Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Mezilesí
Název místní akční skupiny
Okres Nymburk (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Podpora regionu a podpora aktivit uvnitř regionu.
Právní forma občanské sdružení
26998882
Datum registrace 24.5.2005
Sídlo Kněžice 37, 289 02 Kněžice
Ulice a č. popisné/č. orientační Kněžice 93
Obec/Pošta Kněžice
PSČ 28902
Telefon 325 640 228
Fax
Mobil 777 022 617
E-mail Milan.Kazda@centrum.cz
Vlastní www stránky http://www.facebook.com/masmezilesi
Fiše strategického plánu LEADER
Navržené priority a opatření vedoucí k rozvoji MAS Mezilesí

Navržená opatření, která jsou podrobně rozepsána v jednotlivých kapitolách, vyjadřují potřeby a směry regionu sdruženého v rámci Místní akční skupiny Mezilesí. Cílem je navrhnout taková opatření, která povedou ke komplexnímu rozvoji regionu ve vytýčených oblastech. Je nutné zajistit jednak rozvoj obecně prospěšné infrastruktury, podporovat rozvoj ekonomických aktivit v regionu, zajistit ochranu a podporovat životní prostředí, hledat alternativní rozvojové programy, vytvářet příznivou situaci pro příjemné bydlení místním obyvatelům, napomáhat řešení společenských konfliktů a řešení konfliktů mezi obecními, celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivce, řešit konflikty mezi ekonomickým rozvojem a ochranou přírody, napomáhat přizpůsobení života v regionu pravidlům EU, hledat cesty pro financování rozvojových programů, aktivit a projektů.

Po aktivní a důkladné analýze potřeb regionu z hlediska jeho územního rozvoje, rozvoje samosprávy a z hlediska potřeb jednotlivých subjektů na jeho území se nacházejících, byly identifikovány 3 základní priority. Každá priorita v sobě obsahuje určité parametry, které ji spoluutvářejí a dodávají komplexnost. V jednotlivých bodech bylo postupováno nejdříve obecně a to z důvodu podpory všech aktivních podnikatelských i nepodnikatelských subjektů a obcí, které mohou být díky této strategii dále podpořeny či bodově zvýhodněny (v případě žádostí o dotace). Autoři této strategie vycházejí z předpokladu, že v rámci tří vyjmenovaných priorit lze podpořit v aktivitách každý akceschopný (ekonomicky a jinak stabilní) subjekt, který obsahově a věcně naplní stanovené cíle. Cílem není taxativní výčet jednotlivých aktivit, ale spíše určení směrů vývoje a rozvoje regionu. K tomuto základnímu cíli napomáhají konkrétní subjekty a obce, kterým chce tato strategie vytvořit informační a podpůrné zázemí.

V rámci předložené rozvojové strategie byly stanoveny tyto cíle:

Globální cíl:
Podpora regionu a podpora aktivit uvnitř regionu

Specifické cíle:
Podpora místních podnikatelů a jejich zaměstnanců
Podpora volnočasových aktivit místních obyvatel
Sociální služby a společenské zázemí
Ochrana životního prostředí
Vzdělávání pro podporu trhu práce a environmentální učení
Rozvoj informační společnosti
Dostupná infrastruktura

Vytyčené cíle byly vyhodnoceny na základě potřeb místních subjektů a obcí, které byly podrobeny důsledným dotazníkovým šetřením, a na základě předností daného regionu, kam je zařazen především jeho ekologický rozměr. MAS Mezilesí se může na svém území chlubit realizací projektu energeticky soběstačné obce Kněžice (centrum mikroregionu Mezilesí), která celou oblast nasměrovala do ekologických projektů a aktivit. Z této snahy a jejich úspěšných realizací vznikla priorita „Ekologický region“. Jedná se o specifikum daného regionu, které je vhodné posílit a příkladově uplatnit v rámci dalších investičních i neinvestičních záměrů obcí.

