Informace o místní akční skupině a regionu

Prostějov venkov o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Prostějov (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Přerozdělování prostředků "zdola" - Účel: Trvale udržitelný život na venkově, podpora zemědělského podnikání, podpora nezemědělského podnikání, růst a kvalita života na venkově
Právní forma o.p.s.
27693058
Datum registrace 3.7.2006
Sídlo Kralice na Hané
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám. 41
Obec/Pošta Kralice na Hané
PSČ 798 1
Telefon 724 788 131
Fax
Mobil 724788131
E-mail hspurna@email.cz
Vlastní www stránky www.maspvvenkov.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Modernizace zemědělských podniků
1. Podpora nezemědělského podnikání
3. Podmínky růstu a kvalita života na venkově
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma zatím nebylo podpořeno
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Programovací výbor a Valná hromada
Datum schválení 17.12.2007
Rozvojová strategie www.maspvvenkov, 17.12.2007
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Antonín Frgal, předseda správní rady MAS
Telefon (mobil) 725 131 160
E-mail ou@obecskalka.cz
Další kontaktní osoba Ing.Hana Spurná, manažerka MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
REGION Region Prostějov – venkov vznikl seskupením sedmnácti spádových obcí. Všechny obce regionu administrativně - správně přísluší do okresu Prostějov (s výjimkou obce Bystročice /okr.Olomouc/, kraje Olomouckého, NUTS II Střední Morava a leží v okruhu cca 5 až 15 km od města Prostějov. Cílem MAS je rozšířit území o další obce, které vykazují shodné charakteristiky s již vymezeným územím. Toto se již podařilo a MAS se v roce 2008 rozšířila o obec Mostkovice - v současné době máme 18 spádových obcí. Toto území má následující společné charakteristiky: - úrodná půda, množství drobných zemědělských podnikatelů - totožné kulturně – historické založení a tradice - mentalita lidí žijících na vesnici (celkový vztah k přírodě, čistému životnímu prostředí, volnému prostoru, pozitivní vnímání společenského dění, důvěra, vzájemná spolupráce a soudržnost). - Strategický plán Leader se týká udržitelného rozvoje území Regionu Prostějov venkov, řeší problematiku hospodářského, společenského, environmentálního a kulturního rozvoje s využitím lidských zdrojů. Strategický plán Leader je v souladu se Strategií rozvoje regionu Prostějov venkov, širšími strategiemi a koncepcemi na úrovni kraje a státu platnými pro území regionu v období 2007 – 2013. Strategický plán je zpracován v souladu s nařízením Rady ES č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. PARTNERSTVÍ Místní akční skupina Prostějov venkov, o.p.s. dle čl. 62 nařízení Rady uplatňuje při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhuje ucelenou strategii místního rozvoje a z ní vycházející Strategický plán Leader, podílí se na vytváření sítí místního partnerství a při provádění strategie vybírá projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2, které jsou v souladu se Strategickým plánem Leader. Právní subjektivitou Regionu Prostějov venkov je forma obecně prospěšné společnosti (viz. zakládací smlouva společnosti). Obecným cílem společnosti je rozvoj regionu, který bude naplňován i následujícími kroky: - zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany - podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu - zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu - zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu MAS se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pravidly stanovenými pro Program rozvoje venkova. Strategický plán Leader Místní akční skupiny Prostějov venkov, o.p.s. je veřejně projednaný a schválený. Provádění strategií místního rozvoje posiluje územní soudržnost a synergii jednotlivých opatření určených pro širší ekonomiku a obyvatele venkova. Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada a dozorčí rada, dále funguje programovací a monitorovací výbor a výběrová komise. Přípravu strategie, hodnocení projektů a výběr projektů má na starosti Programovací výbor a Výběrová komise. Schválení strategie - Valná hromada. Shrnutí: Strategický plán Leader vznikl na základě integrované strategie s názvem „Strategický rozvoj regionu Prostějov venkov“ a je s tímto dokumentem úzce provázán. Na ucelené strategii regionu se započalo pracovat od vzniku MAS a jeho tvorba trvala přibližně 5 měsíců. Strategie kopíruje potřeby regionu, a to nejen ty, které jsou financovatelné z Programu rozvoje venkova (popisuje další programy včetně konkrétních projektových záměrů, které mohou být financovány z dalších národních, či unijních zdrojů – např. Interreg, Regionální operační program, Operační program Životní prostředí, Operační program podnikání a inovace, ESF apod.) a dále předpokládá možnost a doporučuje základní postup pro utváření synergií a tvorbu partnerství s následnou spolupráci na společných zájmech s nadregionálním i celorepublikových efektem. V rámci strategie je taktéž zdůrazněna možnost dalších aktivit prováděných MAS, díky kterým MAS zajistí samofinancování organizace a následné spolufinancování veřejných (kulturních a společenských) akcí regionu. Strategie regionu i SPL jsou v souladu s: - Programem rozvoje venkova - Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje - Programem rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje - Programem obnovy venkova Olomouckého kraje - Strategií Mikroregionu Prostějov venkov - Marketingovou studií rozvoje Lázní Skalka - Strategiemi nebo Plány rozvoje obcí a organizací MAS - Podnikatelskými plány Strategie regionu i SPL vznikla komunitním způsobem a na základě aktivního zapojení členů MAS (veřejný, soukromý, neziskový sektor i fyzické osoby nepodnikající), veřejnosti, organizací a spolků, podnikatelských subjektů, Krajského úřadu Olomouckého kraje a za pomoci „úspěšných“ MAS – partnerů a externích odborníků. ROZVOJOVÁ STRATEGIE Základní strategické linie pro celkový územní rozvoj: Podpora rozvoje podnikání a zvyšování zaměstnanosti s důrazem na diversifikaci zemědělských podnikatelských aktivit Obsahuje: příprava ploch pro podnikatele, marketingová strategie regionu směřující k potenciálním investorům, budování podnikatelských inkubátorů, aktivní spolupráce s informačními centry pro podnikatele, příprava odborných a rekvalifikačních kurzů, pravidelné setkávání představitelů obcí s podnikateli, marketingová strategie cestovního ruchu, společná propagace regionu, diverzifikace zemědělských aktivit, péče o památky. Zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury a vzhledu obcí Obsahuje: ochrana a rehabilitace krajiny, ochrana ovzduší, řešení odpadních vod, systém nakládání s odpady, vysazování zeleně v intravilánu a extravilánu obcí, realizace územních systému ekologické stability, ekologická výchova, řešení likvidace odpadních vod, zlepšování vzhledu obcí, rekonstrukce místních komunikací, budování obchvatů obcí. Rozvoj lidských zdrojů a společenského a sportovního života v obcích Obsahuje: udržení sítě ZŠ a MŠ, rozšiřování nabídky kulturních, zájmových a sportovních aktivit, rekonstrukce zařízení pro společenský život a sportovní aktivity, budování informačního zázemí obyvatel, začleňování sociálně slabých skupin obyvatel do společenského života, aktivity propojující obce a lidi v regionu, podpora činnosti spolků a zájmových organizací. Šetrné využívání přírodních zdrojů a zhodnocování kulturního dědictví regionu Obsahuje: péče o přírodní zdroje (voda, lesy), šetrnou venkovskou turistiku, doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, turistické trasy a cyklostezky, rozvoj cykloturistiky a agroturistiky, realizace společenských a kulturních akcí, které vycházejí z hanáckých tradic, propagace krajových odlišností (místní produkty, zvyky). Shrnutí základních cílů pro rozvoj území vychází z funkcí, které Region Prostějov venkov může mít: - může a chce být místem krátkodobé rekreace pro obyvatele Prostějova, Olomouce a pro vzdálenější návštěvníky kraje - může a chce být místem stabilních životních podmínek pro dosavadní obyvatele – příležitostí pro zaměstnání a drobné podnikání s využitím místních přírodních a kulturních zdrojů - může a chce být místem nového trvalého bydlení pro obyvatele Prostějova (Olomouce, Přerova), trend vystěhovávání střední třídy z velkých měst do sousedních obcí s možností dojíždění, avšak s fungujícími místními službami FIŠE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER FICHE 1: Modernizace zemědělských podniků Popis situace Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým zaměřením je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je nedostatečná úroveň investic, jak stavebních tak technologických, v rostlinné i živočišné výrobě. Tato skutečnost je příčinou zastarávání