Informace o místní akční skupině a regionu

NAD ORLICÍ, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Rychnov nad Kněžnou (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Společné úsilí o rozvoj venkova a partnerství subjektů s cílem rozvoje života a soběstačnosti venkovského regionu kolem Tiché, Divoké a spojené Orlice.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27513823
Datum registrace 12.4.2007
Sídlo Kostelecké Horky 57
Ulice a č. popisné/č. orientační Kostelecké Horky 57
Obec/Pošta Kostelec nad Orlicí
PSČ 517 41
Telefon
Fax
Mobil 604 201 113
E-mail petr.kulisek@nadorlici.cz
Vlastní www stránky www.nadorlici.cz
Fiše strategického plánu LEADER
SPL s názvem LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ:
- Fiche A.1: Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu. Cíl: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy potřebnou infrastrukturu, služby a prostředí. Dílčí cíle: zlepšování vzhledu obcí, provázat obnovu veřejných prostor s prvky rekonstrukce a modernizace základní dopravní a technické infrastruktury, zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro život obyvatel, podnikání a cestovní ruch, využití prvků komunitního plánování především v přípravných fázích projektů, obohacení a obnovu historických prvků veřejných prostor v intravilánu a extravilánu, zapojení mladých lidí a tvůrčích skupin do tvorby veřejných prostor. Cíle Fiche tak budou naplňovány realizací investičních projektů, které jsou v souladu s dílčími cíli Fiche. Realizací projektů dojde ke zvýšení atraktivnosti obcí a regionu pro trvalé bydlení, aktivní život, rozvoj podnikání a relaxaci.
- Fiche B.1: Radosti na venkově. Cíl: Zlepšit nebo obnovit odpovídající zázemí pro spolkový a kulturní život a rozšířit rovnoměrně dostupnou nabídku služeb potřebných pro život na venkově. Dosáhnout pestřejšího veřejného života na vesnicích, kde obyvatelé i návštěvníci mají k dispozici základní služby a bohatou nabídku příležitostí k trávení volného času. Cílem je i zapojení NNO, podnikatelů a občanů do plánování a realizace zázemí pro všechny cílové skupiny venkova a intenzivnější spolupráce mezi sektory. Nástrojem je mj. kultivace prostor a vybavení objektů, zapojení škol do komunitního života, zvýšení spolupráce na projektech mezi různými subjekty a zvýšení podílu mladých na životě regionu. Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy úplné a dostupné služby a příjemné prostředí. Dílčí cíle: zlepšování vzhledu obcí, vytváření zázemí pro společenské, sportovní a kulturní akce, které přispívají k zachování tradic a upevňují mezilidské vztahy, zajištění nových nebo obnova původních služeb pro občany, příp. návštěvníky, oživení a zachování vzdělávacího potenciálu venkovských škol a podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit, využití prvků komunitního plánování především v přípravných fázích projektů. Cíle Fiche tak budou naplňovány realizací investičních projektů zaměřených na rekonstrukce stávajících a vybudování nových zařízení sloužících pro akce občanů obcí, zařízení určených pro služby obyvatelům a jejich vzdělávání. Realizací projektů v rámci této Fiche dojde ke zvýšení atraktivnosti obcí a regionu pro trvalé bydlení a život obyvatel.
