Informace o místní akční skupině a regionu

OS MAS Za humnama
Název místní akční skupiny
Okres Brno-venkov (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny OS MAS Za humnama bylo založeno jako dobrovolné občanské sdružení, které si vytýčilo za cíl posílení obecného povědomí, kdy si místní obyvatelstvo bude plně uvědomovat svou identitu a sounáležitost s regionem Za humnama a bude efektivně využívat svých sch
Právní forma občanské sdružení
27030491
Datum registrace 31.3.2006
Sídlo Viničné Šumice
Ulice a č. popisné/č. orientační Viničné Šumice 23
Obec/Pošta Viničné Šumice
PSČ 664 06
Telefon 737 127 124
Fax
Mobil
E-mail manazer@zahumnama.cz
mas@zahumnama.cz
Vlastní www stránky www.zahumnama.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
1. Fiche – Staráme se o obce – odpovídá opatření – III.2.1.1. PRV
2. Fiche – Staráme se o občany - odpovídá opatření – III.2.1.2. a III.2.2. PRV
3. Fiche – Staráme se o turisty - odpovídá opatření – III.1.3. PRV
4. Fiche – Staráme se o podnikatele - odpovídá opatření – III.1.1. PRV
5. Fiche – Staráme se o zemědělce - odpovídá opatření – I.1.3.1.PRV
6. Fiche – Staráme se o vzdělávání - odpovídá opatření – III.3.1. PRV
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

podnikatelé, zemědělci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada OS MAS Za humnana
Datum schválení 30.8.2007
Rozvojová strategie www.za humnama.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Jaromír Konečný, předseda MAS
Telefon (mobil) 602 843 680
E-mail predseda@zahumnama.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Hana Tomanová, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing.Jiří Slabotinský, CSc 720 515 232 slabotinsky@atlas.cz
DE Blahák MIlan zástupce MR Rokytnice 731587493 starosta@kovalovice.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
V červnu 2008 byly navázána spolupráce se Slovenskem.
Podrobné informace
1. - Představení regionu Za humnama: Celistvé území v působnosti sdružení je tvořeno správním územím obcí 3 mikroregionů – DSO Ždánický les a Politaví, MR Rokytnice a MR Mohyla míru.V současné době je tedy území na kterém působí MAS Za humnama tvořeno 37 obcemi a 43 katastry tří sousedních mikroregionů, celé území se rozprostírá východně až jihovýchodně od města Brna.Obce, které územně spadají do působnosti MAS Za humnama, spojuje jejich příslušnost k území, na kterém se 2. prosince 1805 odehrála krvavá Bitva u Slavkova, která se nesmazatelně zapsala nejen do našich, ale i do celoevropských dějin. Obce venkovského regionu Za humnama dlouhodobě úspěšně spolupracují na rozvoji celého území a mají za sebou již řadu zajímavých společných projektů, zejména spojených s každoročními oslavami Slavkovské bitvy. Velkým přínosem pro dobrou spolupráci je i to, že se jedná o poměrně jednotný spádový region, kde probíhá skutečně dlouhodobá úspěšná spolupráce nejen jeho obyvatel, ale i podnikatelů, jednotlivých obcí i zájmových sdružení a spolků. Ta je zároveň i nejlepším předpokladem jeho dalšího úspěšného rozvoje. 2. – Partnerství: OS MAS Za humnama se začalo formovat na počátku roku 2006, díky aktivitě několika starostů a podnikatelů, kteří ke spolupráci přizvali i neziskový sektor, byl sestaven přípravný výbor a bylo požádáno o registraci OS na Ministerstvu vnitra. K 31. březnu 2006 bylo OS MAS Za humnama na MV zaregistrováno. SPL byl zpracován řešitelským týmem MAS Za humnama, kombinací komunitní a expertní metody. Návrhy jednotlivých částí SPL byly projednávány s veřejností a doplňovány jejími připomínkami. Setkávání s veřejností probíhala formou kulatých diskusních stolů – workshopů. Cílem tohoto postupu bylo dosažení maximálního možného konsensu, všech aktérů – tj. podnikatelské, veřejné i občanské sféry. Vlastní zpracování SPL měl na starosti řešitelský tým MAS, který vedla manažerka MAS. SPL schvaluje nejdříve rada sdružení a poté i valná hromada, za výběr a hodnocení projektů odpovídá Výběrová komise. 