Informace o místní akční skupině a regionu

Havlíčkův kraj, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny rozvoj regionu Havlíčkův kraj
Právní forma obecně prospěšná společnost
27493245
Datum registrace 10.4.2006
Sídlo Školní 500, Ždírec nad Doubravou 58263
Ulice a č. popisné/č. orientační Mírová 119
Obec/Pošta Ždírec nad Doubravou
PSČ 58263
Telefon 561 116 138
Fax 569 694 533
Mobil 774 420 913
E-mail hajkova@havlickuvkraj.cz
Vlastní www stránky www.havlickuvkraj.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č. 1 - Podpora rozvoje zemědělských podniků
Fiche č. 2 - Podpora lesnictví
Fiche č. 3 - Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj
Fiche č. 4 - Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj
Fiche č. 5 - Cestovní ruch - záruka prosperity
Fiche č. 6 - Kulturní a historické dědictví - bohatství regionu Havlíčkův kraj
Fiche č. 7 - Podpora společenských funkcí lesa
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada MAS
Datum schválení 25.9.2007
Rozvojová strategie http://www.havlickuvkraj.cz/
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Jan Martinec
Telefon (mobil) 569 694 533
E-mail zdirec@havlickuvkraj.cz
Další kontaktní osoba Jaroslava Hájková
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Jan Martinec 569694533 569694533 zdirec@havlickuvkraj.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1. Region Sledované území regionu MAS Havlíčkův kraj se nachází v severní části kraje Vysočina. Přirozenými spádovými centry tohoto regionu jsou města Přibyslav a Ždírec nad Doubravou. Území na severu sousedí s Pardubickým krajem. S výjimkou obcí Vojnův Městec a Velká Losenice se všechny další obce nachází v bývalém okrese Havlíčkův Brod. Téměř všechny obce jsou stále součástí mikroregionu Podoubraví nebo mikroregionu Přibyslavsko. Celá oblast zaujímá 2,78 % celé rozlohy kraje Vysočina a 0,24 % rozlohy České republiky. Celkem do oblasti MAS Havlíčkův kraj spadá 14 obcí, včetně 2 měst. 2. Partnerství MAS Havlíčkův kraj vznikla počátkem roku 2006. Jejím hlavním iniciátorem byla Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost a Město Ždírec nad Doubravou. O metodě LEDAER se v daném regionu příliš nevědělo a v této době na předmětném území pracovali, i když oproti dnešní době v omezené míře, dva mikroregiony – Přibyslavsko a Poddoubraví. Ovšem obce nacházející se v západní části mikroregionu Podoubraví si právě v této době založily svoji vlastní MAS Podhůří Železných hor. Toto byl asi hlavní spouštěcí mechanismus, který v konečném důsledku vedl k založení MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Prvotními zakladateli bylo 12 subjektů: za veřejný sektor města Přibyslav a Ždírec nad Doubravou, obce Krucemburk, Vojnův Městec, Havlíčkova Borová a Modlíkov. Za zemědělské podnikatele byla zakládajícím subjektem Zemědělská a.s. Krucemburk a.s., dále za podnikatel pan Milan Uttendorfský. Dalšími zakládajícími členy byly zejména NNO – TJ Spartak Staré Ransko, TJ Jiskra Vojnův Městec, TJ Sokol Havlíčkova Borová a Kulturní zařízení města Přibyslav. Havlíčkův kraj o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 10.04.2006. Ihned po své registraci požádala o dotaci z OP Zemědělství, opatření LEADER, podopatření osvojování schopností na vypracování Integrované rozvojové strategie MAS Havlíčkův kraj, na uspořádání seminářů k propagaci MAS a jejímu rozšiřování. Žádost MAS Havlíčkův kraj o.p.s. byla úspěšná a byla vybrána mezi 16 úspěšných projektů z celkem 52 v tomto kole. Počátkem roku odbornou agenturou byly uspořádány celkem čtyři semináře zaměřené na osvětlení metody LEADER a na rozšíření členské základny MAS. Z celkem více jak 60 účastníků těchto seminářů jich 25 podalo přihlášku do MAS. Následně 20 z nich bylo přijato za člena MAS. Další aktivitou bylo vypracování samotné strategie. V rámci této aktivity se uskutečnilo mnoho oborových setkání nad jednotlivými navrhovanými částmi strategie, které vyústili v konečné fázi k přijetí této strategie jako základního dokumentu MAS Havlíčkův kraj. Nakonec proběhly čtyři semináře zaměřené na konkrétní zpracování žádosti o dotaci z PRV na fiktivním případě a byly zde i detailně vysvětleny podmínky výběrových řízení a následného monitorování projektů. I toto byl jeden z důležitých momentů, na základě kterého řada menších obcí do 500 obyvatel v listopadu t.r. podala některé své žádosti v rámci II.kola do PRV. Projekt byl již kompletně realizován a úspěšně bylo zažádáno