• Fiche B.2 Služby a život na venkově. Cíl:Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy úplné a dostupné služby a příjemné prostředí a podporovat rozvoj podnikání v obcích. Fiche řeší problematiku žadatelů ve Fichi B.1 Podmínky pro společenský život, kteří nesplňují kritérium neveřejné podpory. Dílčí cíle: podpora spolupráce obcí s poskytovateli služeb, podpora samofinancování činnosti neziskových subjektů a obcí, vytváření zázemí pro společenské, sportovní a kulturní akce, které přispívají k zachování tradic a upevňují mezilidské vztahy, zajištění nových nebo obnova původních služeb pro občany, příp. návštěvníky, oživení a zachování vzdělávacího potenciálu venkovských škol a podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit, využití prvků komunitního plánování především v přípravných fázích projektů, podporovat cestovní ruch, sport a rekreaci v regionu, zakládání a rozvoj mikropodniků. V obcích je dostatek nevyužitých objektů vhodných k umístění služeb. Jelikož majiteli těchto objektů jsou často obce, podpoří realizace Fiche spolupráci obcí s poskytovateli služeb, čímž bude naplňováno mezisektrorové partnerství. Cíle Fiche budou naplňovány především realizací investičních projektů zaměřených na rekonstrukce stávajících a vybudování nových zařízení sloužících pro akce občanů obcí, zařízení určených pro služby obyvatelům a jejich vzdělávání, malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, rozvoj sportu v regionu (např. půjčovny sportovního vybavení) a na aktivity související se zakládáním a rozvojem mikropodniků. Podporovány budou především multifunkční zařízení, které zároveň plní více funkcí. Realizací projektů s veřejnou podporu získají neziskové subjekty a obce finanční zdroje, které sníží jejich finanční závislost na dalších zdrojích, včetně státních. Realizací projektů v rámci této Fiche dojde ke zvýšení atraktivnosti obcí a regionu pro trvalé bydlení i rekreaci, a lze předpokládat i zvýšení životní úrovně.
• Fiche C.1 Vytváření pohostinné tváře regionu. Cíl:Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch. Dlouhodobým cílem je obnovovat a rozvíjet vybavenost obcí sloužící návštěvníkům regionu i jeho obyvatelům, vytvářet podmínky pro zvýšení přínosu environmentálně šetrného cestovního ruchu pro region. Dílčí cíle: zvýšit návštěvnost regionu, zlepšit infrastrukturu pro cestovní ruch, zvýšit počet a kvalitu ubytovacích a stravovacích zařízení, podporovat podnikání v CR. Podporovány budou především malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení a služby podporující CR (půjčovny sportovních potřeb, zázemí pro sportovní a rekreační vyžití).
• Fiche C.2 Rozvoj venkovského podnikání. Cíl: Podporovat rozvoj místní ekonomiky (živností, zemědělského a nezemědělského podnikání, zájmových sdružení podnikatelů apod.) pomocí investic, poradenství a vzdělávání. Dlouhodobým cílem je rozvíjet hospodářský potenciál regionu a udržet či obnovit ekonomickou činnosti na venkově. Dílčí cíle: zakládání a rozvoj mikropodniků (především venkovských) a živností, udržení a zvyšování zaměstnanosti v regionu, především v obcích a místních částí do 500 obyvatel, rozvoj především tradičních řemesel a výroby nezemědělského charakteru, podpora místních výrobků a služeb, jejich zpracování a prodej, budování spolupracujících sítí producentů, podpora samozaměstnávání. Cíle Fiche budou naplňovány realizací investičních projektů zaměřených na zakládání nových a rozvoj stávajících mikropodniků a jejich vybavení technologií (včetně technologií pro zpracování biomasy). Preferovány budou činnosti tradiční pro region nebo jejich umístění v malých obcí či místních částech. Naplnění Fiche povede ke zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků, sníží dojezdové vzdálenosti do zaměstnání a skrze podporu tradičních odvětví upevní tradice a sounáležitost obyvatel k regionu. Celkově tak povede k vyšší kvalitě života na venkově.