Dalším důležitým rysem tohoto rozvojového dokumentu, resp. jeho směrováním je vytvoření podmínek pro „příjemný život“ obyvatel žijících na území daného regionu. K těmto aktivitám směřuje priorita „Místní obyvatelé“. Ta má za cíl zahrnout významné aspekty, který ovlivňují život místních obyvatel jako např. upravené místní komunikace, dostupná doprava, aktivní volný čas nebo vzdělávání.

Samostatná část je věnována podpoře místní podnikatelů v rámci priority „Podnikatelský sektor“. Vytvoření této priority a její náplně je odvozeno od propracovaného dotazníkového šetření zohledňujícího potřeby místní podnikatelské sféry. Ta zahrnuje jednak požadavky směrované od podniků na obce jako např. nedostatek podnikatelských zón či ploch, špatná dopravní infrastruktura pro zaměstnance podniků a jednak požadavky směrované do vlastního rozvoje firmy.


3.1 Podnikatelský sektor

Na území sdružující obce v rámci Místní akční skupiny Mezilesí působí celkem zhruba 6 252 podnikatelských subjektů. Tento počet není samozřejmě konečný, neboť stav v tomto sektoru neustále mírně kolísá. Obtížné je rovněž vedení aktuální statistiky v této oblasti.

Podnikatelský sektor v regionu vykazuje standardní potřeby převažující u typů malých a středních firem ČR. Určitým specifikem tak zůstává zaměření většiny firem, které spadá do sektoru zemědělské činnosti a činnosti samostatně hospodařících rolníků.

Definované možnosti rozvoje podnikání byly stanoveny zejména v těchto oblastech:

1. Infrastruktura pro rozvoj podnikání
2. Technologie v podnicích
3. Rozvoj zaměstnanců
4. Inovační procesy
5. Cestovní ruch


1. Infrastruktura pro rozvoj podnikání zahrnuje projekty na vybudování chybějící infrastruktury jednotlivých podnikatelských subjektů. Konkrétně se jedná o tyto oblasti projektových záměrů:

§ zakládání a rozvoj kapacit pro výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií
§ výstavba, rozvoj a regenerace nemovitostí, technologických center
§ výstavba nájemních objektů


2. Technologie v podnicích zahrnuje podporu rozvoje zejména existujících firem a jejich vybavení nákupem moderních technologií:
§ obnova zastaralé technologie v oblasti výrobních kapacit
§ nákup nové technologie v oblasti informačních a komunikačních technologií
§ vývoj nových softwarových produktů, implementace nových softwarových aplikací

3. Rozvoj zaměstnanců upozorňuje na zájem regionálních podnikatelů vzdělávat a pečovat o své zaměstnance, neboť ti jsou základním stavebním kamenem každé firmy. Rozvoj firemního potenciálu prostřednictvím rozvoje zaměstnanců je spatřován zejména v těchto oblastech:
§ vzdělávací kurzy pro zaměstnance
§ vytváření systémů a strategií celoživotního učení
§ výstavba, rekonstrukce, pořízení a vybavení center pro školení zaměstnanců (školící střediska, školící místnosti)
§ aplikace nového nebo zlepšení stávajícího systému řízení ve firmě, vytváření inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce, zavádění ISO
§ příjem nových zaměstnanců


4. Inovační procesy a výzkumná střediska
§ výzkum a vývoj
§ zavedení inovace do výroby a její konečné uplatnění v praxi
§ zakládání výzkumných středisek a center v oblasti životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energie

5. Cestovní ruch
§ infrastruktura cestovního ruchu
§ propagace cestovního ruchu (v rámci Poděbrad orientace na lázeňství, v ostatních lokalitách na venkovský cestovní ruch)

Definované oblasti rozvoje podnikání splňují specifický cíl „Podpora místních podnikatelů a jejich zaměstnanců“ a „Vzdělávání pro podporu trhu práce a environmentální učení“
definovaný touto strategií. Realizací výše uvedených opatření bude také podpořen globální cíl „Podpora regionu a podpora aktivit uvnitř regionu“, neboť aktivní místní občané – zaměstnanci, živnostníci i zaměstnavatelé – jsou hybnou silou celého regionu a vedou k jeho prosperitě a rozvoji.
Zahrnuje investiční i neinvestiční aktivity.