3. – Strategie: Z veškerých podkladových materiálů a pracovních workshopů řešitelský tým jednoznačně určil 4 základní priority, které MAS chce a může v území své působnosti realizovat. Priorita č.1: - Kvalita života v regionu Za humnama cíl priority: Zkvalitnit život na v regionu zlepšením vybavenosti obcí, zachováním kulturního a přírodního dědictví a nabídkou bohatého kulturního a společenského života. Priorita č.2: - Rozvoj cestovního ruchu v regionu Za humnama cíl priority: Vytvořit z regionu Za humnama vyhledávanou turistickou destinaci cestovního ruchu s využitím turistického potenciálu regionu, s bohatou nabídku aktivit a kvalitních služeb v oblasti cestovního ruchu. Priorita č3: - Podpora podnikání v regionu Za humnama cíl priority: Vytvořit podmínky pro stabilní a konkurenceschopné podnikání a ekonomickou úroveň regionu Za humnama prostřednictvím posilování místní produkce, diverzifikace zemědělství, zaváděním nových technologií, služeb a oborů. Priorita č.4: - Rozvoj lidských zdrojů, partnerství a spolupráce v regionu Za humnama cíl priority: Přispět k rozvoji lidských zdrojů v regionu Za humnama prostřednictvím vzdělávání, sociální integrace a rozvojem místní, regionální a mezinárodní spolupráce 4. – Fiche SPL: 1. Fiche – Staráme se o obce – odpovídá opatření – III.2.1.1. PRV 2. Fiche – Staráme se o občany - odpovídá opatření – III.2.1.2. a III.2.2. PRV 3. Fiche – Staráme se o turisty - odpovídá opatření – III.1.3. PRV 4. Fiche – Staráme se o podnikatele - odpovídá opatření – III.1.1. PRV 5. Fiche – Staráme se o zemědělce - odpovídá opatření – I.1.3.1.PRV 6. Fiche – Staráme se o vzdělávání - odpovídá opatření – III.3.1. PRV 5. – Projekty V součastné době MAS Za humnama připravuje společný projekt s partnerskou MAS na Slovensku v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR –ČR, nazvaný „Pojďme na to společně“, který bude zaměřen zejména na posílení vzájemných kulturních, společenských a sportovních aktivit. 6. – Finanční zabezpečení MAS: Oba zakládající svazky obcí MAS Za humnama se v závěru roku 2006 a počátkem roku 2OO7 složily na předfinancování projektu Osvojování schopností. Téměř všechny obce tak poskytly MAS částku 30,- Kč/ obyvatele. V počátku roku 2008 byly MAS Za humnama úspěšně proplaceny MZE finanční prostředky čerpané v rámci projektu Osvojování schopností. Mikroregion Mohyla míru a obce, o které byla rozšířena územní působnost MAS Za humnama na valné hromadě v závěru roku 2007 jsou připraveny podporu ve stejné výši poskytnout MAS ZA humnama v letošním roce. V následujících letech bude vlastní činnost MAS financována opět z členských příspěvků jednotlivých mikroregionů, případně z vlastní činnosti – poradenství pro dotační politiku jednotlivých ministerstev ČR a dotační politiku EU. Případné předfinancování jednotlivých etap realizace SPL bude realizováno z vlastních zdrojů MAS, v případě potřeby krátkodobým úvěrem. 7. – Dosavadní výsledky: Na území regionu Za humnama byla realizována v územní působnosti jednotlivých mikroregionů i v jednotlivých obcích celá řada společných projektů v rámci Programu obnovy venkova a Programu rozvoje venkova, financovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje, případně MMR. OS MAS Za humnama však, s výjimkou projektu Osvojování schopností , realizovaného z OP RVMZ – Leader+, nemá zkušenosti s projekty leadrovského typu. Všechny mikroregiony, které jsou členy MAS Za humnama mají dostatečné zkušenosti s čerpáním dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, z rozpočtu státu i z jiných dotačních titulů. Navíc