o jeho proplacení. Za velice důležitý moment je možno považovat únor tohoto roku, kdy MAS Havlíčkův kraj uspěla se svojí žádostí o dotaci v rámci SROP na vydání propagačních materiálů území MAS. Více viz kapitola 8.1. Již na počátku založení MAS byly zvoleny základní orgány, a to správní rada a dozorčí rada společnosti. První členové byly zvoleni zakládajícími členy o.p.s. Nicméně již po prvním roce fungování o.p.s. došlo k částečné obměně těchto orgánů tak, aby do rozhodovacích orgánů byly zvoleni i zástupci nově přistoupivších členů. V roce 2006 byly hlavním komunikačním médiem s veřejností obecní zpravodaje. Z nich se obyvatelé dozvídali o založení MAS včetně jejích prvních projektů. Od poloviny tohoto roku fungují vlastní webové stránky www.havlickuvkraj.cz. Postupně lze na základě statistik sledovat nárůst návštěvnosti těchto stránek. V první fázi svého účinkování se prvotní kontakty s možnými zájemci o spolupráci děly na základě osobních kontaktů. Postupně byla práce profesionalizována, na semináře k rozšiřování již byly zasílány osobní pozvánky a akce byly plakátovány. Lze konstatovat, že MAS Havlíčkův kraj je dnes velice aktivní skupinou plně respektující pravidla práce LEADER, sdružující velice aktivní subjekty z různých sfér života. Členové jednotlivých orgánů společnosti (správní rada, dozorčí rada, monitorovací výbor, programový výbor, výběrová komise) jsou vždy důsledně voleni tak, aby zástupci veřejného sektoru zaujímali vždy méně jak 50% hlasovacích práv. Hlavní orgány MAS: Valná hromada – je nejvyšším orgánem o.p.s. a tvoří ji všichni členové o.p.s. Schází se minimálně jedenkrát ročně a svolává ji správní rada na návrh svého předsedy. Valná hromada se svolá i v případě, požádá-li o to nejméně 1/3 všech členů. Mezi hlavní pravomoci patří – rozhodnutí o zániku obecně prospěšné společnosti a jejím majetkovém vypořádání - rozhodnutí o změnách statutu - rozhodnutí o přijetí nových členů MAS - volí správní radu a dozorčí radu - volí členy výběrové komise, programového výboru a monitorovacího výboru - schvaluje roční uzávěrku a výroční zprávu společnosti Správní rada – je devítičlenná a je volena valnou hromadu. Správní rada je výkonným orgánem valné hromady a řídí činnost o.p.s. mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou statutem výlučně svěřeny do pravomoci valné hromady. Mezi základní pravomoci správní rady patří: - schvaluje rozvojovou strategii nebo její případné změny - jmenuje a odvolává ředitele společnosti - organizuje a řídí činnost sdružení - vede evidenci členů - schvaluje rozpočet společnosti provádí kontrolu jejího čerpání - k zabezpečení činnosti vytváří další profesionální aparát nezbytně nutného rozsahu - rozhoduje o podání žádostí o dotace a finanční příspěvky z národních, krajských či evropských zdrojů Funkční období členů správní rady je tříleté s tím, že každý rok toto funkční období končí jedné třetině jejích členů. Na valné hromadě jsou pak zvoleni nový členové správní rady. Každý ze členů může být členem správní rady zvolen maximálně dvě funkční období po sobě. Dozorčí rada – je tříčlenná a je volena valnou hromadou. Dozorčí rada kontroluje hospodaření společnosti a plnění usnesení valné hromady, navrhuje opatření k odstranění zjištěných závad. Dozorčí rada se schází minimálně 4 x ročně a svolává ji předseda. Funkční období členů dozorčí rady je dvouleté. Součástí organizační struktury Místní akční skupiny Havlíčkův kraj je dále výběrová komise, programový výbor, výkonný monitorovací výbor: Programový výbor – je maximálně devítičlenný, k dnešnímu dni jeho funkci na základě rozhodnutí valné hromady vykonává správní rada o.p.s. Havlíčkův kraj. Mezi jeho základní úkoly patří: - podílí se na přípravě aktualizace strategie - schvaluje znění jednotlivých výzev a předkládá jejich znění ke konečnému schválení správní radě - zpracovává programové záměry MAS a kritéria hodnocení projektů - schvaluje výsledky výběru projektů provedeného výběrovou komisí a schválený výběr předává k dalšímu schválení valné hromadě, popř. neschválený výběr předává zpět výběrové komisi - schvaluje žádosti o dotace z PRV, popř. dalších dotačních titulů Výběrová komise – je sedmičlenná, její členové jsou jmenováni správní radou společnosti. Její funkční období je na základě rozhodnutí valné hromady dvouleté. Mezi její hlavní úkoly patří: - hodnotit a vybírat projekty předložené jednotlivými žadateli v rámci výzev - předkládat výběr projektů ke schválení Programovému výboru Výkonný monitorovací výbor – je sedmičlenný a jeho členové jsou jmenovány valnou hromadou. Jeho základní úlohou je kontrola transparentnosti činností programového výboru a výběrové komise, kontrola realizace jednotlivých projektů a kontrola splnění monitorovacích indikátorů. 