Podnikatelské subjekty v regionu vykazují zájem ve všech zmíněných oblastech.

3.2 Místní obyvatelé
Priorita „Místní obyvatelé“ je zaměřena na vybudování veškerého zázemí v oblasti investičních i neinvestičních aktivit, které podpoří zdravý rozvoj regionu a spokojenost života místních obyvatel. Tato priorita je pro obce a její obyvatele stěžejní, neboť je měřítkem nárůstu populace (spokojený občan = občan v regionu pracující, trávící volný čas, generující další příjmy pro region a aktivně podílející se na rozvoji daného regionu), což je limitujícím faktorem každé obce a každého regionu.
Do této priority jsou řazeny aktivity typu vybudování či rekonstrukce objektů sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, zřízení či posílení služeb a související infrastruktury pro občany ve sféře sociální a zdravotní a ve sféře obchodu a dalších služeb. Řadí se sem tedy i podpora podnikatelské infrastruktuře ze strany obce tzn. vytváření příznivého podnikatelského prostředí, jehož služby a výstupy budou sloužit především místním občanům. Tento cíl je zaměřen rovněž na podporu rekonstrukcí a oprav historických objektů, rekonstrukce a revitalizace zchátralých objektů (tzv. brownfields) v daném místě.
Do této podpory spadají také velmi palčivé problémy se stavem místních komunikací, cest a chodníků. V rámci strategie jsou tedy zvýhodněny rekonstrukce a obnovy místních komunikací, cest a chodníků, jejichž stav či situace si to vyžaduje. Naplnění dalšího specifického cíle „Dostupná infrastruktura“ je realizováno také podporou budování a rozšiřování cyklostezek a cyklotras, které napomáhají zdravému životnímu stylu obyvatel regionu i podpoře cestovního ruchu.
Rozvoj území je podmíněn úrovní vzdělanosti občanů a využívání moderních komunikačních technologií nebo-li informační a počítačovou gramotností. K naplnění tohoto specifického cíle budou realizovány projekty internetizace obce, internetové stránky, vzdělávací aktivity (s důsledkem podpory zaměstnatelnosti účastníků seminářů) – nejen – v oblasti PC dovedností apod..
Celá priorita 2 „Místní obyvatelé“ je navázána a propojena s prioritou 3 „Ekologický region“, která zahrnuje mimo jiné (blíže viz kapitola 3.3) také protipovodňová opatření, výstavbu pasivních obecních objektů, ekologickou likvidaci domovního odpadu, rozšiřování nebo zakládání veřejné zeleně apod. Z uvedeného je zřejmé, že také tyto ekologicky orientované aktivity jsou do značné míry velkým přínosem také pro místní obyvatele. Z hlediska věcného a obsahového oddělení témat však budou všechny environmentálně zaměřené akce popsány ve stěžejní prioritě celé strategie „Ekologický region“, která je specifikou právě této zemědělsky orientované oblasti.

Priorita „Místní obyvatelé“ pokrývá nejširší oblast celé strategie a de facto naplňuje všechny specifické cíle, které má tato strategie vytýčeny. Naplnění těchto specifických cílů vede k realizaci cíle globálního. Projekty a projektové záměry – v souladu s prioritou - definované dotazníkovým šetřením jednotlivých obcí jsou uvedeny v závěru kapitoly 3.2 resp. všech jejích podkapitol.

Zahrnuje investiční i neinvestiční aktivity.
3.2.1 Vzdělávání na podporu trhu práce a environmentální učení
Toto opatření je směrováno na podporu konkurenceschopné pracovní síly, kterou je třeba cíleným celoživotním vzděláváním udržovat v pracovním procesu či připravovat pro pracovní trh. Projekty v oblasti přípravy na opětovný návrat na trh práce nebo osob ohrožených nezaměstnaností patří právě do této skupiny. V rámci aktivit obcí, úřadů práce, komerčních subjektů na poli personálních aktivit či neziskových organizací se předpokládá realizace vzdělávacích aktivit v tzv. klíčových kompetencích i specifických dovednostech. Oblast environmentálního učení navazuje na další aktivity regionu, kam se řadí mj. problematika ochrany životního prostředí, cílené využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato oblast je specifickou prioritou vymezeného území a aktivity směrované na její podporu jsou jedním ze základních stavebních kamenů v rozvoji regionu.

