozny a vyrábět víno uváděné na trh. Celková rozloha osázených viničních tratí v regionu MAS je 3277 ha (tj. 32,77 km2), což činí 12% z celkové rozlohy regionu MAS. V regionu MAS hospodaří 1709 registrovaných vinařů a vinařských firem. Největší koncentrace vinic je na úpatí Pálavy, v okolí Mikulova, a v pásu od Dolních Dunajovic až po hranici s Rakouskem. Více informací o MAS Mikulovsko najdete na webových stránklách www.masmikulovsko.cz