3. Rozvojová strategie Strategie LEADER je ucelenou rozvojovou strategií území. Základním východiskem pro zpracování byla již existující Integrovaná rozvojová strategie území MAS Havlíčkův kraj na roky 2007 – 2013. Tato strategie byla zpracována počátkem roku 2007. Její vypracování bylo realizováno na základě dotace z Operačního programu rozvoje venkova a multifunkční zemědělství, opatření LEADER. Strategický cíl SP Leader: Ke splnění základního dlouhodobého cíle „MAS Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny“ byly na základě rozhodnutí správní rady a Valné hromady MAS do strategického plánu LEADER vybrány následující priority: I. podpora rozvoje malého a středního podnikání na místní úrovni, včetně zemědělství a lesnictví III. zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti III. podpora rozvoje cestovního ruchu a agroturistiky IV. zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu 4. Fiche Strategického plánu LEADER Fiche č. 1. Podpora rozvoje zemědělských podniků Fiche č. 2. Podpora lesnictví Fiche č. 3. Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj Fiche č. 4. Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj Fiche č. 5. Cestovní ruch – záruka prosperity Fiche č. 6. Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj Fiche č. 7. Podpora společenských funkcí lesa 5. Vlastní projekty MAS, popř. projekty dalších aktérů připravované nebo realizované s manažerskou pomocí MAS/regionu navazující na strategii MAS Projekt na bázi LEADER MAS Havlíčkův kraj uspěla v roce 2006 se žádostí o dotaci z OP Zemědělství na realizaci projektu „Havlíčkův kraj – osvojování schopností“. Jeho cílem bylo rozšíření samotné MAS, vypracování Integrované rozvojové strategie území,včetně organizace oborových seminářů nad jejím návrhem, organizace seminářů zaměřených na vzdělávání členů MAS a na nákup základních prostředků potřebných k rozjezdu společnosti. Přidělení této dotace a realizace samotného projektu v průběhu první poloviny roku 2007 dostatečným způsobem prověřila kompaktnost území MAS a zainteresovanost všech jejích členů. Projekty z jiných OP Počátkem roku 2007 MAS Havlíčkův kraj o.p.s. uspěla s projektem „Propagace měst a obcí sdružených v o.p.s. Havlíčkův kraj“. Tento projekt byl zaměřen na vydání tištěných propagačních materiálů území. Součástí tohoto bedekru je nejen popis území, ale i popis ubytovacích možností, volnočasových možností, přírodních a historických atraktivit území. Na vypracování podkladů a grafickém návrhu se podíleli jak zástupci jednotlivých obcí, tak i zástupce podnikatelského sektoru (Kulturní zařízení města Přibyslav). Finančně vlastní spoluúčastí přispěli i ostatní členové MAS. Tento projekt je již v tuto chvíli plně zrealizován a je požádáno o jeho proplacení. Projekty z krajských dotačních titulů V polovině roku 2007 MAS Havlíčkův kraj získal finanční příspěvek z Fondu Vysočiny na projekt s názvem „MAS Havlíčkův kraj – začínáme“. Jeho podstatou bylo zafinancování 50% režijních nákladů MAS v roce 2005. 6. Finanční zabezpečení Dosavadní výsledky hospodaření identifikují schopnost zajistit základní provozní výdaje na činnost MAS (finanční příspěvek na zajištění základních provozních činností od kraje z Fondu Vysočiny, majetkový vklad zakládajících členů, jsou vybírány příspěvky od členů sdružení). V rámci doplňkové činnosti se MAS chce v budoucnu věnovat poskytování služeb - odbornému poradenství při přípravě projektů včetně zpracování žádostí o dotace. 7. Dosavadní výsledky Dosavadní aktivity MAS byly zaměřeny na podporu společných aktivit v zájmovém území regionu. Realizace projektů: HAVLÍČKŮV KRAJ – OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ 536.109,50 Kč PROPAGACE MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH V o.p.s. 170.000,00 Kč MAS HAVLÍČKŮV KRAJ – ZAČÍNÁME 13.169,00 Kč Státní zemědělský intervenční fond dne 5. června 2008 schválil naši Žádost o realizaci SPL v rámci druhého kola příjmu žádostí (od 19.11. do 21.12.2007) opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova. Finanční prostředky pro rok 2008: Celková částka v Kč rok 2008 5 392 905 Celková částka v Kč pro IV. 1.1. 1 078 000