Z přímého dotazníkového šetření vyplynul aktivní zájem obcí organizovat vzdělávací semináře s environmentální tématikou a proto budou také touto strategií taková opatření podporována. Předpokládá se, že tato potřeba vznikne postupně a to díky vyššímu zapojení celého regionu v rámci priority „Ekologický region“.

Investiční ekologické projekty je třeba cíleně podporovat environmentálními vzdělávacími aktivitami. Tato priorita zahrnuje školení, semináře, výzkumné a vědecké aktivity, spolupráce se školami a jejich zapojení do vědecko-výzkumných programů.

3.2.2 Informační společnost
Toto opatření má napomoci ke zvýšenému vnímání důležitosti moderních informačních technologií jako základního nástroje pro budování efektivní státní správy, efektivní komunikace úřadu s občanem, zvýšení počítačové gramotnosti obyvatel a zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků.
Aktivity se týkají zavedení internetu do obce, připojení místní knihovny (knihoven, informačních středisek, úřadů apod.) k internetu a vytvoření veřejného přístupového bodu (PIAP – Public Internet Access Point), nákupu informačních a komunikačních technologií do úřadů, vytvoření či rozšíření internetových stránek dané obce, regionu, určitého typu služeb apod.

3.2.3 Sociální a zdravotní infrastruktura a služby
Toto opatření zahrnuje především rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti sociální a zdravotní, zejména výstavbu domů s pečovatelskou službou, rozvoj služeb pro seniory (donáška stravy, kroužky, setkání, vzdělávání pro seniory), rozvoj místních aktivit a spolků pro matky s dětmi, postižené občany apod. Podporovány jsou realizace bezbariérových přístupů, projekty typu rozvoje smyslového vnímání postižených osob.

3.2.4 Sportovní a kulturní infrastruktura a služby
Život v řadě obcí je společensky ovlivněn mírou volnočasových aktivit místních obyvatel a přilehlých obcí. Podmínky k trávení volného času by tak měly být dostatečně motivující pro všechny věkové, zdravotní i sociální skupiny.
Z konkrétních projektů obcí vyplynula potřeba rekonstrukcí a obnov historických objektů, infrastruktury pro sportovní sdružení a občanské aktivity, zakládání kulturních a společenských kroužků apod. Realizací řady infrastrukturních projektů mohou a budou obce řešit také problematiku zchátralých a nevyhovujících budov – brownfields – a jejich přeměnu na objekty volnočasového vyžití (vzdělávání, kultura, sport).

