Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Tachov (Kraj Plzeňský)
Účel místní akční skupiny Společnou cestou k prosperitě - MAS zpracovala Desatero cest k rozvoji regionu. Toto desatero vyjadřuje cesty, které jsou střednědobou strategií MAS a jejich postupná realizace přispěje k rozvoji regionu a odstraňování disparit.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27960820
Datum registrace 3.8.2006
Sídlo Pivovarská 281, 347 01 Tachov
Ulice a č. popisné/č. orientační Pivovarská 281
Obec/Pošta Tachov
PSČ 34701
Telefon 374 700 804
Fax
Mobil 731 381 905
E-mail mas@zlatacesta.cz
Vlastní www stránky www.zlatacesta.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1) Modernizace zemědělských podniků
- Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu
2) Obnova a rozvoj vesnic
- Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
- Veřejné vodovody, kanalizace a ČOV
- Občanské vybavení a služby
3) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
- Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
- Stálé výstavní expozice a muzea
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy


Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada a programový výbor
Datum schválení 29.05.2008
Rozvojová strategie www.zlatacesta.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba PaedDr. Vladislav Krumer
Telefon (mobil) 373700804
E-mail mas@zlatacesta.cz
Další kontaktní osoba Ing. Gabriela Macková
Telefon (mobil) 731381905
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Vladislav Krumer 775037334 vladislav.krumer@tachov-mesto.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
POPIS REGIONU: Region MAS se nachází v Plzeňském kraji na území okresu Tachov. Zahrnuje část území Svazků obcí Lučina a je typickou venkovskou oblastí, dříve z velké části zemědělsky využívanou. Tato krajina je charakteristická malými obcemi poblíž státní hranice s BRD a je strukturálně postižena. Došlo zde k vylidnění obcí a osad, z mapy zmizely po válce a v následných letech celé vesnice. Na místo původních obyvatel se do regionu stěhovali obyvatelé z vnitrozemí a také ve značné míře z rumunsko – ukrajinského pomezí. Značná část území MAS byla dříve hraničním pásmem s regulovaným vstupem. Západní část hraničí s BRD – Horním Falckem. Většinu krajiny zaujímají lesy a louky. Podstatná část území leží v Chráněné krajinné oblasti Český les. Jsou zde hraniční přechody jak pro pěší, tak pro automobilovou dopravu. MAS Zlatá cesta je zajímavá svým složením. Převážná část zakladatelů ale i členů, jsou podnikatelé a nestátní neziskové organizace. Jedná se o turisticky atraktivní venkovskou krajinu s prakticky nulovým počtem ekologických zátěží a bez průmyslových lokalit. Region je protkán cyklotrasami, má nedotčenou přírodu a značný turistický potenciál. Region úzce spolupracuje s německou stranou. Na území MAS je také lyžařský běžecký areál, jehož stopy vedou po obou stranách státní hranice a je také společně provozován německou stranou a na území čech naším členem – Ski klubem Zlatý potok. Pro území MAS jsou charakteristické fyzické i duchovní zátěže z doby minulého režimu, kdy obce byly buď na okraji a nebo ležely v pohraničním pásmu. Tím je region dosud strukturálně postižený. Po revoluci zanikly státní statky, odešla armáda, ubyla pracovní místa a značně se zvýšila nezaměstnanost. Zejména v malých obcích chybí pracovní příležitosti a je nedostatečná dopravní obslužnost. Nízká vzdělanost obyvatelstva také limituje další rozvoj. Proto se region také věnuje intenzivně lidským zdrojům. Název Zlatá cesta není náhodný. Ve středověku procházela územím Zlatá cesta a obce, podnikatelé a NNO působící podél její osy se v souladu s tradicí sdružili v MAS Zlatá cesta, o.p.s. Nosným motivem jejich činností je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech především prostřednictvím zemědělské činnosti, rozvoje podnikání, zvelebování venkovského prostředí a péčí o lidské zdroje. PARTNERSTVÍ: Místní akční skupina Zlatá cesta o.p.s., převzala své jméno podle skutečné historie. Navazuje svojí strategií na tradice, které historická trasa „Zlatá cesta“ představovala a chce je rozšířit o nové dimenze moderního života. Tato volba názvu a z něj vycházející symbolika je více než vhodným naplněním metody LEADER. Skutečnost, že naše MAS přímo sousedí se SRN, dává smysl i strategii, která se zakládá mimo jiné i na přeshraniční spolupráci. Členy MAS potom tvoří obce, podnikatelé, neziskové organizace a jednotlivci z území podél historické Zlaté cesty. Převažují zde však aktivní podnikatelé a neziskové organizace. Společná historie, společné zájmy a společná Evropská unie, dává prostor nejen k zrcadlovým projektům, ale především k neformální spolupráci. Možná u nás trochu netradičně nejde v první řadě o investice a investiční projekty a také nejsou prvoplánově naším cílem zdroje z EU. Jde nám především o každodenní plnohodnotný život a spolupráci s našimi partnery na německé straně. Partnerství s německými subjekty tak pomalu přerůstá v jejich členství v naší MAS. Příkladem také je i společné provozování běžeckého lyžařského areálu a cyklotras, které jsou společné a vedou po obou stranách státní hranice Zlatý Potok – Silberhütte naším