- Fiche C.3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce. Cíl: Zvýšení produktivity zemědělských a zpracovatelských podniků v regionu, zvýšení jejich odbytu a podpora prodeje jejich produktů, a to především v rámci regionu. Dlouhodobým cílem je zachování stávajících podniků, zvyšování kvality jejich produkce a celkové konkurenceschopnosti. Dílčí cíle: podpora místních výrobků, modernizace stávajících výrobních provozů s ohledem na nové předpisy (např. hygienické), vznik nových a zachování stávajících pracovních míst, zlepšení hospodárnosti v zemědělství, podpora ekologického zemědělství, podpora nových technologií a vývoj nových produktů. Cíle Fiche budou naplňovány realizací rekonstrukci a výstavbou nových zemědělských staveb, podporou výkonnosti zemědělských subjektů a zpracovatelských podniků, rozvojem nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporou marketingu zemědělských výrobků, zlepšováním kvality výrobků a podporou vývoje nových produktů, postupů a technologií v oblasti potravin a krmiv. Podporovány budou především projekty šetrné k životnímu prostředí a šetrné k přírodním i lidským zdrojům.
- Fiche D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi. Cíl: Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch. Dlouhodobým cílem je obnovovat a rozvíjet vybavenost obcí sloužící návštěvníkům regionu i jeho obyvatelům, vytvářet podmínky pro zvýšení přínosu environmentálně šetrného cestovního ruchu pro region. Dílčí cíle: zvýšit návštěvnost regionu, zlepšit infrastrukturu pro cestovní ruch, zvýšit propojenost regionu díky nově vybudovaným trasám a stezkám, rozvíjet venkovskou turistiku a agroturistiku, posílit rekreační funkci lesů. Podporovány budou především investiční projekty zaměřené na budování nových tras a stezek, jejich značení a vybudování zázemí pro turisty (odpočinková místí, parkoviště, přístřešky apod.).
• Fiche D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi. Cíl: Území MAS je i přes nízkou nadmořskou výšku z velké části pokryto lesními porosty (39%), z nichž jen malá část má omezený režim návštěvnosti (vojenské prostory, rezervace, obory). Naopak určitá plocha porostů jsou lesy obecní a rekreačně vymezené. Jejich vybavení pro rekreaci je zatím územně omezeno. Využití lesních oblastí a jejich přírodního dědictví pro rekreaci místních obyvatel a návštěvníků. Dlouhodobým cílem je vybudovat nové a upravit původní lesní cesty sloužící především k cestovnímu ruchu, a zároveň zlepšit péči o lesy v regionu. Dílčí cíle: podporovat cestovní ruch v regionu, směřovat rekreační využití do lokalit, kde bude méně narušovat ostatní funkce lesa (okraje, návaznost na další atraktivity a směry pohybu návštěvníků lesa), podporovat společenské funkce lesů, zlepšit péči o les, ochrana přírodního dědictví, využití lesních lokalit jak pro rekreační využívání, tak pro potřeby lesního hospodářství. Cíle budou naplňovány prostřednictvím investičních záměrů, zaměřených na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Fiche je tak zaměřena na projekty, které propojují hospodářské a rekreační využití lesů v regionu. Potenciál projektů je tak ve využívání lesů k rekreaci a cestovnímu ruchu (s maximálním ohledem na životní prostředí, zachování biodiverzity lesního prostředí včetně ochrany rostlin a živočichů.
- Fiche E.1 Oživení památek a tradic regionu. Cíl: Chránit, zhodnocovat a prezentovat a předávat přírodní a kulturní dědictví venkova a místní tradice. Dlouhodobým cílem je obnova a zhodnocování přírodních a kulturních hodnot regionu aktivitami, budování vztahu obyvatel k místním hodnotám, prezentace a využití nehmotného dědictví regionu včetně tradic, slovesné a výrobní kultury a prvků venkovského a místního života při péči o místní specifika. Dílčí cíle: obnova místních historických, kulturních památek a místního dědictví v regionu, podpora místních tradic (tradiční výroba místních produktů, tradiční kulturní a společenské akce apod.) a místních specifik, obnova a rozvoj venkovské krajiny, budování místních expozic a muzeí pro prezentaci místním obyvatelům a návštěvníkům. Cíle Fiche budou naplňovány realizací investičních projektů zaměřených na udržování, obnovu, zhodnocování nebo využití kulturního a přírodního dědictví venkova. Podporovány budou především projekty, které budou zajišťovat kromě rekonstrukcí a obnovy také budoucí využívání objektů (neziskové aktivity zaměřené na kulturní a společenské akce).
