Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Uherské Hradiště (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Zlepšení kvality života v obcích Dolního Poolšaví a celého Slovácka
Právní forma občanské sdružení
27057593
Datum registrace 22.2.2007
Sídlo Kunovice
Ulice a č. popisné/č. orientační nám. Svobody 361
Obec/Pošta Kunovice
PSČ 686 04
Telefon 572 549 999
Fax 572 549 999
Mobil 777 345 815
E-mail soban@dolni-poolsavi.cz
Vlastní www stránky www.dolni-poolsavi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Výstavba a obnova dopravní a volnočasové infrastruktury
2. Trvale udržitelný rozvoj drobného a středního podnikání, zejména v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
3. Kvalitní životní prostředí - spokojený život
4. Zvyšování podílu cestovního ruchu na hospodářství
5. Zvyšování atraktivity území pro život a rozvoj místního společenství
6. Ochrana kulturního dědictví venkova
7. Nové podniky a jejich rozvoj
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina


Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení 10.12.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jiří Dohnal, předseda MAS
Telefon (mobil) 602 731 897
E-mail starosta@bilovice.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Jan Šobáň, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jan Šobáň 572 549 999 572 549 999 soban@dolni-poolsavi.cz
DE
EN
Jan Šobáň 572 549 999 572 549 999 soban@dolni-poolsavi.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Území MAS Dolní Poolšaví se rozkládá mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Brod, na území dvou mikroregionů (Dolní Poolšaví a Za Moravú). Území je národnostně, kulturně (společný folklor Slovácka), ekonomicky (velmi podobné hospodářské ukazatele) i jinak homogenní, lidé žijící na tomto území řeší podobné problémy. Hlavním důvodem, proč bylo zvoleno území MAS Dolní Poolšaví na stávajících 15 katastrálních územích, je skutečnost, že lidé jsou zde spojeni ještě jinak: rodinnými, příbuzenskými a přátelskými vazbami, které se projevují například pořádáním společných aktivit pro obyvatele několika obcí (setkání na Pepčíně 2x ročně, setkání Pod lipú, soutěže pro děti z 3 – 5 obcí), případně soutěží občanských sdružení (soutěže Sborů dobrovolných hasičů a sportovců – TJ, případně Sokol). Prvotní iniciativa společných aktivit už není zjistitelná, protože ty trvají dlouhé desítky let, jisté je, že je od lidí samotných a ne direktivně od starostů či od státních organizací. Z následujících tabulek vyplývá, že obce obou mikroregionů vykazují srovnatelné údaje, které zároveň nikterak nevybočují z průměrných hodnot této MAS. Velká homogenita je připisována zejména skutečnosti, že území neprošlo za posledních 300 let žádnou zaznamenání hodnou migrací. Zpracovatelský tým pro tento SPL je ze 40% tvořen podnikateli, z 20% neziskovým sektorem a ze 40% ze samosprávy. Tento poměr je maximálně vstřícný k vyváženosti pohledů na problémy území. Také složení všech osmi odborných komisí bylo vybráno tak, aby v žádné z nich nebyli zástupci jen jediného sektoru. MAS má mechanismy nastavené tak, že jednotlivé sektory nemají přesně vymezené specifické úkoly, ale nad dílčími otázkami diskutují zástupci všech třech sektorů v rámci daného relevantního orgánu (programový výbor, zpracovatelský tým, odborné komise).