technologického vybavení zemědělských podniků a také se odráží ve stavu zemědělských staveb, které ne vždy plně vyhovují moderním požadavkům welfare a ochrany životního prostředí.S ohledem na rostoucí tlak spotřebitelů na bezpečnost potravin a maximální ekologický přístup při jejich produkci je jejím předpokladem dobře vybavená primární výrobní základna v rámci zemědělské výroby. V programovacím období 2004-2006 byl obdobný typ podpory úspěšně poskytován v rámci Operačního programu, opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku. FICHE 2: Podpora nezemědělského podnikání Opatření 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy Popis situace Podpora rozvoje rozmanitých činností na venkově zakládáním a rozvojem nezemědělských činností v rámci zemědělských podniků prostřednictvím podpory členů zemědělských podniků. Venkovský prostor, ve kterém došlo k výraznému snížení počtu pracovních sil z více než 500 tis. v roce 1989 na cca 145 tis. v roce 2004, v současné době téměř nevytváří nová pracovní místa, protože zájem o zaměstnávání ze strany zemědělských podniků je velmi nízký. Se snižováním zemědělské výroby, především některých výrob náročných na ruční práce (chmel, ovoce, zelenina apod.) klesá i potřeba sezónních pracovníků. Pro venkov je aktuálním problémem řešení stabilizace venkovského obyvatelstva prostřednictvím diverzifikace činností zemědělských podniků směrem k nezemědělským činnostem. Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a na opatření 2.1.5 operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. FICHE 3: Podmínky růstu a kvalita života na venkově Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo Popis situace Pro venkov je charakteristická rozdílná úroveň vybavenosti, rozsahu a dostupnosti základní infrastruktury. Na veřejný vodovod je napojeno cca 81 % obcí, plyn je zaveden u cca 55 % venkovských obcí a na veřejnou kanalizaci je napojeno pouze 66 % obcí , na kanalizaci s čistírnou odpadních vod přitom pouze asi 26 %. Přitom kvalita vody ve studních je nízká. Jen splnění norem Společenství v oblasti čištění odpadních vod by znamenalo vynaložit na budování čistíren v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel asi 5 mld. Kč do roku 2010. (Přechodné období plnění směrnice Rady 91/271 a Rámcová vodní směrnice.) Na to nebude stačit samotný Program rozvoje venkova, ale budou muset být zapojeny i jiné evropské (Evropský fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti) a národní zdroje. Opatření by mělo zajistit základní podmínky pro zkvalitnění sociálních a hospodářských funkcí venkova a zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb a základní infrastruktury vesnic a skupin vesnic (obce do 2 000 obyvatel a jejich seskupení v rámci sdružení obcí) na místní úrovni, v souladu s požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí. Evropský fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti budou navazovat podporami větší a páteřní infrastruktury ve venkovských oblastech, které přesahují místní potřeby jednotlivých vesnic nebo jejich skupin, propojující města a vesnice, čistíren odpadních vod ve zvláště chráněných územích a územích ptačích oblastí a evropsky významných lokalit a na ostatních územích od 2000 e. o. a vyššího občanského vybavení. Regionální operační programy budou rovněž řešit problematiku služeb, základního občanského vybavení (školy, zdravotnická zařízení atd.) a ochrany kulturního dědictví Opatření 1. Obnova a rozvoj vesnic Charakteristika podopatření Jedná se o řešení základní dopravní a technické infrastruktury v obcích (využití obnovitelných zdrojů paliv a energie, řešení odpadového hospodářství, budování a obnovy místních komunikací v malém rozsahu, podpora zlepšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikaní i odpočinek). Obnova a rozvoj vesnic závisí na vědomí sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím. Opatření 2. Občanské vybavení a služby Charakteristika podopatření Podpora bude zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb (školských, zdravotnických, sociálních včetně předškolní a mimoškolní péče o děti a služeb pro ženy, pečovatelské služby o seniory, základní obchodní infrastruktury, sportovní a tělovýchovné objekty a plochy pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodné stravovací zařízení, objekty pro spolkovou činnost, zahradnická centra). V zájmu posílení sounáležitosti obyvatel