- Fiche E.2 Obnova a paměť našeho kraje. Cílem Fiche je podpora komplexního mapování místních kulturních hodnot a zejména šíření dobré praxe v obnově venkova, v zachování místních specifik a odlišností. Fiche je zaměřena na mapování a šíření povědomí o místních kulturních hodnotách, o nástrojích zachování místního dědictví hmotného i nehmotného, na spolupráci subjektů. Cílem je zvýšit počet kvalitních expozic a publikací vzniklých na základě obsáhlejšího a místně zaměřeného zhodnocení kulturních hodnot na místní úrovni, na přenositelnost místních specifik do rozvoje a dokumentů územního plánování. V regionu je vysoká potřeba zvyšování sounáležitosti obyvatel s regionem a místní historií, rozvoj vztahu k místnímu hmotnému nehmotnému dědictví, potřeba kvalitního plánování rozvoje venkova při zachování jeho tváře a zvýšená podpora péče o šíření dobré praxe z jiných evropských leader-regionů. Zejména kulturnost stavení obnovy venkova a úcta k tradicím jsou klíčem k udržení identifikace obyvatel s regionem.
- Fiche F.1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj. Cíl: Vzdělávat a informovat občany v tématice související s rozvojem venkova a místní ekonomiky, zvyšovat jejich odbornost a zájem o obory uplatnitelné v regionu. Rozšířit nabídku vzdělávání na venkově a využít současné vzdělávací zařízení (především školy) pro další aktivity. Dílčí cíle: podpořit certifikaci regionálních výrobků, zajistit podporu zapojení veřejnosti do rozhodování v území, zlepšit komunikaci mezi občany (veřejná správa vs. občané obcí), zlepšit všeobecné podvědomí o regionu MAS, podporovat vzdělávací aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti, informovanosti a využívání informačních technologií. Vzdělávání obecně je jednou z hlavních priorit MAS NAD ORLICÍ, protože vzdělanost je základním předpokladem dalšího rozvoje. Tato Fiche tak vytváří podpůrný prostředek pro naplňování cílů ostatních Fichí a dalších priorit SPL. Potencionální žadatelé v PRV i další klíčové osoby budou motivování k aktivitě a budou školeni v oblasti podávání projektů a v oblastech, na které jsou Fiche zaměřeny. V rámci vzdělávání budou preferovány takové projekty, které jsou jasně zacíleny na region nebo se vážou na ostatní Fiche. Cíle Fiche tak budou naplňovány realizací projektů zaměřených na občany, kteří chtějí zahájit podnikání v regionu, rozšířit si svoje znalosti a dovednosti, které uplatní při aktivitách vedoucích k rozvoji regionu a ke zvýšení kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce. Dále budou podporovány aktivity vedoucí k posílení pocitu sounáležitosti obyvatel k regionu, cílem je zmírnit odliv mladých lidí z regionu. Jelikož většina vzdělávacích aktivit je koncentrovaná ve městech, preferovány budou projekty umístěné na venkově, čímž se zvýší kvalita života na venkově.
