Informace o místní akční skupině a regionu

Občanské sdružení ""Místní akční skupina České středohoří""
Název místní akční skupiny
Okres Litoměřice (Kraj Ústecký)
Účel místní akční skupiny Podpora a rozvoj venkova. Rozvoj místní ekonomiky a nových podnik. aktivit.Rozvoj rekreace,tradičních i moderních forem cest.ruchu a posílení vnímání regionu jako atraktivní cílové destinace.Rozvoj aktivního občanství a místních iniciativ.
Právní forma občanské sdružení
27036952
Datum registrace 4.8.2006
Sídlo Ploskovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Ploskovice č.p. 2
Obec/Pošta Ploskovice
PSČ 41142
Telefon 416 749 084
Fax 416 749 084
Mobil 724 155 360
E-mail mascs@tiscali.cz
Vlastní www stránky www.mascs.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1.Vybavenost pro rozvoj lidských zdrojů,volný čas a zajištění sociálních potřeb
2. Vzhled obcí a kvalita prostředí
3. Péče o kulturní děditství Českého středohoří
4. Infrastruktura cestovního ruchu
5. Podpora služeb cestovního ruchu
6. Podpora tvorby místních produktů
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

drobní zemědělci, NNO
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Programový výbor
Datum schválení 25.5.2007
Rozvojová strategie www.mascs.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Věra Petrů
Telefon (mobil) 416749084, 606932268
E-mail obecploskovice@tiscali.cz
Další kontaktní osoba Ing. Petr Liška, předseda správní rady
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Veronika Šturalová +420723675889 veronika.sturalova@litomerice.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Mikroregion Medzičilizie
Podrobné informace
Stručný popis území: Region MAS se nachází v jihovýchodní části Ústeckého kraje na části území okresu Litoměřice až k hranicím okresu Česká Lípa, Děčín a Ústí nad Labem. Oblast je z jižní strany ohraničena řekou Labe a na severu členitou oblastí Českého středohoří, s nejvyšší horou Sedlo 726 metrů. Podél řeky Labe se rozkládá úrodná Polabská nížina, na kterou navazují téměř svislé lávové svahy, v labském zúžení, zvaném „Česká brána“ (Porta Bohemica). Region je typickou venkovskou zemědělskou oblastí. Zemědělství je zde známé svou specializací na ovocnářství, zelinářství, chmelařství a vinařství (to bylo založeno Karlem IV.). Dle statistiky bylo v roce 2001 na území okresu Litoměřice nejvyšší podíl soukromě hospodařících rolníků z celého kraje. K 1.1.2006 měl region 37.646 obyvatel. Území je bohaté na historické památky. V 16. století, v období zlatého věku českých měst, se Litoměřice staly nejvýznamnějším a nejbohatším městem severozápadních Čech. V roce 1057 se stal litoměřický pahorek i střediskem církevním, když zde kníže Spytihněv II. zřídil Kolegiální kapitulu při Chrámu sv. Štěpána. V roce 1655 bylo v Litoměřicích založeno biskupství. Na území Litoměřicka tak vznikla mimořádná umělecká díla, na nichž se podílelo mnoho zahraničních (především italských) i místních umělců. Litoměřice a Úštěk jsou městskými památkovými rezervacemi a Státní zámek v Ploskovicích je národní kulturní památkou. Některá městečka či vesnice si dodnes uchovaly původní ráz , například Starý Týn - jeden z nejcennějších souborů roubené a zděné lidové architektury 18. a 19. století v Českém středohoří. Pozůstatky této architektury jsou i v dalších obcích regionu. Nachází se zde i rekreační vodní plochy v Píšťanech nebo rybník Chmelař. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: Část území spadá do CHKO České středohoří. Životní prostředí v obcích je zejména v zimním období výrazně postiženo inverzemi i když po plynofikaci části území se situace částečně zlepšila. Oblasti okolo řeky Labe jsou každoročně ohrožovány záplavami. Velký vliv na situaci v celé oblasti má rozklad velkokapacitního zemědělství do malých celků. Z litoměřicka zmizela většina chmelnic a nová produkce je obilnářská, ovocnářská a vinařská. Na území je nedostačující zpracovatelský průmysl místních produktů, který rozpadem zemědělství zcela zanikl. Tyto přeměny se odrazily ztrátou pracovních příležitostí. Oblast je proto postižena vysokou registrovanou nezaměstnaností 9,7%. V průběhu minulého století došlo k radikálnímu úbytku trvale žijících obyvatel. Především mladí lidé hledali zaměstnání ve městech. Vesnice se vylidňovaly a původní zástavba chátrala. Jen díky chalupářům, kteří rozpadlé nemovitosti opravili a užívali, zůstala řada obcí zachována. V některých obcích a místních částech je patrná devastace ještě i dnes. Je to dáno i sociálním složením obyvatel venkova. Je zde neúplná síť infrastruktury, v nedobrém stavu jsou i místní komunikace. V severovýchodní částí území MAS, v oblasti bývalého velkokapacitního zemědělství, je nedostatečný počet drobných podnikatelů. Neexistuje tu rovněž síť cyklotras, která by spojovala zajímavá místa Středohoří (mimo komunikace III. třídy).