3.2.5 Rozvoj místní infrastruktury
Aktivity v rámci tohoto opatření jsou značně široké. Zahrnují výstavby a rekonstrukce místních komunikací, chodníků, cyklostezek a cyklotras. Rekultivaci zchátralých a zastaralých objektů – brownfields – a řešení chybějící infrastruktury obce či revitalizaci území.
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Místní občané, podnikatelé a jejich zaměstnanci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Milan Kazda, starosta obce Kněžice
Telefon (mobil) 725 022 616
E-mail mas.mezilesi@centrum.cz, obec@obec-knezice.cz
Další kontaktní osoba Milan Kazda
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Petra Mládková 737 804 912 MladkovaPetra@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Uzemí MAS převážně kopíruje region Poděbradsko nacházející se v Polabské nížině ve Středočeském kraji. Území tvořící MAS Mezilesí je tedy vymezeno regionem Poděbradsko a to kromě obce Choťovice, která leží již za hranicí tohoto regionu. Území tvořící součást MAS Mezilesí nezahrnuje region Poděbradsko zcela, avšak zahrnuje jeho podstatnou část. Oblast je součástí Středočeského kraje, jenž s celkem 1151 obcí a s dohromady 1 175 254 obyvateli (stav k 1.1. 2007) představuje tak třetí nejlidnatější kraj (vč. hlavního města Prahy) České republiky. Jeho rozloha (11 014 km2) zabírá téměř 14% území ČR a je cca 1,9 krát větší než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny. Krajinný reliéf přechází z rovinatého severu v blízkosti toku Labe ve vrchovinnou jižní a jihozápadní část kraje. Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů Tok v okrese Příbram, nejnižším je hladina Labe v okrese Mělník. Region Poděbradsko má rozlohu 34.859,0890 ha a je zde trvale hlášeno necelých 29.000 obyvatel. Území se nachází v Polabské nížině. Průměrná roční teplota je 9 oC. Jaro začíná poměrně brzy, po skončení ranních mrazů v první polovině dubna. Zima nastupuje později. První vlna mrazů obvykle přichází kolem 10. prosince. Nejstudenější bývá měsíc leden, kdy jsou zde v nížině často větší mrazy doprovázené inverzní mlhou. Trvalejší a vyšší sněhová pokrývka je vzácností. Oblast má nízký průměrný roční úhrn srážek. Zdejší krajina je převážně rovinatá či mírně zvlněná. Povrch pokrývají usazeniny z náplavů řek Labe, Cidliny a Mrliny. Přítoky Mrliny jsou Štítarský a Velenický potok. Cidlina a Mrlina jsou propojeny Sánským kanálem. Místy vystupují kopce tvořené turonskými opukami (usazeniny z druhohorního moře), např. Oškobrh (285 m n. m. – nejvyšší vrchol okolí Poděbrad). Krajina je málo zalesněná a je intenzivně zemědělsky využívaná. Větší komplexy lesů jsou mezi Libicí nad Cidlinou a Velkým Osekem, tzv. Libický luh. Menší lesní celky se rozkládají podél toku Labe. Větší, převážně listnaté lesní celky nalezneme např. v okolí Dymokur. Oblast MAS zahrnuje chráněná přírodní území Přírodní památka Vinný vrch Jižně exponovaná stráň mezi obcemi Opočnice a Vrbice, naproti Oškobrhu (2,5 kilometrů severně), na východ od Poděbrad. Vyhlášeno 29. prosince 1972. Rozloha: 0,5 ha. Je zde chráněno společenstvo teplomilných a suchomilných rostlin. Z živočichů je zde hojná ještěrka obecná a četné druhy hmyzu, např. populace cvrčků. Obcí s rozšířenou působností zajišťující správní služby ostatním obcím MAS Mezilesí jsou Poděbrady, jejíž správní obvod je tvořen celkem 35 obcemi, které se rozdělují dále na Poděbradsko a Městecko. Tyto celky jsou složeny z následujících obcí. Poděbradsko (18 obcí) Choťánky, Kolaje, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Odřepsy, Okřínek, Opolany, Oseček, Pátek, Písková Lhota, Poděbrady, Sány, Senice, Sokoleč, Úmyslovice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbová Lhota. Městecko (17 obcí) Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Městec Králové, Opočnice, Podmoky, Sloveč, Velenice, Vrbice, Záhornice. Poděbrady a Městec Králové ve svých správních územích vykonávají působnost obce s pověřeným úřadem. Nejvýznamnějším, spádovým městem je lázeňské město Poděbrady, známé především léčbou srdečních a oběhových chorob. Druhým nejvýznamnějším centrem okolí je Městec Králové, který má charakter zemědělského města. A právě zemědělský charakter území je dominantním prvkem celého projektu. Stanovené priority tak vycházejí z předpokladu, že pro rozvoj území, které je z hlediska cestovního ruchu významné jen částečně a okrajově, bude hlavním rozvojovým potenciálem atraktivita regionu pro místní obyvatele. Charakter území „příjemného pro život“ mohou posílit projekty zaměřené na rozvoj místních aktivit, ochranu a podporu životního prostředí či občanské vybavenosti.