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil PV MAS z pověření VH MAS
Datum schválení 09.08.2007
Rozvojová strategie http://www.nadorlici.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Petr Kulíšek, ředitel
Telefon (mobil) 604201113
E-mail petr.kulisek@nadorlici.cz
Další kontaktní osoba Bc. Martina Lorencová, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail martina.lorencova@nadorlici.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Petr Kulíšek 604201113 petr.kulisek@nadorlici.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
LEADER-Verein Pillerseetal-Leogang, Rakousko Regional Development Association „Mittleres Tiroler Unterinntal“, Rakousko MAS OKO, Slovensko
Podrobné informace
1. Region MAS Nad Orlicí se rozkládá na území dvou krajů. Jih území okolo Chocně zasahuje do Pardubického kraje, okres Ústí nad Orlicí. Většina území leží v Královehradeckém kraji v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Vymezení MAS s přesahem do 4 okresů a dvou krajů je spíše logickým návratem k původním vazbám a sleduje přírodní vazby území a osu řeky Orlice. Území místní akční skupiny je malebnou krajinou Orlického podhůří s charakteristickým krajinným rázem rozkládající se kolem řeky Orlice jako páteře regionu. Zachované a udržované krajinné struktury s lesní a nivní faunou a flórou v přírodním parku Orlice, který se rozprostírá podél toků Tiché, Divoké a „spojené“ Orlice, jsou zelenou zónou celého regionu. Péče o krajinný ráz je ovlivňována zemědělskou výrobou, která krajinu říční nivy Orlice ovlivňuje v mnoha směrech. Většinu území tvoří sídla s menším počtem obyvatel, které spojují stejné problémy jako je úbytek obyvatel, nevyhovující infrastruktura a síť služeb. Některé vsi jsou samostatnými obcemi, jiné součástí menších měst. Území má bohatou historickou tradici živnostníků, odbytových organizací a maloprůmyslníků, která byla v druhé polovině 20. století násilně přerušena. V regionu je velký potenciál spolků s nepřerušenou tradicí. Cílem činnosti MAS Nad Orlicí je vytvořit z regionu nepřehlédnutelné místo s bohatou sítí služeb a řemesel, vhodně doplňovanou zemědělskou a maloprůmyslovou výrobou a dostupnými místními produkty. 2. Partnerství Místní akční skupina Nad Orlicí je uskupením podnikatelů, obcí, neziskových organizací a lidí, kteří usilují o rozvoj venkovského regionu. Partnerství je hlavní myšlenkou činnosti MAS. Základní principem rozvoje je spolupráce subjektů zdola, společné vytyčení cílů a místní rozhodování o podpoře prioritních záměrů prospívajících regionu. MAS buduje partnerské vztahy i navenek. MAS Nad Orlicí je členem Národní sítě rozvoje venkova, v rámci Královehradeckého kraje podporuje spolupráci všech MAS a spolupracuje se Spolkem pro obnovu venkova. Významným partnerem v rámci prosazování společných zájmů je i DSO Podorlicko a DSO Orlice. V rámci ČR uzavřelo MAS Nad Orlicí smlouvy o partnerské spolupráci s MAS Splav, Podchlumí a Mikroregionu Frýdlantsko. Na mezinárodní úrovni byly sepsány partnerské smlouvy s Mikroregiónem Ružín na Slovensku, LEADER-Verein Pillerseetal-Leogang a Regional Development Association „Mittleres Tiroler Unterinntal“ v Rakousku. Orgány MAS: Valná hromada je nejvyšším shromážděním MAS. Její základní pravomoci jsou dány smlouvou mezi členy a o.p.s. a statutem. Schvaluje Statut o.p.s., volí zástupce do orgánů a závazně navrhuje o.p.s. osoby do jejich orgánů. Valnou hromadu tvoří zástupci všech členů, vždy silou jednoho hlasu. Rozhodnutí jsou přijímána zejména po dosažení konsensuálního řešení. Programový výbor je maximálně devítičlenný orgán, který řídí proces tvorby