některé obce mají také zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Také OPS Větřák Pozořice společně s obcí Pozořice má dobré zkušenosti s čerpáním finančních prostředků např. z dotačních programů MŽP ( Program péče o krajinu). Příklady projektů realizovaných ze zdrojů Evropské unie na území MAS: 1.Název programu: RVMZ Priorita I Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí Podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) Investiční záměr c) 2. skupina osvojování schopností Rok realizace: 2006-2007 Název projektu „MAS Za humnama“ Nositel projektu: OS MAS Za humnama Náklady projektu: 636 000,-Kč Stručný popis projektu: Osvojování metody LEADER a navazování partnerství v nově vzniklém venkovském regionu v působnosti OS MAS Za humnama, příprava na projekt Realizace strategie, vytvoření Zásobníku projektů pro řešené území 2.Název programu: SAPARD Rok realizace: 2004 Název projektu Revitalizace sportovního areálu v obci Sivice Nositel projektu: Obec Sivice Náklady projektu: 8 190 567,- Kč Vlastní zdroje: 15% z celkových nákladů Stručný popis projektu: Komplexní obnova víceúčelového hřiště v obci Sivice a vybudování veškerého zázemí pro sportovní aktivity v obci – klubovna, administrativní a sociální zázemí , šatny sklad sportovních potřeb 3.Název programu: SAPARD Rok realizace: 2002 - 2003 Název projektu Středisko pro sběr a třídění odpadu v obci Mokrá - Horákov Nositel projektu: Obec Mokrá - Horákov Náklady projektu: 1 369 245,- Kč Vlastní zdroje: 15% z celkových nákladů Stručný popis projektu: Vybudování a zabezpečení provozu sběrného dvora, společně s tříděním odpadu v obci Mokrá-Horákov. Uvedením sběrného střediska do provozu bylo vytvořeno jedno pracovní místo Projekty spolupráce realizované na území regionu Za humnama v rámci POV a PRV JMK: rok Mikroregion Název akce Dotační program Rozpočet Podíl Dotace/žadatl 2007 DSO ŽLaP Vybudování cyklodpočívek PRV-JMK 340 000,- 70/30 2006 DSO ŽLaP Projektová dokumentace pro vybudování cyklodpočívek PRV-JMK 178 000,- 70/30 2006 Mr. Rokytnice Jednotné značení obcí mikroregionu PRV-JMK 500 000,- 60/40 2005 DSO ŽLaP Oprava drobných sakrálních památek v obcích mikroreg. PRV-JMK 286 000,- 70/30 2005 MR. Rokytnice Úprava veřejných prostranství v obcích mr. PRV-JMK 286 000,- 70/30 2004 MR. Rokytnice Informační a odpočinková zařízení na cyklotrasách mr. PoV-JMK 180 000,- 45/55 2004 OPS Větřák Pozořice Realizace tůňky a výsadba nelesní zeleně MŽP - PPK 188 000,- 80/20 2004 Obec Kovalovice Realizace biocentra Pastvisko MŽP - PPK 688 000,- 85/15 2003 DSO ŽLaP Jednotné značení obcí mikroregionu PoV-JMK 286 000,- 70/30 2003 Obec Sivice Rozvoj a úprava lokálního biocentra MŽP - PPK 333 000,- 45/55 Přírodní koupací biotop v Kovalovicích – projekt v regionu Za humnama podporovaný MAS: V loňském roce byl v obci Kovalovice na Brněnsku otevřen přírodní koupací biotop pro veřejnost, pravděpodobně první koupaliště tohoto druhu v ČR. Koupací biotop je součástí sportovně relaxačního areálu. Přírodní koupací biotop tvoří hlavní koupací část o rozloze cca.1000m2 spojenou potokem s čtyřmi čistícími lagunami o rozloze cca.500m2. V lagunách ve kterých jsou vysázeny různé druhy vodních rostlin například orobince, kosatce, rákosy či sítiny probíhá pomocí čerpadel biologické čištění vody. Jde o uzavřený okruh, voda se dopouští ze studny jen při úbytku odparem. Vypouštění se provádí dle stavu vody a potřeby čištění v cyklu 5-7 let. Bazén tvoří mělčí část pro neplavce (hloubka 0-1m) vysypanou oblázky a hlubokou část pro plavce (hloubka 3 - 4,2m). Hloubka je zde záměrně velká, pro lepší udržení stability vody. V jižní části je umístěno dětské brouzdaliště s vodním hřibem. Pro vstup do vodní plochy slouží dřevěná mola a schůdky z kamenných desek.