členem – Ski klubem Zlatý Potok a německým klubem ze Silberhütte. Zde se nám podařilo v roce 2006 vybudovat z evropských fondů cyklotrasu Tachov – Silberhütte. MAS Zlatá cesta má tyto hlavní orgány: valná hromada, správní rada, dozorčí rada, programový výbor a výběrová komise. Jejich rozhodování se řídí stanovami, organizačním řádem a jsou deklarována transparentní pravidla a rovnost příležitostí ve všech rovinách. Přípravou strategie je pověřen programový výbor, který je pro tento účel rozšířen o členy pracovní skupiny pro zpracování strategie. Při výběru projektu je postup následující: sekretariát MAS předá jednotlivé projekty výběrové komisi MAS, výběrová komise přiřadí projektům body podle stanovených kritérií hodnocení projektů a předá projekty správní radě, správní rada má oprávnění přiřazené body dle svého uvážení změnit. Takto zpracované projekty jsou předloženy plénu k veřejnému projednání. ROZVOJOVÁ STRATEGIE: Globální cíl: ve venkovských oblastech MAS dosáhnout zlepšení kvality života a trvalého hospodářského růstu na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu nových pracovních míst, na zlepšení infrastruktury, životního prostředí a na všeobecný rozvoj zdrojů. Strategické cíle MAS Zlatá cesta, o.p.s., se zaměřují na Desatero cest: 1) Cesty do historie – Zlatá cesta, její význam a idea 2) Cesty ke zvyšování kvality života na venkově a k trvalé prosperitě 3) Cesty ke vzájemnému poznání meziregionálnímu a přeshraničnímu 4) Cesty ke vzdělání – celoživotní vzdělávání, rovné příležitosti 5) Cesty do regionu – cestovní ruch 6) Cesty mezi obcemi a v obcích – komunikace a dopravní obslužnost 7) Cesty ke spolupráci – obcí, neziskového sektoru a podnikatelů, PPP 8) Cesty k tradičním výrobkům a k rozvoji zemědělských činností 9) Cesty komunikační – informační a komunikační technologie 10) Cesty k pochopení přírodních zákonitostí – trvale udržitelný rozvoj FIŠE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER: 1) Modernizace zemědělských podniků - Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu 2) Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby - Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí - Veřejné vodovody, kanalizace a ČOV - Občanské vybavení a služby 3) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova - Stálé výstavní expozice a muzea FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ: V roce 2007 uspěla MAS Zlatá cesta, o.p.s. v rámci Programu LEDER ČR a získala tak finanční prostředky k zajištění vlastní kanceláře včetně jejího nezbytného vybavení. Dalším finančním zdrojem pro provoz MAS jsou roční příspěvky jednotlivých členů, jejichž výše je odstupňována v závislosti na charakteru daného členského subjektu: tzn. 1.000,- Kč na rok pro podnikatelský subjekt, 100,- Kč na rok pro neziskové organizace a 1,- Kč na obyvatele pro obce. Dalšími příjmy zdroji jsou sponzorské dary. Jiné finančí zdroje bude získávat MAS z grantových programů např. Plzeňského kraje. DOSAVADNÍ VÝSLEDKY: V souladu se strategií je zpracována analýza regionu a plán rozvoje s provázaností na plánovací období EU 2007 – 2013, včetně využití dotačních titulů EU pro rozvoj venkova. Plán rozvoje se zaměřuje nejen na využití dotací z osy III. a IV, ale na využití všech dostupných dotačních titulů a grantů pro rozvoj venkova. MAS také iniciovala a podílela se na zpracování analýz: „ Analýza příhraničního regionu Český les – jih a Český les – sever z pohledu potřeb rozvoje cestovního ruchu“ a „Analýza dopravní obslužnosti a stavu komunikací, včetně bezbariérového pohybu ve vybraných příhraničních obcích“. Partnerství: PPP v rámci struktury MAS, s dalšími MAS a partnery (Uzavřené partnerské smlouvy s MAS Vladař a MAS Český západ), včetně konkrétní neformální přeshraniční spolupráce. Realizované projekty: Rekonstrukce objektu Regionálního vzdělávacího a informačního střediska REVIS – Centra rozvoje venkova v Tachově (sídlo MAS Zlatá cesta, o.p.s.), Vysokorychlostní internet – veřejně přístupné bezbariérové místo, Oprava kostela Milíře, Cyklotrasa Tachov, Milíře, Zlatý potok, Silberhutte, …. MAS Zlatá cesta , o.p.s. byla také úspěšná v LEADERU ČR 2007. Zde realizovala sedm projektů: Dům dětí a mládeže Tachov – horolezecká stěna, Muzeum Českého lesa Tachov – mobilní vybavení na společenské akce, firma Turner – pořízení širokopásmové brusky, Oldřichov jezdecký klub Oldstaj, spol. s r.o. – agroturistické okruhy v lokalitě Tachov – Oldřichov – stroj na údržbu, Obec Částkov – technické vybavení obce (počítače, programy) a zemědělská firma Lučina-Studánka, spol. s r.o., - pořízení komunální techniky. Dále si MAS Zlatá cesta, o.p.s., pořídila v rámci projektu počítačové a kancelářské vybavení sídla MAS. REVIS, zakládající člen MAS, Zlatá cesta, o.p.s., za výrazného podílu členů naší MAS úspěšně dokončil projekt „Konzultant rozvoje venkova – další profesní vzdělávání, ve kterém vyškolil 19 konzultantů rozvoje venkova. V projektu pokračuje vypsáním dalších běhů kurzu. V současné době město Tachov, zakládající člen MAS, bylo úspěšné v ROP prioritní osa 2., oblast podpory 2.2. projektem, kterým budou vybudovány dva objekty pro komunitní činnosti. Podle dohody s městem bude objekty provozovat MAS Zlatá cesta, o.p.s.