a realizace strategie, aktivně se podílí na úspěšné realizaci a schvaluje programové dokumenty MAS. Členy PV jsou jednak členové správní rady o.p.s. a jednak dalších 6 zástupců členů volených valnou hromadou MAS. Úkolem Monitorovacího výboru je sledovat naplňování strategie, zapojení veřejnosti do plánovacích a realizačních procesů a monitorovat dopady strategie. Členy MV jsou jednak členové dozorčí rady o.p.s. a jednak další 3 zástupci členů volení valnou hromadou MAS. Úkolem Výběrové komise je připravovat hodnoticí kriteria Fichí a hodnotit projekty ve výzvách MAS dle SPL. Má 7 členů a jednoho náhradníka zastupujícího při zaujatosti jednoho z členů. 3. Rozvojová strategie Základní myšlenkou strategie Mosty k budoucnosti je spojování břehů, lidí, myšlenek a sil k dosažení cíle rozkvětu našeho kraje. V roce 2007 byla komunitním způsobem vytvořena Integrovaná strategie území (ISÚ) MAS Nad orlicí 2007 – 2015, jeho upravená verze byla schválena v červenci 2008 Programovým výborem.V současné době je zpracováván Strategický plán pro LEADER 2007 – 2013. Při jeho tvorbě je využita komunitní metoda, jedná se především o činnost pracovních skupin. Dále jsou hojně využívána dotazníková šetření. V rámci integrované strategie území bylo stanoveno 7 prioritních oblastí, které se staly nástrojem MAS Nad Orlicí k podpoře rozvoje území: 1. Priorita: Udržitelný rozvoj venkova a podmínek pro kvalitní život v obcích 2. Priorita: Rozvoj přívětivé a pohostinné tváře regionu jako podmínky pro návštěvnost a zvýšení kvality života v regionu 3. Priorita: Rozvoj a provázanost místní ekonomiky a uplatnění místní produkce 4. Priorita: Zvyšování úrovně a otevřenosti správy veřejných věcí a rozvoj partnerství a spolupráce, zapojování veřejnosti 5. Priorita: Rozvoj bohatství kulturního a spolkového života, sounáležitosti obyvatel 6. Priorita: Udržitelná péče o kulturní krajinu zvyšování její ekologické stability, udržitelné nakládání s prostředím. 7. Priorita: MAS jako opora a zázemí rozvoje regionu 4. Fiše Strategického plánu LEADER SPL je v současné době ve stadiu zpracování. 5. Vlastní projekty MAS, popř. projekty dalších aktérů připravované nebo realizované s manažerskou pomocí MAS/regionu navazující na strategii MAS a) projekty s podporou z dalších os PRV – MAS v prvním roce své existence připravila v části území projekt „Naučné stezky v kraji Mezi Orlicemi“, který je v současné době realizován na území mikroregionu Brodec a plánují se další etapy. Projekt je financován z je financován z opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu Programu rozvoje venkova ČR. Cílem je provázat již existující naučné stezky a cyklotrasy s dalšími zajímavostmi a vytvořit zázemí pro rozvoj pohostinství a ubytování v území. Celkem bude realizováno 35 km trasy pro pěší s naučnými tabulemi a odpočinkovými místy. MAS se zapojuje do krajského projektu vzdělávání aktérů rozvoje venkova ve spolupráci s krajskou organizací SPOV. Připravuje projekt na zřízení vlastního sídla a školicího centra v partnerské spolupráci MAS. b) projekty s podporou z jiných zdrojů pro současné plánovací období do roku 2013 MAS se aktivně účastnila vyjednávání krajské podpory MAS, která se ve výši 150 000,- Kč na každou MAS realizuje již druhým rokem. 