budou podporovány i aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis situace Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru. Opatření by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj moravských vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel. Tento záměr je v souladu s evropským zájmem o zachování jedinečnosti, specifik a místních tradic při rozvoji vesnic a posílení rozmanitosti Evropy. V minulosti došlo k negativním jevům z hlediska udržitelného rozvoje venkovského prostoru, které lze spatřovat v narušení ekologické stability přírodního prostředí a krajinného rázu, v zanedbání péče o kulturní dědictví venkova a v nedostatečném obecném povědomí obyvatel o nezbytnosti ochrany životního prostředí a kulturních hodnot a o způsobech, jak tuto ochranu zajistit. Opatření je zaměřeno na činnosti týkající se zlepšení kvality života zvýšením povědomí o přírodních a kulturních hodnotách prostředí a jejich obnovou a rehabilitací. Opatření má zamezit problémům, které souvisejí s nedostatečnou interpretací přírodního a kulturního dědictví, kromě centrálních a komerčně využívaných oblastí. Opatření 3. Kulturní dědictví venkova Charakteristika podopatření Podpora je určena na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek (s výjimkou národních kulturních památek nebo kulturních památek využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, muzea), památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na kulturně společenské aktivity s vazbou na místní historii, tradice, umění, řemesla, folklór a národopis. Způsob dosahování cílů a priorit Cíle MAS budou obecně dosahovány následujícími způsoby: - podpora Strategického plánu Leader s následnou finanční alokací určenou k přerozdělování příjemcům podpory z území MAS - podporou získanou MAS z jiných národních či unijních zdrojů určenou k činnosti MAS a k realizaci investičních i neinvestičních projektů kdekoliv v území MAS - vyvíjením vlastní ekonomické činnosti MAS vedoucí k tvorbě zisku a následné realizaci veřejně prospěšných projektů ) - podporou získanou přímo obcemi, svazky obcí a příspěvkovými organizacemi určenou na vlastní projektové záměry - podporou získanou neziskovými organizacemi a církvemi určenou na vlastní projektové záměry - vlastní hospodářskou činností obcí, svazků obcí a neziskových organizací vedoucí k tvorbě zisku a následné realizaci veřejně prospěšných projektů ) - podporou získanou MSP určenou na realizaci vlastních projektových záměrů - vlastní ekonomickou činností MSP vedoucí k tvorbě zisku a rozvoji podnikání - sdružováním prostředků obcí (tvorbou rezerv) a následnou realizaci investičních akcí v jednotlivých obcích - sponzorské dary a příspěvky Tučně označené způsoby představují financování po ukončení financování SPL z Programu rozvoje venkova. Plněním těchto způsobů bude zaručeno pokračování naplňování vizí a budoucí trvale udržitelný rozvoj vesnice. VLASTNÍ PROJEKTY MAS…. Přehled akcí MAS v roce 2008: 1. Výstava : Jaký dopad má náš odpad – ekologická výstava putovala po základních školách v regionu během března a dubna 2008. Zhlédlo ji cca 390 žáků ZŠ. Akcebyla pořádána ve spolupráci s ekologickým centrem IRIS Prostějov. 2. Sportovně-kulturní akce: Na kole za poznáním regionu Prostějov venkov se uskutečnila 10.05.2008, dotaci ve výši 20 000,-Kč poskytl Olomoucký kraj. 3. Dětské olympijské hry 2008 – se uskutečnily ve spolupráci se Svazkem obcí Prostějov venkov 14.06.2008, dotace z POV 60 tis.Kč 4. Výstava Země živitelka v Českých Budějovicích – proběhla ve dnech 21. – 26.08.2008, kde byl prezentován náš region. 5. Turnaj v malé kopané – konal se 06.09.2008 v obci Čehovice. Připravované projekty : Bude podána žádost na mobilní kulturní zařízení na SZIF z programu PRV a dále projekty dle výběru a doporučení Programovacího a výboru a Výběrové komise MAS. a)projekty s podporou z dalších os PRV - obec Skalka : Zlepšení vzhledu Lázní Skalka, dotace PRV (90 %) 3,8 mil. Kč - obec Dětkovice: Kanalizace a chodníky ( 3,6 mil. Kč – SZIF, PRV) - obec Biskupce: Oprava OÚ – zateplení , výměna oken a střechy - obec Vrbátky :- vybudování dětského hřiště, vybud. víceúčelového hřiště v Dubanech ( 900 tis, z toho vlastní zdroje 600 tis., POV 300 tis.) - dětské hřiště Vrbátky ( 205 tis. dotace z MŠMT ČR) FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ Podpora v rámci osy LEADER zatím nebyla schválena, usilujeme o ni ve 2. kole v 10/2008