6. Finanční zabezpečení Finanční situace a udržitelné hospodaření MAS je důležitým tématem diskusí jednak při partnerských návštěvách MAS a jednak v Programovém výboru. V současnosti má MAS revolvingový projektový úvěr od banky, vyjednává příslib kraje na úhrady úroků a další projektové aktivity. Mas každoročně čerpá krajské granty na vzdělávání venkova a rozvoj partnerství, vzhledem k roli MAS v území je s touto podporou nadále plánováno. Podstatným zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, každým rokem stanovené Valnou hromadou. MAS plánuje postupné nahrazení bankovních úvěrů půjčkami obcí a mikroregionů v území. Pro celé období do roku 2013 jsou plánovány vzdělávací projekty z OP VK a PRV ČR, významným zdrojem budou i projekty spolupráce mezi MAS. MAS poskytuje též služby v území MAS i jinde spočívající v poradenské a lektorské činnosti, má kapacity na poskytování facilitací, zapojování veřejnosti, podporu při administraci projektů. MAS realizuje projekt regionálního fondu rozvoje venkova zaměřeného na nefinancovatelné aktivity, rozvoj spolupráce a lidského potenciálu. 7. Dosavadní výsledky MAS NAD ORLICÍ usiluje o získání finančních prostředků pro rozvoj regionu z osy LEADER PRV i odjinud. MAS uspěla v LEADER ČR 2007, v jehož rámci podpořila 7 z 19 podaných projektů. V rámci vzájemné podpory členové podpořili osmý neziskový projekt. Celkově jsme do projektů přidělili na dotacích 2.481.000,- Kč z celkové hodnoty projektů 4.101.000,- Kč. Na administraci jsme získali 250.000,- Kč dotace z programu. Dále vzděláváme aktéry místního rozvoje venkova a šíříme myšlenku LEADERu v regionu. Zajišťovali jsme vzdělávání aktérů v území MAS, poskytovali vzdělávací služby. Realizujeme projekt Naučných stezek v kraji Mezi Orlicemi. V rámci LEADER ČR 2007 jsme podpořili tyto projekty: 1) Obec Vrbice - Rekonstrukce sálu Obecního domu ve Vrbici Rekonstruované prostory obecního sálu pro četné společenské a kulturní akce. Nová podlaha, obložení, dveře a kamna na dřevo zajistí větší komfort, reprezentativní vzhled a spolu s pódiem nové možnosti využití. Nový systém vytápění umožňuje rychlé a účinné vytopení velkého prostoru dřevem. 2) ZO ČSOP Orlice - Dovybavení společenských prostor v Podorlickém skanzenu v Krňovicích Nově vybavené prostory pro společenské a vzdělávací akce v sále repliky roubené hospody. Nábytek, zázemí a projekční technika slouží při akcích pro veřejnost a děti při vzdělávacích programech. 3) Město Borohrádek - Nákup komunální techniky Město startuje projekt vybudování rekreačního areálu v navrácené vytěžené pískovně. Pro ouvedení do odpovídajících podmínek a údržbu byla pořízena technika napojitelná na traktor. 4) Město Třebechovice pod Orebem - Péče o údržbu zeleně v intravilánu a extravilánu a zlepšování vzhledu obce Nově zakoupený malý traktor s přípojnými zařízeními na péči o městkou zeleň a zejména pro péči o okolí cest a cyklostezek a v zimě též pro odklízení sněhu zabezpečí kvalitnější podmínky pro péči o prostředí města a přidružených vesnic a naplní nový úvazek pracovníka. 5) ZOPOS Přestavlky a.s. - Inovace technologického vybavení výrobny uzenin Z projektu byly pořízeny tři nové stroje do výrobní linky na místní produkci uzenin v Chlenech. Nahradily tak nevyhovující a zastaralé. Varný kotel, řezačka na maso a výrobník ledu splňují nejnovější normy. 6) Kovolitectví s.r.o. - Nová technologie ve zvonařské dílně – otevření dílny návštěvníkům i odborné veřejnosti 7 nových zařízení významně rozšiřuje možnosti kovolitecké dílny a rozšiřuje technologické možnosti mimo tradiční odlévání do pískových forem. Nově je vzhledem k vybavení prostor umožněn přístup veřejnosti a turistů a realizace programů pro návštěvníky. 7) Ing. Milan Štěpánek - Malá granulační linka Nové zařízení malé granulační linky je prvním malým zpracováním biomasy na vytápění v regionu. Zařízení zpracovává seno, slámu, obilí, dřevní odpad a odpad z osiv na kvalitní topivo do automatizovaných i domácích topeništích.